spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2009 arrow Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jan 09, 2009 at 11:30 AM

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w 2009 r. zadań publicznych Miasta i Gminy Staszów
 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

działając na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


o g ł a s z a

 


otwarty konkurs ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresach:

a)ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii) polegającym na organizowaniu i prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, wypoczynku letniego, imprez rekreacyjno-okolicznościowych, imprez integracyjnych, kampanii edukacyjnych, promocji zdrowego i trzeźwego trybu życia,

b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegającym na: prowadzeniu Uniwersytetu III Wieku, ekspozycji zbiorów muzealnych, wydawaniu publikacji i książek, szkoleniu, organizowaniu i udziale w koncertach muzycznych, tańcu zespołowym, zorganizowaniu imprez promujących Gminę Staszów,

d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegającym na szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, organizowaniu imprez, zawodów i turniejów sportowych oraz imprez towarzyszących dla społeczności Gminy Staszów,

e) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym polegającym na monitorowaniu miejsc publicznych i zagrożonych

f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającym na dofinansowaniu do stypendiów za wyniki w szkole oraz organizację imprezy dla dzieci i młodzieży,

i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższych zakresach nastąpi w formie zlecania zadań i wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.


1.Wysokość środków publicznych, które Gmina przeznacza na realizację zadań według klasyfikacji budżetowej:

a) dział 851 rozdział 85154 kwota 80.000,00 zł; rozdział 85153 kwota 20.000,00 zł

b) dział 852 rozdział 85295 kwota 3.000,00

c) dział 921 rozdział 92195 kwota 45.000,00

d) dział 926 rozdział 92695 kwota 85.000,00

e) dział 801 rozdział 80195 kwota 7.000,00

f) dział 754 rozdział 75495 kwota 10.000,00


2.W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jw. oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art.15.

2.Złożenie oferty o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

3. Na określone zadanie dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jeden oferty.

4.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań, w tym termin jego realizacji regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Staszów, a wybranym oferentem - wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).


II. Termin i warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty sporządzonej na druku wg. zał. Nr 1 do Rozporządzenia cyt. w dziale I pkt. 3 nin. Ogłoszenia.

2.Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie : .............. na zadanie Nr ..... pn. "............................... - w kwocie ...... zł.

3.Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2) sprawozdanie merytoryczne za 2008 r.,

3) sprawozdanie finansowe za 2008 r.,

4) statut,

5) zaświadczenie z US o nie zaleganiu w płaceniu podatku

6) NIP;REGON,

4.W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu - winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

5.Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów,

6.Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2009 r. o godz. 930 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie),

7.Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 (parter),

8.Oferta sporządzona wadliwie, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona nie będzie uzupełniana, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

9.Niezbędne do złożenia druki: oferta, wzór umowy i sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz szczegółowy wykaz zadań publicznych z poszczególnych zakresów można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój nr 212 lub pobrać ze strony internetowej Biura Informacji Publicznej, adres: bip staszow.pl

10.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


  1. Termin realizacji zadań obejmuje okres II - XII 2009 r.,


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:


1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 2009 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój Nr 10a.

2.Otwarcie ofert i ich ocena dokonywana będzie dwuetapowo przez Komisje Konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

1) Komisja do oceny formalnej,  kwalifikuje złożone oferty wraz z załącznikami wg niżej wym. wymagań formalnych i protokołem przekazuje do dalszej oceny:

-oferta posiada wymagane załączniki wym. w dz.II pkt. 3

-jest wypełniona czytelnie i przejrzyście,

-wszystkie pozycje oferty są wypełnione,

-posiada wszystkie wymagane podpisy, pieczątki, daty:

-pieczęć oferenta (strona tytułowa i ostatnia oferty),

-data i miejsce złożenia oferty,

-podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli z ramienia oferenta, zgodnie ze statutem,

-zadanie zgodne z celami statutowymi,

-program profilaktyczny z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

2) Komisja do oceny merytorycznej kwalifikuje oferty pod względem merytorycznym wg niżej wym. wymagań

-znaczenie zadania dla realizowanych kierunków rozwoju Gminy i celów priorytetowych,

-oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

-innowacyjność proponowanych rozwiązań,

-oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

-analizy i oceny wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie/ach poprzednim/ch, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

-wysokości środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania w budżecie,

3.Podmioty realizujące zadanie publiczne winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania,

4.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z pisemną opinią przedłożoną przez Przewodniczącego Komisji oceny formalnej i Przewodniczącego Komisji oceny merytorycznej. Oddzielnie dla każdego oferenta sporządza się protokół uzasadniając wybór danego oferenta- art. 15 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest ostateczna,

6.Warunkiem zawarcia umowy jest:

-otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

-w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta harmonogramu i kosztorysu projektu,

7.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w dziale I pkt. 3.


V. Dotacje przekazane na realizację zadań tych samych zakresów w 2008 roku:


L. p.

Zakres zadania

Kwota dotacji w 2008 r.

Organizacje pozarządowe

1

Ochrona i promocja zdrowia

32.000,00

stowarzyszenia

2

Pomoc społeczna

3.000,00

j.w.

3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

26 000,00

j.w.

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

89. 000,00

j.w.

5

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

10.000,00

j.w.

6

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

5.000,00

fundacje


VI. Inne informacje:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

2.Szczegółowe informacje zawierające: cele, założenia, zasady i przebieg konkursu określa Regulamin otwartego konkursu ofert na 2009 rok, zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, który można uzyskać lub pobrać w sposób określony w dziale II pkt. 9 nin. ogłoszenia.

3.Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i  Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, publikację ogłoszenia na stronie internetowej oraz w formie pisemnej skierowanej do wyłonionych oferentów.

4. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

- nie wpłynie żadna oferta,

- wpłynie jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków,

- żadna z ofert nie będzie spełniać wymaganych warunków,

-wystąpi istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie

można było wcześniej przewidzieć,

5.Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pokój nr 212, tel. 0 15 864 23-76

6.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

-Pani mgr Jolanta Macias - p.o. Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej,

-Pani Halina Rogozińska - podinspektor wym. Wydziału


Pliki do pobrania ze strony internetowej bip staszow.pl

tabela zdań publicznych na 2009 rok

formularz oferty,

wzór umowy,

formularz rozliczenia dotacji,

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY STASZÓW

ANDRZEJ ISKRA


<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer