spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA dot.Zmiany sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej ...

Ogłoszenie POSTANOWIENIA dot.Zmiany sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 20, 2010 at 10:59 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art.38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

           

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/10 z dnia 16 lipca 2010 roku stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów  oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji nie powodujący pogorszenia stanu środowiska oraz na brak przewidywania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 221).


                                                                                                            

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

wymienionych w pkt 1 i 2, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce.

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów  oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Pan Przemysław Semrau

28-200 Staszów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pan Pan Przemysław Semrau  28-200 Staszów jako Wnioskodawca dnia  09 kwietnia 2010 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów.

Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 37  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)         skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)         wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości,

e)         ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 

a)         obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)         obszary wybrzeży,

c)         obszary górskie lub leśne,

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)         obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)         gęstość zaludnienia,

i)          obszary przylegające do jezior,

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

 

a)         zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)         transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)         wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)         czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Przedsięwzięcie będzie polegało na zmianie sposobu użytkowania placu położonego  w Staszowie na działce o numerze 5979/3 na skład opału - węgla kamiennego kostka - grubość od 40 do 80 mm w ilości max 72 Mg.

Wyznaczony pod składowanie opału plac znajduje się we wschodniej części działki ewidencyjnej  nr 5979/3 obręb Staszów.

Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej: 2388m2.

Powierzchnia użytkowa - bezpośrednio pod skład: 480 m2.

Przewidywany rozładunek to trzy zestawy tygodniowo po 24 tony węgla.

Plac pod planowane przedsięwzięcie jest utwardzony betonem, wokół planowanej inwestycji postawione jest ogrodzenie z blachy falistej o wysokości 2 m.

Przeznaczony pod inwestycję plac jest terenem płaskim o niewielkich pochyłościach około 0,25 %. Węgiel będzie składowany w pryzmach o wysokości do 2 m.

Planuje się składowanie węgla w maksimum czterech pryzmach oddalonych od siebie o około 3 m. Do miejsca składowania węgla doprowadzona jest droga żwirowa o szerokości około 4,2 m. Dojazd do każdej z pryzm będzie miał szerokość 3,5 metra.

 

2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 2,0 km.

 

3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin  i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.

 

a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone         w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim:

 

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu położony w województwie świętokrzyskim. Ma powierzchnię 284,69 km². Obejmuje tereny gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Rytwiany i Staszów. W rejonie Szydłowa łączy się z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Cześć terenu Nadleśnictwa Staszów wchodzi w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:

 

Rezerwat częściowy "Zamczysko Turskie" położony jest w kompleksie Golejów obrębu Golejów, obejmuje oddział 332,  leśnictwa Strużki o powierzchni 2,45 ha. Jako pierwszy         z rezerwatów w naszym nadleśnictwie powołany został 19 kwietnia 1979 roku. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu lipowego. Nazwa rezerwatu pochodzi od pozostałości wczesnośredniowiecznych fortyfikacji w postaci walów ziemnych o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczonych regularnym obniżeniem w kształcie fosy. Nie ma pewnych źródeł co do pochodzenia i znaczenia tych umocnień. Źródła historyczne (Długosz) mówią o potyczce  z Tatarami w XIII wieku we wsi Wielkie Tursko. Drzewostan stanowi w 40 % sosna 72, 30 % sosna 35, 20 % lipa 200, 10 % grab 150, pojedynczo występuje wiąz górski i dąb. Najcenniejsze są sędziwe lipy, które rosną w skupieniu w centralnej części rezerwatu i graby rosnące jako element drzewostanu.

 

Rezerwat częściowy "Dziki Staw" położony jest w kompleksie Adamówka obrębu Golejów, obejmuje oddział oddz. 343,  leśnictwa Sichów o powierzchni 6,52 ha. Został utworzony 21 grudnia 1998 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny. Pierwszym obiektem chronionym jest drzewostan modrzewiowy w wieku 127 lat. Modrzew stanowi w całym rezerwacie 70 %, w 20 % występuje tu olcha 18 lat i 10 % osika 13 lat stanowiące element otoczenia jeziorka. Drugim obiektem ochrony jest wspomniane jeziorko będące zatorfionym lejkiem krasowym, który następnie wyeksploatowany z torfu ponownie jest jeziorkiem. Stwierdzono na nim chroniony gatunek paproci wodnej salwini pływającej Salvinia natans.  

 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w województwie świętokrzyskim na południowy wschód od Kielc. Utworzony dla zachowania wielkiej różnorodności biologicznej przejawiającej się m. in. obecnością większości nizinnych typów siedliskowych, a także bogactwem roślin i zwierząt.

 

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 569,99 km2 i obejmuje tereny gmin Gnojno i Szydłów, oraz częściowo gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Kije, Łagów, Morawica, Pierzchnica, Raków, Stopnica i Tuczępy. Obszar ten pełni funkcje łącznika pomiędzy parkami krajobrazowymi Ponidzia i Gór Świętokrzyskich.

 

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz  

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

 

b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

 

Kras Staszowski-  (Powierzchnia 1743,5 ha, odległość około 2 km  ). Obszar składający się   z kilku fragmentów o różnym charakterze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks leśny z licznymi lejkami i misami krasowymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaniu torfu na skalę przemysłową wykształciły się liczne jeziorka o stosunkowo czystej wodzie z niewielką domieszką związków siarki. Podlegają obecnie wtórnej sukcesji.

Zachodni fragment stanowi olbrzymi kompleks stawów rybnych wraz z rezerwatem przyrody - Dziki Staw. Stawy porozdzielane licznymi groblami są miejscem o dużej bioróżnorodności.

Część południowo wschodnia to głównie strumień bez nazwy oraz fragmenty lasów mieszanych z nielicznymi jeziorkami krasowymi. Dolina cieku poprzecinana jest licznymi dopływami częściowo zmeliorowanymi. Ostoja znajduje się na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) (28 469 ha,1995).

 

Ostoja Żyznów-  ( Powierzchnia 5074,4 ha, odległość około 10 km). Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe znaczenie w Ostoi przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie świeże łąki, fragmenty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy grądów o wysokiej

bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu nagromadzenie gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych          w skali kraju gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior.      W rzece Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa Unio crassus. Ostoja jest ważna dla zachowania licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatunek znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Na terenie proponowanej ostoi występują także motyle: Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lycaena Helle i ważka Ophiogomphus cecilia.. Bardzo licznie występuje tutaj Bombina bombina. Stwierdzono także występowanie innych

gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Barbastella barbastellus, Castor fiber, Lutra lutra, Lampetra planeri, Cottus gobio oraz gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej: Alcedo atthis, Dryocopus martius, Circus aeruginosus, Circus pygargus i Crex crex. Dolina Koprzywianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe. Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) położony jest w środkowej części województwa

świętokrzyskiego, łącząc się od zachodu w okolicach Szydłowa z Chmielnicko - Szydłowskim OChK. Znajduje się on na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Rytwiany i Staszów i zajmuje powierzchnię 28 469 ha.

 

Lasy Cisowska- Orłowskie- (Powierzchnia 12676,5 ha, odległość około 15 km ) Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach rzecznych, stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, obejmuje też niewielkie płaty łąki trzęślicowych. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozległe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi (łęgi i olsy. Występują także torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Jest to również ostoja, gdzie bardzo dobrze zachowane są suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Celem ochrony tej ostoi jest zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo naliczono około 700 gatunków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 10 ochroną częściową. Na terenie obszaru występuje w sumie 19 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Śródleśne torfianki i zabagnienia zasiedlają trzy gatunki traszek, w tym traszka grzebieniasta, gatunek z załącznika II Dyrektywy

Rady 92/43/EWG. Wypływające z lasów, czyste strumienie zamieszkują dwa gatunki minogów z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i trzy chronione gatunki ryb. Entomofaunę reprezentują jedne z najsilniejszych w regionie populacje przeplatki aurinii

(której południowa granica zasięgu w regionie przebiega przez obszar), modraszka telejusa  i czerwończyka nieparka oraz mniejsze, ale również istotne, czerwończyka fioletka, trzepli zielonej i zalotki większej. Jest to jeden z niewielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono występowanie wilków. O wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy także najdłuższa w regionie lista pozostałych ważnych gatunków roślin i zwierząt, głównie tych związanych ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków - zarówno związanych ze środowiskiem leśnym, jak                    i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-Orłowińskich wyróżnia się dużą (8) liczbą gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych. W tym karpackich, alpejskich i borealno górskich.

 

Uroczyska Puszczy Sandomierskiej-  (Powierzchnia 49299,3 ha odległość około 40 km) Celem ochrony w obszarze jest zachowanie najbogatszych fragmentów Puszczy Sandomierskiej, które wykazują duże nagromadzenie siedlisk (23 typy) i gatunków (19) z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na poziomie regionalnym obszar pełni istotną rolę w ochronie siedlisk 2330, 3130, 4030, 6120, 6410 i 91F0, a także kilku gatunków zwierząt, m.in. wilka, kumaka nizinnego, modraszków, szlaczkonia szafrańca i pachnicy dębowej. Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn a także łęgi olszowo-jesionowe i

dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe. Znaczne powierzchnie  w obszarze zajmują siedliska otwarte. Wrzosowiska i murawy napiaskowe występują przede wszystkim na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Z tymi siedliskami związana jest liczna grupa rzadkich bezkręgowców. Łąki, rozproszone na całym obszarze, są silnie zróżnicowane ze względu na stopień uwilgotnienia i najczęściej użytkowane w sposób ekstensywny. W obszarze zlokalizowanych jest 5 dużych i znaturalizowanych kompleksów stawów hodowlanych, które są miejscem bytowania i rozrodu płazów oraz wielu rzadkich gatunków ptaków.

 

Ostoja Szaniecko-Solecka (Powierzchnia 8394,7 odległość  około 37 km ) Obszar występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Teren występowania aż czterech gatunków z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Ostericum palustre, Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii). Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk  i gatunków unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu.

 

Dolina Nidy (342.25 odległość około 35 km ) - kraina geograficzna w Polsce, na południu województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową  i dolną część doliny rzeki Nidy. Ma długość ok. 65 km i szerokość od 2 do 6 km, z trzema przewężeniami: pomiędzy miejscowościami Sobowice i Kopernia, między Młodzawami         i Krzyżanowicami oraz pomiędzy Brzeźnem i Sobkowem. Dno doliny jest podmokłe               i płaskie. Usłane jest glebami madowymi. Występują tu również torfy, głównie w dawnych starorzeczach. Miejscami zachowały się fragmenty tarasów piaszczystych. Wznoszą się one na wysokość ok. 12-15 m ponad tarasem zalewowym. W Dolinie Nidy występują liczne łąki  i pastwiska. Najważniejsze ośrodki regionu to Pińczów, Wiślica i Nowy Korczyn.

 

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

 

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

-  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

     wód śródlądowych,

-  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin                

     i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

     Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

-  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-  obszary przylegające do jezior,

-  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

    wód śródlądowych,

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin               

    i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

    Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

  - obszary przylegające do jezior,

  -uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

4. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

   -Staszów

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 2 km;

Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 2 km;

Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi  bramami  odległość ok. 2 km;

Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 2 km;

Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie -  odległość ok. 2,5 km;

Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 1 km

Park miejski, w odległości około 1 km.

-Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 14 km

-Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 12 km

-Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 7 km

-Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 14 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 13 kwietnia 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/10 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce  Postanowieniem z dnia 02 lipca 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-179/10/pw wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 19 kwietnia 2010 roku znak: SE V-4470/17/10 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów -  nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju  i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania postanowiono odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów.

 

            Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 63 ust. 2 w oparciu o Art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

1. Przemysław Semrau

     28-200 Staszów.   

2. Pan Tomasz Klimek

    29-200 Staszów.

3. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

4. a/a.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6                                                                                                               

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer