spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2008 arrow Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Feb 12, 2008 at 10:03 PM

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację w 2008 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:


  1. Ochrony i promocji zdrowia - 60.000,00 zł.
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40.000,00 zł.
  3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 107.000,00 zł.
  4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin - 3.000,00 zł


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 11 ust. 2 i art. 13 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


Pełny tekst ogłoszeń konkursowych zawierający:

  • rodzaje zadań i kwoty dotacji przeznaczone na poszczególne zadania publiczne,
  • zasady przyznawania dotacji,
  • termin i miejsce składania ofert,
  • termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert,
  • wykaz zadań publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w 2007r.,
  • inne informacje,

jak również nazwy zadań w poszczególnych zakresach znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie bip.staszow.pl oraz w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pokój nr 212.

Szczegółowe informacje o konkursie, jak również druki ofert, wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać z bip jw. (odnośniki poniżej) lub uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie drogą pocztową lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Opatowska 31.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2008 r. o godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 - pokój 10a.

Okres realizacji zadań publicznych: marzec - grudzień 2008 r.

Osobą do kontaktów z oferentami jest: mgr Norbert Krzystanek - tel. (0-15) 864 23 64.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

Andrzej Iskra

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Ogłoszenie o konkursie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Ogłoszenie o konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie o konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin

Ogłoszenie o konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o konkursie w sprawie przeciwdziałanie przestępczości, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoringu miejsc zagrożonych.

 

Załączniki:

1.  Oferta (wzór aktualnie obowiązujący)

2. Umowa

3. Sprawozdanie 

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer