spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospo...

Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospo... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
May 04, 2010 at 08:56 AM

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

 

zawiadamiam

           

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/04/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319 w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji mogący powodować pogorszenie stanu środowiska.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (parter, pokój nr 9a).


 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

 

„Serwis Auto"

Jacek Cieślik

28-20 Staszów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

„Serwis Auto" Jacek Cieślik Wola Wiśniowska 24 28-20 Staszów jako Wnioskodawca  w dniu 22 lutego 2010 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów.

 

            Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)         skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań  

            przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie,

c)         wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości,

e)         ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,   w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego - uwzględniające:

a)         obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)         obszary wybrzeży,

c)         obszary górskie lub leśne,

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników wód śródlądowych,

e)         obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych  ochroną, w tym  obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)         gęstość zaludnienia,

i)          obszary przylegające do jezior,

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)         zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 

            przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)         transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

            przyrodnicze,

c)         wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

            infrastruktury technicznej,

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)         czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Planowane Przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania wraz                

    z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów   

    samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów.

 

2. Skala przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego z adaptacją na działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska.

Obiekt jest zlokalizowany w terenie zabudowy zagrodowej.

Od strony południowej graniczy z terenami rolnymi, z pozostałych stron z terenami zabudowy mieszkaniowej.

Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację pojazdów samochodowych.

Cały budynek, który przeznaczony jest pod planowane przedsięwzięcie składa się z trzech pomieszczeń w których będą świadczone usługi motoryzacyjne. Będą to naprawy silników, wymiana olejów, filtrów, wymiana klocków hamulcowych, podzespołów jezdnych i usuwanie usterek w zakresie elektroniki. Pozostałe pomieszczenia to socjalne składające się z: jadalni, ubikacji, kabiny prysznicowej, magazynu części zamiennych i olejów do wymiany.

Budynek gospodarczy  przeznaczony na adaptację do działalności gospodarczej:

- pow. zabudowy : 147,40 m2

- pow. użytkowa : 129,47 m2

- kubatura : 558,00 m3

Prace związane z diagnostyką i naprawami samochodów będą wykonywane przy użyciu następujących urządzeń i przedmiotów pomocniczych:

podnośniki  śrubowe,

kompresor,

zespół odsysania spalin z pomieszczeń z wentylatorem,   

stoły do napraw z blatami metalowymi,

zespół urządzeń do badania elektroniki,

zestawy kluczy,

zestawy narzędzi ręcznych,

urządzenie do spuszczania oleju i płynów eksploatacyjnych,

migo-mat,

wiertarka,

szlifierka.

 

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań  

     przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich

Na obszarze powstawania inwestycji jak również na terenie sąsiednich nieruchomości nie występują inne przedsięwzięcia mogące wiązać się z przedmiotową inwestycją  w szczególności kumulując oddziaływania.

Na części nieruchomości przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

            Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji                   o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

            Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 25 lutego 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/04/10 zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,    a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów.

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-86/10/aw  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów realizowanego przez „Serwis Auto" Jacek Cieślik   28-20 Staszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie   z dnia 23 marca 2010 roku znak: SE V-4470/9/10 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególną analizą:

-        wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

-        wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej  i graficznej),

-        wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe, podziemne oraz środowisko  gruntowo-wodne, 

-        bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

            Wobec powyższego postanowiono o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez  „Serwis Auto" Jacek Cieślik Wola Wiśniowska 24, 28-20 Staszów

przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów.

 

            Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

Otrzymują:

1. „Serwis Auto"

    Jacek Cieślik

    28-20 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer