spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2008 arrow Ogłoszenie konkursu (23-10-08)

Ogłoszenie konkursu (23-10-08) Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 23, 2008 at 12:20 PM

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów


działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


o g ł a s z a    p o n o w n y

 


otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegającej na szkoleniu młodzieżowych grup sportowych i w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającej na dofinansowaniu do stypendiów za wyniki w szkole oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina przeznacza na ich realizację według klasyfikacji budżetowej:

-dział 926 rozdział 92695

Szkolenie, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych (popularyzowanie piłki siatkowej, plażowej i nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Staszów, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych - 4.000,00 zł

-dział 801 rozdział 80195

Rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych młodzieży z Gminy Staszów oraz działalność wspomagająca finansowo ich osiągnięcia - 5.000,00 zł

W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jw. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w  art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Złożenie oferty o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Staszów, a wybranym oferentem - wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).


III. Termin i warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku stanowiącym zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207),

2.Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie: .............. na zadanie pn. "............................... - w kwocie ...... zł,

3.Do oferty należy dołączyć.:

- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),

  • sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2008 roku,

  • sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008roku,

  • statut,

  • zaświadczenie z US o nie zaleganiu w płaceniu podatków,

  • NIP; REGON,

4.W przypadku określenia upoważnień do reprezentacji, należy je dołączyć do oferty. Załączone kopie dokumentu - winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5.Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2008 r. o godz. 930.

6.Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie).

7.Niezbędne do złożenia oferty: druki, wzór umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój nr 212 lub pobrać ze strony internetowej Biura Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, adres: bip staszow.pl

8.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2008 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój Nr 10a,

2.Otwarcia ofert i ich ocenę pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)wymagania formalne,

b)inne wymagania:

-znaczenie zadania dla realizowanych kierunków rozwoju Gminy i celów priorytetowych,

-ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

-innowacyjność proponowanych rozwiązań,

-ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

-analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

-wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania w budżecie,

3.Oferta sporządzona wadliwie, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona nie będzie uzupełniana, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych,

4.Podmioty realizujące ww. zadanie winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania,

5.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z pisemną opinią sporządzoną oddzielnie dla każdego oferenta przez Komisję Konkursową uzasadniającą wybór danego oferenta- art. 15 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest ostateczna,

7.Warunkiem zawarcia umowy jest:

-otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

-w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

8.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w dz. II pkt.2.

 

 

V. Dotacje przekazane na realizację programów tego rodzaju i wielkość przyznanych środków na ich realizację:


Lp.

Organizacje pozarządowe

Kwota dotacji w 2007r.

Kwota dotacji w 2008r.

1.

Stowarzyszenia

79.000,00

90.000,00

2.

Fundacje

--------

-------79.000,00

90.000,00


VI. Inne informacje:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2.Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

i  Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 oraz publikację ogłoszenia na stronie

internetowej.

3.Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

- nie wpłynie żadna oferta,

- wpłynie jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków,

- żadna z ofert nie będzie spełniać wymaganych warunków,

-wystąpi istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie

można było wcześniej przewidzieć.

4.Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Urzędzie

Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pokój nr 213,

5.Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani mgr Jolanta Macias -

p.o. Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Załączniki:

1. Oferta (wzór aktualnie obowiązujący)

2. Umowa

3. Sprawozdanie 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer