spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Jednostki Organizacyjne arrow Konkurs na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy CIS (zakończony) arrow Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 12, 2009 at 12:48 PM

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze

Główny Księgowy

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) .


Kierownik gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/3 etatu czasu pracyTermin składania ofert 21 maj 2009r.


1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe

 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 - letniego stażu pracy w księgowości,

 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości
  a) w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub
  b) w innych zakładach państwowych lub
  c) w urzędach gminy, w jednostkach pomocniczych gminy, oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.


2. Niezbędna znajomość zagadnień z zakresu:

 • ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną

 • ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • ustawy o rachunkowości

 • ustawy o ordynacji podatkowej

 • klasyfikacji budżetowej

 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym

 • biegła obsługa komputera i programów księgowości komputerowej oraz programu Płatnik.3. Dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się i prowadzenia negocjacji, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole

4. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in. :

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 • prowadzenie księgowości środków unijnych

 • naliczanie płacZainteresowane osoby prosimy o złożenie bądź przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie.

5. Oferta kandydata powinna zawierać :

 • CV własnoręcznie podpisane

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany

 • kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej

 • kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenia zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy)

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w razie zatrudnienia konieczne dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego)

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie siedziby Centrum Integracji Społecznej w godzinach 7 00 -15 00 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Integracji Społecznej ul. Parkowa 6, 28- 200 Staszów, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2009r. do godz. 15 00 (decyduje data wpływu do Centrum).

Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i przesłane za pośrednictwem poczty winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs - główny księgowy CIS" .


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 015 864 38 02.  

 

Kierownik

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie  

mgr Aneta Błasińska

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer