spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Jednostki Organizacyjne arrow Konkurs na stanowisko głównego księgowego (CIS) (zakończony) arrow Nabór kandydatów

Nabór kandydatów Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 29, 2006 at 05:36 PM

Kierownik gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ¼ etatu czasu pracy.

Termin składania ofert 12 lipiec 2006r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • naliczanie płac

Wymagania

warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości:
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej  6 – letniej praktyki w księgowości

a) w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub
b) w innych zakładach państwowych lub
c) w urzędach gminy,  w jednostkach pomocniczych gminy, oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Niezbędne


znajomość zagadnień z zakresu:

 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy o ordynacji podatkowej
 • klasyfikacji budżetowej
 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • gospodarstw pomocniczych
 • biegła obsługa komputera i programów księgowości komputerowej oraz programu Płatnik.

 Dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się i prowadzenia negocjacji.

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie bądź przesłanie CV i listu motywacyjnego oraz innych dokumentów potwierdzających  spełnianie wymogów warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie.

 
Oferta kandydata powinna zawierać w szczególności :

 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej
 • kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenia zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w godzinach     7 00 -15 00  w pok. 1 lub przesłać  ( decyduje data stempla pocztowego ) na adres: Centrum Integracji Społecznej ul. Armii Krajowej 10, 28- 200 Staszów.

Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i przesłane za pośrednictwem poczty winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – główny księgowy CIS” .
 

Ponadto w ramach umowy zlecenia  planuje się, powierzenie osobie zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego, obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości środków unijnych.

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer