spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa

Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 15, 2010 at 03:09 PM

                                                                                      

 

                                                           O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

                                   Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa Zakładu Produkcji Betonu i Wytwórni Betonów:

- Montaż instalacji do produkcji polimerobetonu. - na nieruchomości o numerze   

  ewidencyjnym 6030/8 położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

- Montaż suwnicy 32 ton na nowym torowisku -  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 

  3064/2 położonej w miejscowości Staszów realizowanego przez P.B.H „INŻBUD"             

  sp. z o. o. Staszów ul. Kościuszki, 28-200 Staszów.

 


 

                                                                                                                                        

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn.:  Rozbudowa Zakładu Produkcji Betonu i Wytwórni Betonów:

- Montaż instalacji do produkcji polimerobetonu. - na nieruchomości o numerze   

  ewidencyjnym 6030/8 położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

- Montaż suwnicy 32 ton na nowym torowisku -  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 

  3064/2 położonej w miejscowości Staszów realizowanego przez P.B.H „INŻBUD"             

  sp. z o. o. Staszów ul. Kościuszki, 28-200 Staszów.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie Zakładu produkcji betonu i wytwórni betonów: montaż instalacji do produkcji polimerobetonu na działce nr ewid. 6030/8 oraz montaż suwnicy 32 ton na istniejącym torowisku na nieruchomości o numerze ewid. 3064/2 w Staszowie.

Pan Stanisław Duda - właściciel przedsiębiorstwa PBH „INŻBUD" Spółka z o. o.  w Staszowie przy ul. Kościuszki 70, dzierżawi działkę nr ewid 3064/2 w Staszowie

ul. Kościuszki 68 od pana Marka Bąka zgodnie z umową zawartą dnia 1.09.2009 r

Stan istniejący:

Aktualnie w zakładzie prowadzona jest produkcja rur betonowych i żelbetowych

WIPRO oraz betonu towarowego.

Na terenie Zakładu betoniarskiego znajdują się następujące obiekty i urządzenia

technologiczne:

- Węzły betoniarskie z zasiekami,

- Urządzenia do produkcji rur wiproprasowanych,

- Suwnica torowa 8 t,

- Suwnica 20 t,

- Stacja transformatorowa,

- Budynek magazynowo - socjalny,

- Budynek administracyjno biurowy,

- Infrastruktura techniczna,

Teren zakładu jest ogrodzony, nawierzchnia w większości utwardzona.

Stan projektowany:

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmuje wykonywanie prac o charakterze budowlano-instalacyjnym:

prace ziemne (roboty ręczne i mechaniczne),

montaż urządzeń technologicznych:

1. Pieca do suszenia kruszyw z zespołem filtrów (cyklon) - 50 kW.

2. Dwóch silosów na wysuszone wypełniacze (kruszywo, mączka kwarcowa) każdy                        

    o pojemności 30 ton.

3. Filtrów pyłów do odzysku na silosach węzłów betoniarskich.

4. Silosa na odpady które powstają w wyniku suszenia.

5. Pojemnika 25 t do zasypywania kruszywa z podajnikiem taśmowym do pieca.

6. Pojemnika na żywicę syntetyczną i chemię.

7. Sterowni.

8. Suwnicy 32 Mg na nowym torowisku. 

 

Powierzchnia zabudowy ok. 300 m2.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia produkowane będą polimerobetony - kompozyty zwane betonami żywicznymi, w których tradycyjne spoiwo - cement zastąpione zostanie w całości przez żywice syntetyczne wraz z układem utwardzającym oraz wypełniaczem do których należy mieszanka piaskowo żwirowa i mączka kwarcowa.

W procesie produkcji funkcjonować będą następujące urządzenia:

1. Piec do suszenia kruszywa z zespołem filtrów (cyklon) - 50 kW, którego zadaniem będzie  

    zapewnienie parametrów mieszanki piaskowo-żwirowej i wytrącanie zbędnych odpadów   

     znajdujących się w mieszance. Piec opalany będzie paliwem mazutowym. Mazut   

     dostarczany będzie w pojemnikach jako wkłady wymienne o pojemności uzasadnionej     

     technologicznie i ekonomicznie. Powstające w czasie suszenia mieszanki odpady pyłowe           

     z piasku będą wyłapywane będą przez filtry i użyte do produkcji betonów zwykłych.

2. Dwa silosy na wysuszone wypełniacze (kruszywo, mączka kwarcowa) każdy o pojemności           

    30 ton.

3. Filtry pyłów do odzysku na silosach węzłów betoniarskich.

4. Silos na odpady które powstają w wyniku suszenia.

5. Pojemnik 25 t do zasypywania kruszywa z podajnikiem taśmowym do pieca.

6. Pojemnik na żywicę syntetyczną i chemię.

7. Sterownia.

8. Suwnica 32 Mg na nowym torowisku.

 

Skala przedsięwzięcia;

Produkcja polimerobetonu wyniesie około  2000 m3  na rok. Zmniejszy się produkcja betonu towarowego o około 2000 m3.

Łączna produkcja betoniarni nadal będzie wynosić około 4000 m3 rocznie.

Zużycie poszczególnych surowców w okresie roku wynosić będzie:

- cement - 800 Mg,

- piasek - 2000 m3

- kruszywo - 2000 m3

-         mączka kwarcowa, żywice, wypełniacze i utwardzacze - 800 Mg.

W produkcji betonu, kruszywa i piasek pobierane są bezpośrednio z zasieków. Beton  (z betoniarni) dostarczany jest do agregatów do produkcji rur przy wykorzystaniu ładowarki.W produkcji polimerbetonu kruszywo najpierw będzie suszone w projektowanym piecu do

suszenia.

Dowóz surowców do Zakładu odbywać się będzie cyklicznie:

- cement- cementowozem z rozładunkiem systemem pneumatycznym do jednego  z silosów, transport średnio co 3 - 4 dni;

- piasek - samochody ciężarowe (wywrotki), transport średnio 2 - 3 razy w ciągu dnia  (cykl co 3 - 4 dni);

- kruszywo - ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi, transport średnio   2 - 3 razy w ciągu dnia (cykl co 6 dni);

- woda - dostawa na teren Zakładu poprzez istniejącą sieć wodociągową;

- żywica syntetyczna i chemia (utwardzacze) - dostarczane przez producenta w pojemnikach  PCV.

Zakład będzie pracował tylko w porze dziennej w godz. 7 - 18 przez wszystkie robocze dni tygodnia (w razie potrzeby również w soboty).

  


                                                

              DEECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  Art. 75. ust. 1. pkt 4, Art. 82 ust. 1, pkt 1 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy  z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)       w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz           z terenem działek sąsiednich oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na;

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c)  zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e)  dostępność do złóż kopalin;

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Wymagany zakres monitoringu;

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

uwzględniając opinie i uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku 

 

P.B.H „INŻBUD" sp. z o. o. Staszów

ul. Kościuszki,

28-200 Staszów

 

z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Zakładu Produkcji Betonu i Wytwórni Betonów:

- Montaż instalacji do produkcji polimerobetonu. - na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 6030/8 położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

- Montaż suwnicy 32 ton na nowym torowisku -  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3064/2 położonej w miejscowości Staszów.

 

u s t a l a m

 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Zakładu Produkcji Betonu i Wytwórni Betonów:

- Montaż instalacji do produkcji polimerobetonu. - na nieruchomości o numerze  

  ewidencyjnym 6030/8 położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

- Montaż suwnicy 32 ton na nowym torowisku -  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 

  3064/2 położonej w miejscowości Staszów.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Rozbudowa Zakładu Produkcji Betonu i Wytwórni Betonów:

 - Montaż instalacji do produkcji polimerobetonu. - na nieruchomości o numerze  

  ewidencyjnym 6030/8 położonej w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do produkcji polimerobe   

  tonów - kompozytów zwanych betonami żywicznymi.

- Montaż suwnicy 32 ton na nowym torowisku -  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 

  3064/2 położonej w miejscowości Staszów.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmuje wykonywanie prac o charakterze budowlano-instalacyjnym:

-         prace ziemne (roboty ręczne i mechaniczne),

-         montaż urządzeń technologicznych:

1. Pieca do suszenia kruszyw z zespołem filtrów (cyklon) - 50 kW.

2. Dwóch silosów na wysuszone wypełniacze (kruszywo, mączka kwarcowa) każdy                        

    o pojemności 30 ton.

3. Filtrów pyłów do odzysku na silosach węzłów betoniarskich.

4. Silosa na odpady które powstają w wyniku suszenia.

5. Pojemnika 25 t do zasypywania kruszywa z podajnikiem taśmowym do pieca.

6. Pojemnika na żywicę syntetyczną i chemię.

7. Sterowni.

8. Suwnicy 32 Mg na nowym torowisku. 

 

Powierzchnia zabudowy ok. 300 m2.

 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia produkowane będą polimerobetony - kompozyty zwane betonami żywicznymi, w których tradycyjne spoiwo - cement zastąpione zostanie w całości przez żywice syntetyczne wraz z układem utwardzającym oraz wypełniaczem do których należy mieszanka piaskowo żwirowa i mączka kwarcowa.

W procesie produkcji funkcjonować będą następujące urządzenia:

1. Piec do suszenia kruszywa z zespołem filtrów (cyklon) - 50 kW, którego zadaniem będzie  

    zapewnienie parametrów mieszanki piaskowo-żwirowej i wytrącanie zbędnych odpadów   

     znajdujących się w mieszance. Piec opalany będzie paliwem mazutowym. Mazut   

     dostarczany będzie w pojemnikach jako wkłady wymienne o pojemności uzasadnionej     

     technologicznie i ekonomicznie. Powstające w czasie suszenia mieszanki odpady pyłowe           

     z piasku będą wyłapywane będą przez filtry i użyte do produkcji betonów zwykłych.

2. Dwa silosy na wysuszone wypełniacze (kruszywo, mączka kwarcowa) każdy o pojemności            

    30 ton.

3. Filtry pyłów do odzysku na silosach węzłów betoniarskich.

4. Silos na odpady które powstają w wyniku suszenia.

5. Pojemnik 25 t do zasypywania kruszywa z podajnikiem taśmowym do pieca.

6. Pojemnik na żywicę syntetyczną i chemię.

7. Sterownia.

8. Suwnica 32 Mg na nowym torowisku.

 

Skala przedsięwzięcia;

Produkcja polimerobetonu wyniesie około  2000 m3  na rok.

 

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

a) Plac budowy i jego zaplecze zlokalizować na podłożu utwardzonym, z uwzględnieniem 

    zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu 

    prac teren uporządkować.

b) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

    wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem 

    zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania

    paliw. W czasie prac budowlanych bezwzględnie przestrzegać ograniczenia jałowej pracy   

    silników pojazdów i urządzeń spalinowych.

c) Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych 

    wód opadowych, substancji ropopochodnych, ścieków sanitarnych z terenu budowy 

    oraz z terenu zaplecza technicznego. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami 

     ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami.

d) Wykonywane prace nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, 

     wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

e) Prace budowlane prowadzić z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony 

     środowiska, wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6.00 - 22.00).

f)  Ziemię z wykopów wykorzystać do niwelacji terenu w obrębie terenu własności inwestora.

g) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie zawartej stosownej 

    umowy.

h) Ścieki bytowe odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej  

    stosownej umowy.

i) Utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.    

j) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

   niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych                     

   i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 

   środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez odbiorców   

   odpadów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.

k) Nasadzić na terenie zakładu, w szczególności od strony istniejącej zabudowy (strona 

    południowo- zachodnia), zieleń niską i wysoką (zimozieloną) w postaci ciągów 

    skomponowanych z drzew i krzewów, tworzących naturalny bufor spełniający 

    funkcję izolacyjno-ochronną.

 

2. Na etapie eksploatacji:

a) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

    wykorzystywanych w trakcie eksploatacji, utrzymywać je w pełnej sprawności celem 

    zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania 

    paliw. Bezwzględnie przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów                 

    i urządzeń spalinowych.

b) Produkcja w zakładzie i ruch pojazdów związanych z produkcją, winny odbywać się 

    wyłącznie w porze dziennej (między 600 - 2200).

c) W okresie zwiększonego pylenia powierzchnie utwardzone zakładu (przejazdy, 

    parkingi) oraz skład surowców należy zraszać wodą.

d) Stosować paliwo mazutowe, jako dostarczane przez dostawcę wkłady wymienne                        

    o pojemności zbiorników uzasadnionej technologicznie i ekonomicznie.

e) Żywicę i chemię syntetyczną dostarczać przez producenta w pojemnikach PCV (wkłady 

    wymienne) pojemności uzasadnionej technologicznie i ekonomicznie.

f) Powstałe w wyniku mycia urządzeń do produkcji betonu ścieki, gromadzić w szczelnym 

    zbiorniku a następnie wykorzystywać ponownie do procesu produkcji.

g) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

    niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych                

    i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 

    środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich ponowne wykorzystanie lub sprawny 

    odbiór przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym 

    zakresie.

h) Wszelkiego rodzaju prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz  

    przepisami BHP.

i) Ścieki bytowe poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną odprowadzać do dwóch szczelnych   

   żelbetowych zbiorników o pojemności 4,41 m3 każdy zlokalizowanych na nieruchomości   

   Wnioskodawcy, a następnie na podstawie podpisanej umowy przekazywać firmie 

   posiadającej uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.

j) Osoby zatrudnione przy obsłudze maszyn i urządzeń przeszkolić z zakresu prawidłowej ich 

    eksploatacji.

 

3. Na etapie likwidacji:

W przypadku likwidacji zakładu teren należy uporządkować, a w miejscach posadowienia fundamentów docelowo przywrócić do stanu poprzedniego, odpady z rozbiórki przekazać odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolen

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer