spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych...

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 15, 2009 at 07:35 AM

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art.30, Art. 33 ust. 1 pkt 2 - 8 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów" Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jako organ właściwy do wydania decyzji w dniu 13 lipca 2009 roku wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

W prowadzonym postępowaniu organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Starosta Staszowski ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora zawartymi w dokumentacji znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 222), gdzie jest ona wyłożona do wglądu, oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 04 sierpnia 2009 roku.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pozostawi bez rozpatrzenia a sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 


Starostwo Powiatowe

w Staszowie

ul. Świerczewskiego 7

28 - 200 Staszów

 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 1 i Art. 156 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów".

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów.

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Informuję również, że w prowadzonym postępowaniu przedmiotowe przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 55 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) zostało zakwalifikowane do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) służyć ma uzyskaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).


Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej

i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów".

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który

będzie oddziaływać przedsięwzięcie - szt. 2.

3 . Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 30 czerwca 2009 roku.

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 13 lipca 2009 roku - sztuk 3.

4. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

5. Projekt Zagospodarowania terenu.

6. Wykaz stron przyjęty do postępowania.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

4. a/a.

 


 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

ul. Szpitalna 37

28-200 STASZÓW

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 2 i Art. 78 ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów".

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów.

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Informuję również, że w prowadzonym postępowaniu przedmiotowe przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 55 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) zostało zakwalifikowane do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) służyć ma uzyskaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).


Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej

i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów".

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który

będzie oddziaływać przedsięwzięcie - szt. 2.

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 30 czerwca 2009 roku.

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 13 lipca 2009 roku - sztuk 2.

4. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

5. Projekt Zagospodarowania terenu.

6. Wykaz stron przyjęty do postępowania.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. Starosta Staszowski, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

4. a/a.

 


 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z Art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Art. 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 13 lipca 2009 roku zostało wszczęte na żądanie

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z rozbudową wewnętrzną dróg oraz zewnętrznych instalacji w tym instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej Działka nr 5871/4 obręb: Staszów".

 

Wobec powyższego strona może w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, (pokój nr 222).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 11 Listopada 78

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

 


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer