spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na ...

Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 02, 2009 at 11:57 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 z dnia 01 lipca 2009 roku stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji mogący powodować pogorszenie stanu środowiska.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 222).


 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.


Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:


INTER EKO INVEST Sp. z o. o.

Grzybów 77

28-200 Staszów.


U z a s a d n i e n i e

 

INTER EKO INVEST Sp. z o. o. Grzybów 77, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 27 marca 2009 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.


Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.


W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 1. Planowane Przedsięwzięcie polega na budowie zakładu Produkcji brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów.

 

a) Skala przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej będzie produkcja i sprzedaż brykietów energetycznych z materiałów roślinnych. Do celów niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji będzie słoma zbożowa. Niemniej w późniejszym okresie przewiduje się przebadanie możliwości wykorzystania innych dostępnych materiałów roślinnych, takich jak siano czy materiał pozyskany z wykaszania nieużytków. Do brykietowania i spalania może być użyta słoma prawie wszystkich gatunków zbóż. Słoma zbierana jest z pól w postaci różnego rodzaju i wymiarów balatów o stopniu zagęszczenia od 120 do 180 kg/m3. Taka postać słomy nie nadaje się do transportu na większe odległości ani do bezpośredniego brykietowania. W tym celu rozdrabnia się ją do postaci sieczki. Brykiety produkowane są w różnych kształtach, w różnej konsystencji i rozmiarach, zależnie od przeznaczenia, czyli od tego gdzie będą spalane. W tym przypadku przewiduje się w zasadzie sprzedaż produkowanych brykietów wyłącznie do elektrowni. Nie wymagany jest więc szczególny reżim jeśli chodzi o jednorodność wymiarów, kształt i wygląd.

Roczne zapotrzebowanie na słomę przy założonym uzysku 90% i produkcji 2000 ton wynosi około 2250 ton słomy.

Wysokość uzysku słomy z 1 ha wynosi 3 tony oznacza to konieczność pozyskania słomy z obszaru około 750 ha.

Około 10% zapotrzebowania będzie pokrywać słoma wyprodukowana we własnym gospodarstwie, pozostałość będzie zakupywana od okolicznych rolników.

Całość planowanego procesu produkcyjnego obejmować będzie:

 1. Transport słomy w belotach ze składowiska na linię produkcyjną

 2. Podanie surowca do urządzeń rozdrabniających

 3. Rozdrobnienie wstępne słomy w balotach

 4. Rozdrobnienie surowca do postaci nadającej się do brykietowania

 5. Odpylenie i transport rozdrobnionego surowca do silosów zasilających brykieciarki i dalej do brykieciarek

 6. Brykietowanie

 7. Stabilizowanie i odbiór brykietów z linii.

 

2.  Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 29 maja 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/13/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów.

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 10 czerwca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/39/2009

wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez INTER EKO INVEST Sp. z o. o. Grzybów 77, 28-200 Staszów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 25 czerwca 2009 roku znak: SE V -4470/32/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pod nazwą pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/ ze szczególna analizą:

 • wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

 • wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

 • wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika, bilans odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa i sposób ich unieszkodliwiania),

 • wpływu przedsięwzięcia na życie i zdrowie zamieszkujących obok ludzi.

 

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 05 czerwca 2009 roku Pan Sławiński Mariusz zam. Staszów  28-200 Staszów, Pan Sławiński Stanisław zam. Grzybów  28-200 Staszów, Pani Sławińska Krystyna zam. Grzybów  28-200 Staszów, Pan Maj Wiesław zam. Grzybów  28-200 Staszów i Pani Maj Bożena zam. Grzybów  28-200 Staszów będący stronami postępowania wnieśli uwagi i zastrzeżenia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia wielkości i wpływu oddziaływania.

Wobec powyższego postanowiono o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez INTER EKO INVEST Sp. z o. o.Grzybów 77, 28-200 Staszów przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie.

 

Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

Otrzymują:

1. INTER EKO INVEST Sp. z o. o.

Grzybów 77

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer