spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2009 arrow Ponowny konkurs ofert

Ponowny konkurs ofert Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
May 29, 2009 at 01:58 PM

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW


w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

 

Na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XL/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok z późn. zmianami


ogłaszam otwarty ponowny konkurs ofert na realizację następujących zadań:

 

1.W zakresie: ochrony i promocji zdrowia na zadanie:

Zorganizowanie gminnej imprezy mikołajkowej pn. „Mikołaj Dzieciom"

Wysokość przeznaczonych środków na realizację tego zadania 10.000,00 zł.


2.W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie:

Organizowanie plenerów literacko - plastycznych na terenie gminy Staszówwraz z wydaniem publikacji książkowej dokumentującej dokonania artystyczne pleneru, stanowiącej element promocji ziemi staszowskiej.

Wysokość przeznaczonych środków na realizację tego zadania 16.000,00 zł.


3.W zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie:

Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych w lekkoatletyce i piłce nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie zachodniej części gminy.

Wysokość przeznaczonych środków na realizację tego zadania 6.000,00 zł.


Termin realizacji zadań do grudnia 2009 r., ( a szczegółowo zapisany w umowie dotacji).

Termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2009 roku do godz. 10 oo .


Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej, w kopercie z oznaczeniem podmiotu składajacego i tematem zadania do realizacji, należy składać w sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie BIP www.staszow.pl i Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, p. nr 302.


W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


I. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art.15.

2.Złożenie oferty o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

3. Na określone zadanie dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty.

4.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań, regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Staszów, a wybranym oferentem - wzór umowy stanowi zał. Nr 2 do cyt. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.


II. Termin i warunki składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

2.Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2008 r.,

3) statut,

4) zaświadczenie z US o nie zaleganiu w płaceniu podatku

5) NIP;REGON,

3.W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu - winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, bądź przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

4.Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załączonych do oferty dokumentów,

5.Oferty należy składać do 29 czerwca 2009 r. o godz. 10 00 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie),


Oferta sporządzona wadliwie, niekompletna, nieprawidłowo wypełniona, nie będzie uzupełniana, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Niezbędne do złożenia druki: oferta, wzór umowy i sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz szczegółowy wykaz zadań publicznych z poszczególnych zakresów można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój nr 302.


Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:


1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pokój Nr 10a.

2.Otwarcie ofert i ich ocena dokonywana będzie dwuetapowo przez Komisje Konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

1) Komisja do oceny formalnej,  kwalifikuje złożone oferty wraz z załącznikami wg niżej wym. wymagań formalnych i protokołem przekazuje do dalszej oceny:

-oferta posiada wymagane załączniki wym. w dz.II pkt. 2

-jest wypełniona czytelnie i przejrzyście,

-wszystkie pozycje oferty są wypełnione,

-posiada wszystkie wymagane podpisy, pieczątki, daty:

-pieczęć oferenta (strona tytułowa i ostatnia oferty),

-data i miejsce złożenia oferty,

-podpis/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli z ramienia oferenta, zgodnie ze statutem,

-zadanie zgodne z celami statutowymi,

2) Komisja do oceny merytorycznej kwalifikuje oferty pod względem merytorycznym wg niżej wym. wymagań

-znaczenie zadania dla realizowanych kierunków rozwoju Gminy i celów priorytetowych,

-oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji,

-innowacyjność proponowanych rozwiązań,

-oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

-analizy i oceny wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie/ach poprzednim/ch, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

-wysokości środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania w budżecie,

3.Podmioty realizujące zadanie publiczne winny posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) zapewniające efektywne i terminowe wykonanie zadania,

4.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy po zapoznaniu się z pisemną opinią przedłożoną przez Przewodniczącego Komisji oceny formalnej i Przewodniczącego Komisji oceny merytorycznej. Oddzielnie dla każdego oferenta sporządza się protokół uzasadniając wybór danego oferenta- art. 15 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest ostateczna,

6.Warunkiem zawarcia umowy jest:

-posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

-w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, złożenie korekty do harmonogramu i kosztorysu projektu,

7.Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego, zgodnego ze wzorem stanowiącym zał. Nr 3 do Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


IV. Dotacje przekazane na realizację zadań tych samych zakresów w 2008 roku:


L. p.

Zakres zadania

Kwota dotacji w 2008 r.

Organizacje pozarządowe

1

Ochrona i promocja zdrowia

32.000,00

stowarzyszenia

2

Pomoc społeczna

3.000,00

j.w.

3

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

26 000,00

j.w.

4

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

89. 000,00

j.w.

5

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

10.000,00

j.w.

6

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

5.000,00

fundacje


VI. Inne informacje:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

2.Szczegółowe informacje zawierające: cele, założenia, zasady i przebieg konkursu określa Regulamin otwartego konkursu ofert na 2009 rok, zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

3.Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i  Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, publikację ogłoszenia na stronie internetowej oraz w formie pisemnej skierowanej do wyłonionych oferentów.

4. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku gdy:

- nie wpłynie żadna oferta,

- wpłynie jedna oferta nie spełniająca wymaganych warunków,

- żadna z ofert nie będzie spełniać wymaganych warunków,

-wystąpi istotna zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć,

5.Wszelkie wyjaśnienia i szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pokój nr 302, tel. 0 15 864 83-78

6.Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

-mgr Jolanta Macias -Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury,Zdrowia i Spraw Społecznych,

-Halina Rogozińska - podinspektor wym. Wydziału

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer