spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach.

Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Sep 17, 2009 at 12:04 PM

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31 Gmina Staszów.


  

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, Art. 75. ust. 1. pkt 4, Art. 82 ust. 1, pkt 1 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) W wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:


1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na;

a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c) zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e) dostępność do złóż kopalin;

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Wymagany zakres monitoringu;

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.


uwzględniając opinie i uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku

„Mechanika i Blacharstwo Samochodowe" Stępień Tomasz

Koniemłoty, ul. Strażacka 31

28-200 Staszów

z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31 Gmina Staszów,

 

u s t a l a m

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, Gmina Staszów.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja kubaturowa

Projektowane przedsięwzięcie polega na adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawy i konserwacji samochodów , w Koniemłotach przy ul. Strażackiej 31, na działce o nr ewid. 433/5.

Budynek gospodarczy adaptowany na warsztat naprawy samochodów stanowi budynek jednokondygnacyjny murowany, o wymiarach w rzucie 12 x 7 m, o powierzchni użytkowej 68 m2. Budynek składa się z trzech pomieszczeń. Dwa pomieszczenia przeznaczone są na stanowiska naprawcze , natomiast trzecie stanowi pomieszczenie techniczno - magazynowe, z magazynem części, odpadów oraz kotłem grzewczym. W jednym pomieszczeniu będą wykonywane naprawy samochodów osobowych, w drugim naprawy samochodów dostawczych.

W warsztacie będzie prowadzona naprawa samochodów w ilości 4 - 5 pojazdów w miesiącu.

Działka, na której zamierza się prowadzić projektowane przedsięwzięcie, położona jest w Koniemłotach przy drodze gminnej prowadzącej przez tę miejscowość.

Obecnie działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, z których jeden jest adaptowany na warsztat naprawy samochodów. Na sąsiednich działkach zlokalizowane są budynki mieszkalne i gospodarcze typu zagrodowego.


II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji:

 • w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace adaptacyjne prowadzić w porze dziennej (między 6.00 - 22.00) z zachowaniem podstawowych zasad BHP o ochrony środowiska;

 • poza terenem inwestycyjnym poziomy substancji w powietrzu powinny zostać utrzymane poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach (art. 85 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, oraz marginesów tolerancji dla poszczególnych poziomów niektórych substancji Dz. U. Nr 87, poz. 796 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz.U. z 2003 roku nr 1, poz. 12);

 • ewentualne zanieczyszczenia gruntu spowodowane wystąpieniem awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, należy zneutralizować sorbentami, powstałe odpady niebezpieczne przekazać do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, które posiadają stosowne uprawnienia w tym zakresie;

 • wytwarzane w trakcie budowy odpady w zależności od ich rodzaju przechowywać

w wyznaczonym do tego celu miejscu lub w odpowiednio oznakowanych

i szczelnych pojemnikach a następnie sukcesywnie przekazywać wyspecjalizowanym

firmom posiadającym w tym zakresie stosowne zezwolenia.

 • z chwilą oddania do eksploatacji przedsięwzięcia inwestor winien posiadać decyzję

Starosty Staszowskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami na terenie zakładu.

 • zaprojektować, wykonać na terenie nieruchomości tereny zieleni (trawy, krzewy i drzewa) w celu stworzenia naturalnego buforu spełniającego funkcję izolacyjno-ochronną.

 • uszczegółowić na etapie projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń poziom zapotrzebowania na energię elektryczną wynikający z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy Wnioskodawca a zakładem energetycznym.

2. Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji:

 • prace naprawcze pojazdów w warsztacie prowadzić 4 godziny dziennie od 16oo - 20oo;

 • wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych odpowiednio przygotowanych miejscach tak aby nie stanowiły zagrożenia;

 • odpady niebezpieczne gromadzić z zachowaniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wymaganych przy magazynowaniu tego typu odpadów;

 • po niezbędnym okresie magazynowania, odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na usuwanie, w tym transport odpadów;

 • poza terenem inwestycyjnym poziomy substancji w powietrzu powinny zostać utrzymane poniżej poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach (art. 85 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, oraz marginesów tolerancji dla poszczególnych poziomów niektórych substancji Dz. U. Nr 87, poz. 796 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dz.U. Z 2003 roku nr 1, poz. 12);

 • przypadkowo rozlane oleje należy usuwać przy pomocy sorbentów i traktować jako odpad;

 • emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia mechaniczne wewnątrz hali naprawczej, przez manewrujące pojazdy oraz pracę urządzeń wentylacyjnych nie może powodować ponadnormatywnej emisji hałasu na granicy terenu działki inwestycyjnej.

 • prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie warsztatu, oraz utrzymywać pełną ich sprawność;

 • zabrania się wykonywania w pomieszczeniach warsztatu oraz w granicach terenu działki inwestycyjnej prac lakierniczych związanych z prowadzoną naprawą pojazdów samochodowych.

3. Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

 • zastosować wentylację mechaniczną;

 • wybudować komin o wysokości 5 m;

 • wykonać szczelne posadzki w hali napraw samochodów, pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach czasowego gromadzenia odpadów uniemożliwiających przedostawanie się substancji szkodliwych do gruntu i wód.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasię możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii stacji elektroenergetycznej oraz radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania).

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasię możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VII. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:

1. Zapobieganiu, ograniczaniu oraz monitorowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie nakłada się dodatkowych obowiązków.

2. Przedstawieniu analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia.

Nie nakłada się obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

 

VIII. Decyzję należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi biorąc pod uwagę możliwości techniczne i obowiązujące przepisy.

 

IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Stępień Tomasz Koniemłoty, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 30 marca 2009 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 1. Planowane Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego z adaptacją na działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych na działce nr 433/5 w miejscowości Koniemłoty. Obiekt jest zlokalizowany w terenie częściowo zabudowanym. Od strony południowej graniczy z terenami rolnymi, z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowej.

Usługi będą wykonywane przez jedną osobę, po godzinach pracy zawodowej, czyli od ok. godz.16.00 do ok. 20.00. Cały budynek, który przeznaczony jest pod planowane przedsięwzięcie składa się z trzech pomieszczeń, gdzie jedno (największe) przeznaczone będzie do naprawy samochodów dostawczych, drugie (mniejsze) przeznaczone do naprawy samochodów osobowych, natomiast trzecie (najmniejsze)- do przechowywania urządzeń i narzędzi.

 1. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 01 kwietnia 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/03/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31.

 

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2009 roku znak: OŚ.II-7633/27/2009

 1. Wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez „Mechanika i Blacharstwo Samochodowe" Stępien Tomasz Koniemłoty ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów.

 2. Stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 roku znak: SE V -4470/21/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/ ze szczególna analizą:

 1. wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

 2. wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

 3. wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika, bilans odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa i sposób ich unieszkodliwiania),

 4. wpływu przedsięwzięcia na życie i zdrowie zamieszkujących obok ludzi.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że w wyniku realizacji planowanej inwestycji powstanie nowe źródło emisji hałasu, ścieków sanitarnych i technologicznych, odpadów (w tym również odpadów niebezpiecznych), zanieczyszczenia powietrza przez dym z komina i pył podczas wykonywania prac szlifierskich, a więc istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia wielkości i wpływu oddziaływania.

 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 05 maja 2009 roku, Znak: IKMiOŚ.VI-7624/03/09 postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez „Mechanika i Blacharstwo Samochodowe" Stępień Tomasz Koniemłoty, ul. Strażacka 31 28-200 Staszów pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie.


Kompletny Raport oddziaływania na środowisko dla realizacji w/w przedsięwzięcia został złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie dnia 17 lipca 2008 roku.

 

W dalszym toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 23 lipca 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/03/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów, oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów.

 

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2009 roku znak: OŚ.II-7633/53/2009 uzgodnił niżej wymienione środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31., gmina Staszów, powiat staszowski określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji warsztatu:

a) prace adaptacyjne prowadzić w porze dziennej (w godzinach 6.00 - 22,00) w celu zmniejszenia do minimum uciążliwości hałasu,

b) prace adopcyjne winny być wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony środowiska,

c) ewentualne zanieczyszczenia gruntu na etapie realizacji i eksploatacji substancjami ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane,

d) powstające w trakcie adaptacji i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom.

II. Na etapie eksploatacji:

a) spaliny z diagnozowanych silników odprowadzać elastycznym wężem wprost do kanału wentylacyjnego i odprowadzać w sposób zorganizowany emitorem o wysokości ok. 5 m,

b) prowadzić stałą kontrole stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie warsztatu, oraz utrzymywać pełną ich sprawność, ponieważ powstałe awarie i uszkodzenia mogą powodować podwyższony poziom hałasu w ich rejonie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

a) zastosowanie wentylacji mechanicznej,

b) budowę komina o wysokości 5 m.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

 1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

 2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem z dnia 29 lipca 2009 roku znak: SE V-4471/10/09 zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

● w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace adaptacyjne, oraz prace naprawcze pojazdów prowadzić w porze dziennej (między 6.00 - 22.00);

● wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych odpowiednio przygotowanych miejscach tak aby nie stanowiły zagrożenia;

● odpady niebezpieczne gromadzić z zachowaniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wymaganych przy magazynowaniu tego typu odpadów;

● po niezbędnym okresie magazynowania, odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom;

● przekazywanie odpadów odbiorcy powinno się odbywać zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej umowie, a odbiorca odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia na usuwanie, w tym transport odpadów;

● spaliny z diagnozowanych silników należy odprowadzać w sposób zorganizowany emitorem o wysokości ok 5 m;

● do ogrzewania warsztatu stosować paliwo powodujące niewielka emisję zanieczyszczeń do środowiska (miał węglowy, drewno);

● przypadkowo rozlane oleje należy usuwać przy pomocy sorbentów i traktować jako odpad;

● urządzenia hałaśliwe umieścić w pomieszczeniach izolujących akustycznie;

● urządzenia pracujące na zewnątrz obiektu, winny posiadać elementy, eliminujące rozprzestrzenianie się hałasu.


W dniu 20 sierpnia 2009 roku pismem znak: IKMiOŚ.VI-7624/03/09 zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31, 28-200 Staszów oraz o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniami, o których mowa wyżej oraz możliwości wniesienia ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków, dotyczących projektowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 222).


W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków,

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Również strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W toku postępowania zgłoszono i rozpatrzono następujące uwagi i zastrzeżenia:

Pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 08 kwietnia 2009 roku Państwo Janina i Julian Rajca jako strony postępowania oraz Pani Dorota Rajca i Pan Marian Rajca nie będący stronami postępowania zgłosili zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia dotyczące wykonywania w istniejącym już warsztacie czynności związanych z klepaniem blach samochodowych, malowaniem samochodów, spawaniem, używaniem kompresora przy lakierowaniu, oraz właściwym gospodarowaniem wytwarzanymi w zakładzie odpadami, jak również właściwego zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia w energię elektryczną.


Wniesione uwagi zastrzeżenia Państwa Janiny i Juliana Rajca będących stronami postępowania oraz Pani Doroty Rajca i Pana Mariana Rajca nie będących stronami postępowania zostały pismami z dnia 09 kwietnia 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/03/09 przekazane do Starostwa Powiatowego w Staszowie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz Wnioskodawcy celem wykorzystania w dalszym toku postępowania administracyjnego.

 

Pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 31 sierpnia 2009 roku z dnia 09 września 2008 roku Państwo Janina i Julian Rajca jako strony postępowania wnieśli swoje stanowisko dotyczące działalności planowanego przedsięwzięcia oraz już istniejącego warsztatu w zakresie malowania i lakierowania pojazdów samochodowych w warsztacie Wnioskodawcy, oraz zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia w energię elektryczną.

 

Wnioski Państwa Janiny i Juliana Rajca jako zasadne zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

 

W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Ograniczenie czasu pracy warsztatu do 4 godzin dziennie wynikało z wniosku Strony oraz faktu, że przyjęte do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko założenia zostały określone dla takiego czasu pracy.

Raport oddziaływania na środowisko określa czas pracy warsztatu na 4 godziny dziennie.

Ponieważ posiadany przez organ materiał dowodowy nie umożliwiał odniesienia się do kwestii w jakim stopniu wydłużenie czasu pracy wpłynie na oddziaływanie tego przedsięwzięcia na środowisko nałożono powyższy warunek.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których
  mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

 3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. „Mechanika i Blacharstwo Samochodowe" Stępień Tomasz    Koniemłoty,  ul. Strażacka 31    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.


Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 


 

Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 16 września 2009 roku Znak:IKMiOŚ.VI-7624/03/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31 Gmina Staszów,CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


pn.: „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" w Koniemłotach, ul. Strażacka 31 Gmina Staszów,


Inwestor : „Mechanika i Blacharstwo Samochodowe" Stępień Tomasz

Koniemłoty, ul. Strażacka 31

28-200 Staszów


Planowane Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego z adaptacją na działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych na działce nr 433/5 w miejscowości Koniemłoty. Obiekt jest zlokalizowany w terenie częściowo zabudowanym. Od strony południowej graniczy z terenami rolnymi, z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowej.


W warsztacie będzie prowadzona naprawa samochodów w ilości 4 - 5 pojazdów w miesiącu, więc skala ocenianego przedsięwzięcia jest niewielka. Jest to związane z faktem, iż warsztat prowadzi tylko właściciel, traktujący pracę w warsztacie jako zajęcie dodatkowe, prowadzone poza zajęciem etatowym, po godzinach pracy zawodowej, czyli od ok. godz.16.00 do ok. 20.00.


Budynek będzie się składać z następujących pomieszczeń:

 • części usługowej dwustanowiskowej (każde stanowisko w oddzielnym pomieszczeniu), gdzie będą odbywać się naprawy i diagnostyka pojazdów;

 • części magazynowej, gdzie będą magazynowane części i wydzielone zostanie miejsce na gromadzenie odpadów.


Emitor odprowadzający spaliny z prób silnika będzie posiadał wysokość 5 m npt, a emitor kotła, opalanego węglem (lub drewnem) - 5 m npt.

Woda do celów socjalnych, ani technologicznych nie będzie pobierana,


Ścieki sanitarne, ani technologiczne nie będą występować. Przypadkowo rozlane oleje będą usuwane przy pomocy sorbentów i traktowane jako odpad,


Powstające w trakcie działalności odpady będą czasowo gromadzone w warunkach zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.


 

 

 

 


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer