spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2008 arrow Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 listopada 2008r w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy

Zarządzenie Nr 184/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 24 listopada 2008r w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Nov 28, 2008 at 01:55 PM

Zarządzenie Nr 184/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 24 listopada 2008 r.w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 10 pkt 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 28/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 marca 2008 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1


1.Na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej dokonuje się rozstrzygnięcia ponownego otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych Miasta i Gminy Staszów świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.Wykaz organizacji pozarządowych, które wybrano do wspierania realizacji zadania publicznego wraz z kwotami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


3.Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację zadania publicznego jest zawarcie umowy dotacji.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 


Załącznik

do Zarządzenia Nr 184 /2008

Burmistrza Miasta i Gminy

Staszów z dnia 24.11.2008r.

 

WYKAZ


organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym w wyniku przeprowadzonego ponownego otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przyznano w formie wspierania dotacje z środków finansowych Gminy Staszów.Zakres: nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Nr

zadania


 

Nazwa zadaniaNazwa oferenta


Przyznana dotacja w zł.


1

2

3

4


Zadanie 1

Rozwijanie zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych młodzieży z Gminy Staszów oraz działalność wspomagająca finansowo ich osiągnięcia.


Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM w Kielcach5.000,00


Razem

 


5.000,00


Zakres: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Nr

zadania


 

Nazwa zadaniaNazwa oferenta

Przyznana

dotacja

w zł

1

2

3

4


Zadanie 5

Szkolenie, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych (popularyzowanie piłki siatkowej, plażowej i nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Staszów, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych)

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „INTEGRO" przy Publicznej Szk. Podst. Nr 3 w Staszowie

 4.000,00


Razem

 


4.000,00


Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer