spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA dot.Budowy ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z ....

Ogłoszenie POSTANOWIENIA dot.Budowy ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z .... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Aug 11, 2010 at 07:38 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art.38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

           

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/11/10 z dnia 06 sierpnia 2010 roku stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej" gmina Staszów, oraz braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji nie powodujący pogorszenia stanu środowiska oraz na brak przewidywania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 221).


 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

wymienionych w pkt 1 i 2, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej", gmina Staszów oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Staszowie

ul. Rytwiańska 23

28-200 Staszów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie,

ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca dnia 01 lipca 2010 roku złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej", gmina Staszów.

 

Zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 roku (85/337/EWG) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U.UE.L.85.175.40 ze zmianami) oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) - po uwzględnieniu art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy planowane przedsięwzięcie może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek ten zostanie stwierdzony na podstawie w/w przepisów prawa.

 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji   i stosowanych technologii;

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych   i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i)  obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

 

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Przedsięwzięcie będzie polegało na:

a) Budowie budynku w kształcie litery U o powierzchni zabudowy około 900 m2 i powierzchni  

     użytkowej około 1300 m2,

    Część główną budynku stanowić będzie obiekt parterowy z poddaszem a pozostała część  

    parterowa z dachami wielospadowymi z lukarnami.

 

b) Budowie budynku parterowego o powierzchni zabudowy około 250 m2 i powierzchni   

     użytkowej około 220 m2,

 

c) Ponadto w ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie:

 - parkingu dla 30 samochodów osobowych o powierzchni około 300 m2

-  alejek spacerowych o powierzchni około 500 m2

-  altanki o szczelnej nawierzchni na gromadzenie odpadów o powierzchni zabudowy około 20 m2 -   parku wokół budynku o powierzchni około 10 000 m2..

- dojazdu do drogi publicznej z działki inwestora o powierzchni około 40 m2.

 

Teren planowanej inwestycji wykorzystywany jest pod działalność rolniczą.

Wokół zabudowa zagrodowa.

2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 1,0 km.

 

3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin  i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.

 

a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone  w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami/ tj.:

 

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - (odległość - około 3 km) obszar chronionego krajobrazu położony w województwie świętokrzyskim. Ma powierzchnię 284,69 km². Obejmuje tereny gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Rytwiany i Staszów. W rejonie Szydłowa łączy się z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Cześć terenu Nadleśnictwa Staszów wchodzi w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:

 

Rezerwat częściowy "Zamczysko Turskie" - (odległość - około 22 km ) położony jest  w kompleksie Golejów obrębu Golejów, obejmuje oddział 332,  leśnictwa Strużki  o powierzchni 2,45 ha. Jako pierwszy z rezerwatów w naszym nadleśnictwie powołany został 19 kwietnia 1979 roku. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu lipowego. Nazwa rezerwatu pochodzi od pozostałości wczesnośredniowiecznych fortyfikacji w postaci walów ziemnych o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczonych regularnym obniżeniem w kształcie fosy. Nie ma pewnych źródeł co do pochodzenia i znaczenia tych umocnień. Źródła historyczne (Długosz) mówią o potyczce  z Tatarami w XIII wieku we wsi Wielkie Tursko. Drzewostan stanowi w 40 % sosna 72, 30 % sosna 35, 20 % lipa 200, 10 % grab 150, pojedynczo występuje wiąz górski i dąb. Najcenniejsze są sędziwe lipy, które rosną w skupieniu w centralnej części rezerwatu i graby rosnące jako element drzewostanu.

 

Rezerwat częściowy "Dziki Staw" - (odległość - około 11 km) położony jest w kompleksie Adamówka obrębu Golejów, obejmuje oddział oddz. 343,  leśnictwa Sichów o powierzchni 6,52 ha. Został utworzony 21 grudnia 1998 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny. Pierwszym obiektem chronionym jest drzewostan modrzewiowy w wieku 127 lat. Modrzew stanowi w całym rezerwacie 70 %, w 20 % występuje tu olcha 18 lat i 10 % osika 13 lat stanowiące element otoczenia jeziorka. Drugim obiektem ochrony jest wspomniane jeziorko będące zatorfionym lejkiem krasowym, który następnie wyeksploatowany z torfu ponownie jest jeziorkiem. Stwierdzono na nim chroniony gatunek paproci wodnej salwini pływającej Salvinia natans.  

 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy - (odległość - około 12 km) park krajobrazowy położony w województwie świętokrzyskim na południowy wschód od Kielc. Utworzony dla zachowania wielkiej różnorodności biologicznej przejawiającej się m. in. obecnością większości nizinnych typów siedliskowych, a także bogactwem roślin i zwierząt.

 

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - (odległość - około 4 km) obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 569,99 km2 i obejmuje tereny gmin Gnojno i Szydłów, oraz częściowo gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Kije, Łagów, Morawica, Pierzchnica, Raków, Stopnica i Tuczępy. Obszar ten pełni funkcje łącznika pomiędzy parkami krajobrazowymi Ponidzia i Gór Świętokrzyskich.

Kras Staszowski-  (Powierzchnia 1743,5 ha, odległość około 4,0 km  ). Obszar składający się z kilku fragmentów o różnym charakterze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks leśny z licznymi lejkami i misami krasowymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaniu torfu na skalę przemysłową wykształciły się liczne jeziorka o stosunkowo czystej wodzie z niewielką domieszką związków siarki. Podlegają obecnie wtórnej sukcesji.

Zachodni fragment stanowi olbrzymi kompleks stawów rybnych wraz z rezerwatem przyrody - Dziki Staw. Stawy porozdzielane licznymi groblami są miejscem o dużej bioróżnorodności.

Część południowo wschodnia to głównie strumień bez nazwy oraz fragmenty lasów mieszanych z nielicznymi jeziorkami krasowymi. Dolina cieku poprzecinana jest licznymi dopływami częściowo zmeliorowanymi. Ostoja znajduje się na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) (28 469 ha,1995).

 

Ostoja Żyznów-  ( Powierzchnia 5074,4 ha, odległość około 10 km). Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe znaczenie w Ostoi przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie świeże łąki, fragmenty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy grądów o wysokiej

bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu nagromadzenie gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych   w skali kraju gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior.  W rzece Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa Unio crassus. Ostoja jest ważna dla zachowania licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatunek znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Na terenie proponowanej ostoi występują także motyle: Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lycaena Helle i ważka Ophiogomphus cecilia.. Bardzo licznie występuje tutaj Bombina bombina. Stwierdzono także występowanie innych

gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Barbastella barbastellus, Castor fiber, Lutra lutra, Lampetra planeri, Cottus gobio oraz gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej: Alcedo atthis, Dryocopus martius, Circus aeruginosus, Circus pygargus i

Crex crex. Dolina Koprzywianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe. Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) położony jest w środkowej części województwa  świętokrzyskiego, łącząc się od zachodu w okolicach Szydłowa z Chmielnicko - Szydłowskim OChK. Znajduje się on na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Rytwiany i Staszów i zajmuje powierzchnię 28 469 ha.

 

Lasy Cisowsko - Orłowińskie (Powierzchnia 12676,5 ha, odległość około 14 km ) Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach rzecznych, stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, obejmuje też niewielkie płaty łąki trzęślicowych. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozległe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi (łęgi i olsy). Występują także torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Jest to również ostoja, gdzie bardzo dobrze zachowane są suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Celem ochrony tej ostoi jest zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo naliczono około 700 gatunków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 10 ochroną częściową. Na terenie obszaru występuje w sumie 19 typów siedlisk przyrodniczych  z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Śródleśne torfianki i zabagnienia zasiedlają trzy gatunki traszek, w tym traszka grzebieniasta, gatunek z załącznika II Dyrektywy  Rady 92/43/EWG. Wypływające z lasów, czyste strumienie zamieszkują dwa gatunki minogów      z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i trzy chronione gatunki ryb. Entomofaunę reprezentują jedne z najsilniejszych w regionie populacje przeplatki aurini (której południowa granica zasięgu w regionie przebiega przez obszar), modraszka telejusa i czerwończyka nieparka oraz mniejsze, ale również istotne, czerwończyka fioletka, trzepli zielonej i zalotki większej. Jest to jeden z niewielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono występowanie wilków. O wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy także najdłuższa w regionie lista pozostałych ważnych gatunków roślin i zwierząt, głównie tych związanych ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków - zarówno związanych ze środowiskiem leśnym, jak  i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-Orłowińskich wyróżnia się dużą (8) liczbą gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych. W tym karpackich, alpejskich i borealno górskich.

 

Uroczyska Puszczy Sandomierskiej-  (Powierzchnia 49299,3 ha odległość około 40 km) Celem ochrony w obszarze jest zachowanie najbogatszych fragmentów Puszczy Sandomierskiej, które wykazują duże nagromadzenie siedlisk (23 typy) i gatunków (19) z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na poziomie regionalnym obszar pełni istotną rolę w ochronie siedlisk 2330, 3130, 4030, 6120, 6410 i 91F0, a także kilku gatunków zwierząt, m.in. wilka, kumaka nizinnego, modraszków, szlaczkonia szafrańca i pachnicy dębowej. Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn a także łęgi olszowo-jesionowe i dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe. Znaczne powierzchnie w obszarze zajmują siedliska otwarte. Wrzosowiska i murawy napiaskowe występują przede wszystkim na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie.    Z tymi siedliskami związana jest liczna grupa rzadkich bezkręgowców. Łąki, rozproszone na całym obszarze, są silnie zróżnicowane ze względu na stopień uwilgotnienia i najczęściej użytkowane w sposób ekstensywny. W obszarze zlokalizowanych jest 5 dużych   i znaturalizowanych kompleksów stawów hodowlanych, które są miejscem bytowania   i rozrodu płazów oraz wielu rzadkich gatunków ptaków.

 

Ostoja Szaniecko-Solecka (Powierzchnia 8394,7 odległość około 47 km ) Obszar występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Teren występowania aż czterech gatunków  z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Ostericum palustre, Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii). Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk i gatunków unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu.

 

Dolina Nidy (342.25 odległość około 35 km ) - kraina geograficzna w Polsce, na południu województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową    i dolną część doliny rzeki Nidy. Ma długość ok. 65 km i szerokość od 2 do 6 km, z trzema przewężeniami: pomiędzy miejscowościami Sobowice i Kopernia, między Młodzawami  i Krzyżanowicami oraz pomiędzy Brzeźnem i Sobkowem. Dno doliny jest podmokłe i płaskie. Usłane jest glebami madowymi. Występują tu również torfy, głównie w dawnych starorzeczach. Miejscami zachowały się fragmenty tarasów piaszczystych. Wznoszą się one na wysokość ok. 12-15 m ponad tarasem zalewowym. W Dolinie Nidy występują liczne łąki    i pastwiska. Najważniejsze ośrodki regionu to Pińczów, Wiślica i Nowy Korczyn.

 

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

 

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

-  obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

-  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

     wód śródlądowych,

-  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin                

     i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

     Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

-  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-  obszary przylegające do jezior,

-  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

 

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

-  obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

-obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

    wód śródlądowych,

-  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin              

    i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

    Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

-  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

-  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

 

 

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

4. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

   -   Staszów

-            Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica,  brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości około 6 km;

-            Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość około 6 km;

-            Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi  bramami  odległość około 6 km;

-            Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość około 6 km;

-            Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie -  odległość około 6,5 km;

-            Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość około 5,5 km

-            Park miejski, w odległości około 5,5 km.

  -  Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość około 10 km

  -  Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość około 14 km.

  -  Zespół Pałacowo-Parkowy w Kurozwękach - odległość (około 600 m na północny-wschód)

-  Pałac w Wiśniowej - odległość około 10 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

 

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 06 lipca 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/11/10 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej" gmina Staszów.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce  Postanowieniem z dnia 27 lipca 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-294/10/aw wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej" gmina Staszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 09 lipca 2010 roku znak: SE V-4470/25/10 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą    w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej" gmina Staszów -  nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania postanowiono odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Kurozwękach przy ulicy Szydłowskiej" gmina Staszów.

 

      Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 63 ust. 2 w oparciu o Art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przysługuje zażalenie.

 

 Otrzymują:

1.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

    Koło w Staszowie

    ul. Rytwiańska 23                                                                                                           

    28-200 Staszów.

 2. Pan Tomasz Klimek

    28-200 Staszów.

3. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

4. a/a.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6                                                                                                               

      25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer