spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Jednostki Organizacyjne arrow KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZPO – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W WIĄZOWNICY DUŻEJ(zakończony) arrow Ogłoszenie o konkursie - Główny Księgowy

Ogłoszenie o konkursie - Główny Księgowy Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jun 09, 2008 at 01:26 PM

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

W ZPO - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE

W WIĄZOWNICY DUŻEJ


 

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222).

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w wymiarze 0,5 etatu.

 

 

1. Warunki przystąpienia do konkursu :

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • - ma obywatelstwo polskie,

 • - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 • - nie był prawomocnie skazany za przestępstwa : przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

oraz

spełnia jeden z poniższych warunków:

 

 • - ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada wymagane doświadczenie zawodowe,

 • - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości .

2. Wymagania dodatkowe :

 • - znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej

 • - znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

 • - znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

 • - znajomość przepisów płacowych,

 • - znajomość przepisów ZUS,

 • - znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

 • - znajomość obsługi programów komputerowych finansowo-księgowych, płacowych tj. „Płatnik", „Płace Optivum", „Exel",

 • - wskazana praktyka w księgowości,

 

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

 

 • - prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • - realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • - sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zakładu budżetowego.

 

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 • - uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

 • - życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający informacje o stażu pracy,

 • - potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 • - aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównej księgowej,

 • - oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

 • - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • - oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. ) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.

 

 

 

 

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :

 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w godz. 8.00 do 12.00 w sekretariacie SP w Wiązownicy Dużej, 28-200 Staszów.

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - główny księgowy". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Po upływie terminu od złożenia dokumentów informacja o wynikach naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.staszów.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w ZPO - PSP i P w Wiązownicy Dużej.

 

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora ZPO - PSP i P w Wiązownicy Dużej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 015 866 61 07.

 

 

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

 

mgr Anna Czerwiec - Krauze

spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer