spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Uzupełnienie "Przebudowa składowiska odpadów komunalnych POCIESZKA w Staszowie"

Uzupełnienie "Przebudowa składowiska odpadów komunalnych POCIESZKA w Staszowie" Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 27, 2008 at 10:08 AM

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o. o. w Staszowie

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa składowiska odpadów komunalnych „Pocieszka" w Staszowie, budowa zbiornika odcieków, pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą uprzejmie informuję, iż pismem z dnia 02 października 2008 roku Znak:SE.V.-4431/34/08 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce wezwał do uzupełnienia przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko o niżej wymienione punkty:

 

 1. W zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne:

 • w analizie oddziaływania uwzględniono jedynie emisję ze spychaczy i samochodów dowożących iły; nie przeanalizowano natomiast emisji pochodzącej z pojazdów dowożących odpady na stanowisko;

 • nie przeanalizowano emisji substancji powstających podczas spalania biogazu

w studniach odgazowujących;

 • w analizie nie uwzględnia się istniejącego tła zanieczyszczeń na omówionym terenie;

 • brak analizy w powyższym zakresie nie może dawać podstaw do stwierdzania, iż inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego stanowiska odpadów komunalnych „Pocieszka" w zaproponowanym przez wnioskodawcę wariancie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

 • Powyższe zagadnienia winny być przedstawione w sposób graficzny.

 

2. W zakresie klimatu akustycznego:

 • brak informacji dotyczących tła akustycznego w rejonie planowania przedsięwzięcia,

 • w obliczeniach pominięto emisję hałasu przez pojazdy przewożące odpady na składowisko;

 • w raporcie oddziaływania na środowisko znalazły się informacje nt. Przebiegu izofony o wartości 38,7 dB(A) na granicy składowiska; lecz jest to prawdopodobnie wartość dla stanu istniejącego, z uwzględnieniem jedynie pracy urządzeń (sprzętu) na składowisku i samochodów ciężarowych; brak bowiem informacji o ilości samochodów dostarczających odpady w przeliczeniu na konkretny okres czasu; zapis o „stosunkowo niewielkiej ilości samochodów podjeżdżających na plac wyładunku" trudno powiązać ze stwierdzeniem ,iż nie będą miały miejsca bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długo terminowe, bądź stałe i chwilowe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko wynikające z emisji (str. 34);

 • brak graficznego przedstawienia wyników obliczeń (izofony) w kontekście wpływu na tereny chronione w szczególności na zabudowę mieszkaniową (opis i zaznaczenie punktów pomiarowych, obiektów chronionych, izofon, dla pory dziennej i nocnej).

 • Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. W zakresie odprowadzania wód odciekowych: brak informacji nt. Rodzaju i pojemności

zbiornika na odcieki, oczyszczanie odcieków przed ich przekazaniem na oczyszczalni

ścieków.

 

4. Brak informacji nt. zastosowania w rozbudowanej części składowiska instalacji

zraszającej.

 

5. Nie podano informacji o przewidywanym okresie eksploatacji przedmiotowej kwatery

składowania odpadów.

6. Nie dołączono do dokumentów mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonym obszarem

oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, wymaganej w ustawie Prawo

ochrony środowiska.

 

W związku z powyższym wzywam do uzupełnienia przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko o w/w punkty w możliwie jak najszybszym terminie.

 

Załączniki:

 1. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce z dnia 02 października 2008 roku Znak:SE.V.-4431/34/08.

 2. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowy Składowiska Odpadów

Komunalnych „Pocieszka" w obrębie działki nr 5651 w miejscowości Staszów, gmina Staszów, powiat Staszów.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

ul. Jagiellońska 68

25- 734 Kielce.

2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

ul. Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce.

3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

4. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer