spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI dot.Budowy warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych

Ogłoszenie DECYZJI dot.Budowy warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Aug 05, 2010 at 08:44 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.


           

              DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  Art. 75. ust. 1. pkt 4, Art. 82 ust. 1, pkt 1 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy  z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji         o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)       w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz           z terenem działek sąsiednich oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na;

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c)  zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e)  dostępność do złóż kopalin;

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Wymagany zakres monitoringu;

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

uwzględniając opinie i uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku 

 

Paweł Serafin

28-200 Staszów

 

z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach                     o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

u s t a l a m

 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach                  o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmuje wykonywanie prac o charakterze budowlano-instalacyjnym:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie:

1. Parterowego budynku warsztatu, o pow. zabudowy ok. 220 m2 i kubaturze ok. 1000 m3,             

    z trzema stanowiskami naprawczymi.

2. Wiaty do czasowego magazynowania odpadów z placem o pow. utwardzonej                              

    i uszczelnionej geomembraną, o pow. ok. 80 m2.

3. Drogi wewnętrznej i placu manewrowego o pow. ok. 360 m2.

4. Parkingu o powierzchni maksymalnej ok. 60 m2.

5. Wjazdu na działki inwestora z drogi publicznej (wojewódzkiej) o pow. ok. 20 m2.

6. Montażu maszyn i urządzeń w zakładzie:

    - podnośników hydraulicznych - szt. 3,

    - urządzeń ręcznych:

            1) wiertarek - szt.2,

            2) szlifierek kątowych - szt. 2,

    - urządzeń stacjonarnych i innych:

            1) szlifierki stołowej,

            2) prasy hydraulicznej,

            3) podnośnika do silników,

            4) pompy do oleju,

    -  instalacji powietrza sprężonego ze zbiornikiem 200 l.

 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia obejmuje wykonywanie napraw samochodów.

Skala przedsięwzięcia;

Naprawa samochodów dokonywana będzie sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Średnio naprawianych będzie 15 samochodów w tygodniu - w zależności przede wszystkim od stopnia uszkodzenia samochodu oraz nakładu pracy na naprawę.

W zakładzie planuje się wykonywanie następujących napraw:

- obsługa układów elektrycznych - polegać będzie na wykonywaniu drobnych napraw układów elektrycznych pojazdów,

- obsługa mechaniczna - polegać będzie na na wykonywaniu wszelkich napraw układów mechanicznych (silniki, skrzynie biegów, sprzęgła, układy jezdne, układy zawieszenia samochodu),

- wymiany olejów i płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, tłumików i świec zapłonowych.

 

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

a) Plac budowy i jego zaplecze zlokalizować na podłożu utwardzonym, z uwzględnieniem 

    zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu 

    prac teren uporządkować.

b) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

    wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem 

    zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania

    paliw. W czasie prac budowlanych bezwzględnie przestrzegać ograniczenia jałowej pracy   

    silników pojazdów i urządzeń spalinowych.

c) Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych 

    wód opadowych, substancji ropopochodnych, ścieków sanitarnych z terenu budowy 

    oraz z terenu zaplecza technicznego. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami 

     ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami.

d) Wykonywane prace nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, 

     wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

e) Prace budowlane prowadzić z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony 

     środowiska, wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6.00 - 22.00).

f)  Ziemię z wykopów wykorzystać do niwelacji terenu w obrębie terenu własności inwestora.

g) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie zawartej stosownej 

    umowy.

h) Ścieki bytowe powstające w związku z prowadzeniem prac budowlanych gromadzić              

     w przenośnych sanitariatach, a następnie okresowo wywozić na oczyszczalnię ścieków.

i) Utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.    

j) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

   niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych                     

   i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 

   środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez odbiorców   

   odpadów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.

 

2. Na etapie eksploatacji:

a) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych            

     w trakcie eksploatacji, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania 

     poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania paliw. Bezwzględnie 

     przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów i urządzeń spalinowych.

b) Usługi w zakładzie i ruch pojazdów związanych z usługami, winny odbywać się 

    wyłącznie w porze dziennej (między 900 - 1700).

c) W okresie zwiększonego pylenia powierzchnie utwardzone zakładu (przejazdy, 

    parkingi) należy zraszać wodą.

d) Ścieki bytowe poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną odprowadzać do szczelnego   

    zbiornika zlokalizowanego na nieruchomości Wnioskodawcy, a następnie przekazywać 

    firmie posiadającej uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności. Po wybudowaniu 

    kanalizacji sanitarnej ścieki należy odprowadzać do tejże kanalizacji na warunkach 

    zarządzającego siecią.

e) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż   

     niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych                     

     i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 

     środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez odbiorców   

     odpadów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie:

     1) odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w kontenerach ustawionych na 

         utwierdzonym i uszczelnionym geomembraną placu pod zadaszeniem (wiatą),

     2) odpady niebezpieczne w tym również oleje odpadowe, należy magazynować oddzielnie                     

         w szczelnych pojemnikach zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup odpadów   

         (odpowiednio oznakowane i opisane co zawierają, zabezpieczone przed możliwością  

         wycieku odpadów płynnych), w zamykanym wentylowanym pomieszczeniu ze 

         szczelną posadzką. Pomieszczenie wyposażyć w środki (sorbenty) do zbierania  wycieków z tych odpadów.

f) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po zawarciu stosownej umowy z zarządzającym siecią wodociągową.

g) Do ogrzewania pomieszczeń warsztatu i części socjalnej zastosować kocioł wielopaliwowy o mocy do 25 kW.

h) Wszelkiego rodzaju prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz  przepisami BHP.

i) Użytkować tylko sprawny technicznie sprzęt zmechanizowany, prowadzić stałą  

    kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu, oraz utrzymać pełną ich sprawność.

j) Osoby zatrudnione przy obsłudze maszyn i urządzeń przeszkolić z zakresu prawidłowej ich eksploatacji.

k) Wody opadowe tzw. „czyste", ujęte z dachu budynku warsztatu i wiaty odprowadzać bez   

     oczyszczania na tereny zielone w obrębie działek inwestora.

 

3. Na etapie likwidacji:

W przypadku likwidacji zakładu teren należy uporządkować, a w miejscach posadowienia fundamentów docelowo przywrócić do stanu poprzedniego, odpady z rozbiórki przekazać odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

 

4. Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia  w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa   w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

1.Wyposażyć zakład w piec do ogrzewania pomieszczeń o mocy do 25 kW.

    Pomiary emitora - komina kotłowni: wysokość - min. 6,0m, przekrój 0,3m.

2. Zamontować na stanowisku testowania silnika hermetyczny, przesuwny układ   

    odprowadzania spalin z rury wydechowej do kanału wentylacyjnego i emitora.

    Wyposażyć stanowisko  testowania silnika w monitor - komin do odprowadzania spalin                

    o wysokości min. 6,0 m.

3. Stanowiska spawania wyposażyć w odciągi stanowiskowe, a zanieczyszczenia   

    odprowadzić ze stanowiska spawania emitorem - kominem o wysokości min. 6,0 m.

4. Poziom mocy akustycznej głównych źródeł hałasu na terenie zakładu nie może  

    przekroczyć niżej wymienionych wartości:

    - wentylatory dachowe wywiewne na dachu budynku (3szt.) - max 77 dB każdy.

5. Wykonać budynek hali z materiałów gwarantujących izolacyjność akustyczną przegród na 

    poziomie: ściany zewnętrzne - min. 35dB.

6. Wykonać uszczelnienie podłoża zadaszonego placu magazynowania odpadów (wiaty)   

    nieprzepuszczalną geomembraną - min. pow. uszczelnienia ok. 80 m2.

7. W budynku warsztatu wykonać wentylowane pomieszczenie do czasowego 

    magazynowania odpadów niebezpiecznych, w tym olejów odpadowych, z utwardzonym   

    podłożem, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi.   

8. Wykonać pasy rzędowych nasadzeń zwartej roślinności i zimozielonej, wysokiej i niskiej,   

    o szer. 2m wzdłuż południowej, zachodniej i północnej granicy części działek  

    przeznaczonych pod przedmiotowe przedsięwzięcie w celu ograniczenia uciążliwości  

    akustycznych.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jeżeli z postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko , z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii stacji elektroenergetycznej oraz radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej  i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania).

 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VII. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:

 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko nie nakłada się dodatkowych obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

VIII. Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi biorąc pod uwagę możliwości techniczne i obowiązujące przepisy.

           

IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Pan Paweł Serafin , 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 16 listopada 2009 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

            Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)         skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

            przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)         wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości,

e)         ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i  krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)         obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)         obszary wybrzeży,

c)         obszary górskie lub leśne,

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników wód śródlądowych,

e)         obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin   i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym  obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)         gęstość zaludnienia,

i)          obszary przylegające do jezior,

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)         zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)         transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy   przyrodnicze,

c)         wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej     infrastruktury technicznej,

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)         czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Planowane Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu budynku warsztatu mechaniki pojazdów samochodowych.

 

2. Skala przedsięwzięcia:

Projekt obejmuje budowę:

-  budynku warsztatu o powierzchni 220 m2, kubatura budynku 1 000 m3,

-  wiaty na składowanie odpadów w pojemnikach w formie placu utwardzonego                         

   z zastosowaniem folii (geomembrany) z zadaszeniem o powierzchni 80 m2

-  drogi i placu utwardzonego - około 360 m2,

-  parkingu na 5 samochodów około 60 m2,

 

Naprawa samochodów dokonywana będzie sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, liczba naprawianych samochodów w tygodniu średnio wynosić będzie 15 samochodów -  w zależności przede wszystkim od stopnia uszkodzenia samochodu oraz nakładu pracy na naprawę.

W zakładzie planuje się wykonywanie następujących napraw:

obsługa układów elektrycznych - polegać będzie na wykonywaniu drobnych napraw układów elektrycznych pojazdów,

obsługa mechaniczna - polegać będzie na na wykonywaniu wszelkich napraw układów mechanicznych (silniki, skrzynie biegów, sprzęgła, układy jezdne, układy zawieszenia samochodu), wymiany olejów i płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, tłumików   i świec zapłonowych.

 W zakładzie planuje się zainstalować następujące maszyny i urządzenia:

- podnośniki hydrauliczne - szt. 3,

- urządzenia ręczne:

1) wiertarki - szt.2,

2) szlifierki kątowe - szt. 2,

- urządzenia stacjonarne i inne:

1) szlifierka stołowa,

2) prasa hydrauliczna,

3) podnośnik do silników,

4) pompa do oleju,

-  instalacja powietrza sprężonego ze zbiornikiem 200 l.

 

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań  

     przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich

Na obszarze powstawania inwestycji jak również na terenie sąsiednich nieruchomości nie występują inne przedsięwzięcia mogące wiązać się z przedmiotową inwestycją w szczególności kumulując oddziaływania.

Na części nieruchomości przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

            Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

            Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 18 listopada 2009 r. znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

            Starosta Staszowski  postanowieniem z dnia 24 listopada 2009 roku znak: OŚ.II-7633/68/2009 przekazał sprawę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce jako organowi właściwemu do załatwienia przedmiotowej sprawy.

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 10 grudnia 2009 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-188/09go  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów, realizowanego przez Pana Pawła Serafina zam. Podmaleniec 65, 28-200 Staszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 30 listopada 2009 roku znak: SE V-4470/55/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególną analizą:

1.      wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

2.      wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

3.      wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika, bilans odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa  i sposób ich unieszkodliwiania),

4.      wpływu przedsięwzięcia na życie i zdrowie zamieszkujących obok ludzi.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009 roku, Znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych  w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

Kompletny Raport oddziaływania na środowisko dla realizacji w/w przedsięwzięcia został złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie dnia  29 marca 2010 roku.

 

W dalszym toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 01 kwietnia 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce z prośbą  o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach  o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 16 lipca 2010 roku znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-156/10/ajp

 

„I. Uzgodnił realizację i określił warunki realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

1.                  Zakres przedsięwzięcia:

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie:

- parterowego budynku warsztatu, o pow. zabudowy ok. 220 m2 i kubaturze ok. 1000 m3,      

  z trzema stanowiskami naprawczymi,

- wiaty do czasowego magazynowania odpadów z placem o pow. utwardzonej i uszczelnionej 

   geomembraną, o pow. ok. 80 m2,

- drogi wewnętrznej i placu manewrowego o pow. ok. 360 m2,

- parkingu o powierzchni maksymalnej ok. 60 m2,

- wjazdu na działki inwestora z drogi publicznej (wojewódzkiej) o pow. ok. 20 m2.

 

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Plac budowy i jego zaplecze zlokalizować na podłożu utwardzonym, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkować.

2. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania paliw, w czasie prac budowlanych ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i urządzeń spalinowych.

3. Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów odpadowych, substancji ropopochodnych, ścieków sanitarnych z terenu zaplecza budowy; ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami.

4. Wykonywane prace nie mogę powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

5. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6.00-22.00).

6. Ziemię z wykopów pod fundamenty budynku wykorzystywać do niwelacji terenu  w obrębie terenu własności inwestora.

7. Ścieki bytowe powstające w związku z prowadzeniem prac budowlanych gromadzić   w przenośnych sanitariatach, a następnie okresowo wywozić na oczyszczalnię ścieków.

8. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po zawarciu stosownej umowy z zarządzającym siecią wodociągową.

9. Powstające na etapie eksploatacji warsztatu ścieki bytowe odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo wywozić do oczyszczalni ścieków, a po wybudowaniu gminnej kanalizacji do tejże na warunkach zarządzającego siecią.

10. Wody opadowe tzw. „czyste", ujęte z dachu budynku i placu magazynowania odpadów (wiaty) odprowadzić bez oczyszczenia na tereny zielone w obrębie działek Inwestora.

11. Zarówno na etapie realizacji, użytkowania lub likwidacji należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowane decyzje administracyjne w tym zakresie:

a)     odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować w kontenerach  ustawionych na utwierdzonym i uszczelnionym geomembraną placu pod       zadaszeniem (wiatą),

b)     odpady niebezpieczne w tym również oleje odpadowe, należy magazynować  oddzielnie  w szczelnych pojemnikach zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych grup odpadów (odpowiednio oznakowane i opisane co zawierają, zabezpieczone przed możliwością wycieku odpadów płynnych), w zamykanym wentylowanym pomieszczeniu ze szczelną posadzką.

12. Do ogrzewania pomieszczeń warsztatu i części socjalnej zastosować kocioł wielopaliwowy o mocy 25 kW.

13. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosować elektryczne podgrzewacze wody.

14. W przypadku likwidacji inwestycji teren należy uporządkować, a w miejscach posadowienia fundamentów docelowo przywrócić do stanu poprzedniego; elementy konstrukcji budowlanych selektywnie rozdzielić.

15. Funkcjonowanie zakładu tylko w porze dziennej (9.00-17.00).

 

III. W projekcie budowlanym należy uwzględnić:

1. Pomiary emitora - komina kotłowni: wysokość 6,0m, przekrój 0,3m.

2. Pomiary emitora - komina ze stanowiska odprowadzania spalin i ze stanowiska spawania: wysokość 6,0m każdy.

3. Zaprojektować na stanowisku testowania silnika hermetyczny, przesuwny układ odprowadzania spalin z rury wydechowej do kanału wentylacyjnego.

4. Zastosować następujące urządzenia o max.  mocach akustycznych; wentylatory dachowe wywiewne na dachu budynku (3szt.) - 77 dB każdy.

5. Zaprojektować budynek hali z materiałów gwarantujących izolacyjność akustyczną przegród na poziomie: ściany zewnętrzne - min. 35dB.

6. Zaprojektować uszczelnienie podłoża zadaszonego placu magazynowania odpadów (wiaty) nieprzepuszczalną geomembraną - min. pow. uszczelnienia ok. 80m2.

7. W budynku warsztatu zaprojektować wentylowane pomieszczenie do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, w tym olejów odpadowych, z utwardzonym podłożem, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i odpadami atmosferycznymi, wyposażone w środki do zbierania wycieków z tych odpadów.

8. Wykonanie pasów rzędowych nasadzeń zwartej roślinności i zimozielonej, wysokiej            i niskiej, o szer. 2m wzdłuż południowej, zachodniej i północnej granicy części działek przeznaczonych pod przedmiotowe przedsięwzięcie w celu ograniczenia uciążliwości akustycznych.

 

IV. Nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji  o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane".

 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2010 roku znak: SE V-4471/5/10 zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów i określił następujące warunki:

 

„I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 • wszelkiego rodzaju prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz przepisami BHP;
 • w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace adaptacyjne, oraz prace naprawcze pojazdów prowadzić w porze dziennej (między 6.00 - 22.00);
 • wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych odpowiednio przygotowanych miejscach tak aby nie stanowiły zagrożenia;
 • odpady niebezpieczne gromadzić z zachowaniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wymaganych przy magazynowaniu tego typu odpadów;
 • po niezbędnym okresie magazynowania, odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom;
 • przekazywanie odpadów odbiorcy powinno się odbywać zgodnie z warunkami ustalonymi w stosowanej umowie, a odbiorca odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenie na usuwanie, w tym na transport odpadów;
 • spaliny z diagnozowanych silników należy odprowadzać w sposób zorganizowany emitorem o wysokości min. 6 m;
 • do ogrzewania warsztatu stosować paliwo powodujące niewielką emisję zanieczyszczeń do środowiska (miał węglowy, drewno);
 • przypadkowo rozlane oleje należy usuwać przy pomocy sorbentów i traktować jako odpad;
 • urządzenia hałaśliwe umieścić w pomieszczeniach izolujących akustycznie;
 • urządzenia pracujące na zewnątrz obiektu, winny posiadać elementy, eliminujące rozprzestrzenianie się hałasu;
 • monitować wpływ przedsięwzięcia na środowisko poprzez ścisłą ewidencję wytwarzanych odpadów, poboru wody, ilości odprowadzanych ścieków".

 

            Pismem z dnia 22 lipca 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych  w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów  realizowanego przez Paweł Serafin zam. Podmaleniec 65, 28-200 Staszów oraz o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniami, o których mowa wyżej oraz możliwości wniesienia ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków, dotyczących projektowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 221).

 

            W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o:

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
    i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
    jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

 

Również strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W toku postępowania nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji planowanej inwestycji.

 

Warunki niniejszej decyzji są syntezą warunków nałożonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Staszowie i określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227).

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,     o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku       i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Termin,  o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) w/w Ustawy.

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Paweł Serafin

       28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. Pan Tomasz Klimek

       29-200 Staszów.

4. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 


   

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie:

1. Parterowego budynku warsztatu, o pow. zabudowy ok. 220 m2 i kubaturze ok. 1000 m3,             

    z trzema stanowiskami naprawczymi.

2. Wiaty do czasowego magazynowania odpadów z placem o pow. utwardzonej                              

    i uszczelnionej geomembraną, o pow. ok. 80 m2.

3. Drogi wewnętrznej i placu manewrowego o pow. ok. 360 m2.

4. Parkingu o powierzchni maksymalnej ok. 60 m2.

5. Wjazdu na działki inwestora z drogi publicznej (wojewódzkiej) o pow. ok. 20 m2.

6. Montażu maszyn i urządzeń w zakładzie:

    - podnośników hydraulicznych - szt. 3,

    - urządzeń ręcznych:

            1) wiertarek - szt.2,

            2) szlifierek kątowych - szt. 2,

    - urządzeń stacjonarnych i innych:

            1) szlifierki stołowej,

            2) prasy hydraulicznej,

            3) podnośnika do silników,

            4) pompy do oleju,

    -  instalacji powietrza sprężonego ze zbiornikiem 200 l.

 

Faza eksploatacji przedsięwzięcia obejmuje wykonywanie napraw samochodów.

Naprawa samochodów dokonywana będzie sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Średnio naprawianych będzie 15 samochodów w tygodniu - w zależności przede wszystkim od stopnia uszkodzenia samochodu oraz nakładu pracy na naprawę.

W zakładzie planuje się wykonywanie następujących napraw:

- obsługa układów elektrycznych - polegać będzie na wykonywaniu drobnych napraw układów elektrycznych pojazdów,

- obsługa mechaniczna - polegać będzie na na wykonywaniu wszelkich napraw układów mechanicznych (silniki, skrzynie biegów, sprzęgła, układy jezdne, układy zawieszenia samochodu),

      - wymiany olejów i płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, tłumików i świec  zapłonowych.

 

 

 

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer