spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dot.Budowy i eksploatacji dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 1,8 MW ...

Ogłoszenie dot.Budowy i eksploatacji dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 1,8 MW ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Sep 03, 2010 at 07:58 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie Art.30, Art. 33 ust. 1 pkt 2 - 8 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

                                               Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek 

 

Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

ul. Przemysłowa 128/2c

76-200 Słupsk

                      

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,436/1", Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jako organ właściwy do wydania decyzji w dniu 27 sierpnia 2010 roku wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

            W prowadzonym postępowaniu organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora zawartymi w dokumentacji znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 221), gdzie jest ona wyłożona do wglądu, oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia          22 września 2010 roku.  

            Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pozostawi bez rozpatrzenia a sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 


 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Zgodnie z Art. 61 § 1, § 3 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

                                                           z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 27 sierpnia 2010 roku zostało wszczęte na żądanie

 

Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

ul. Przemysłowa 128/2c

76-200 Słupsk

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,436/1".

             Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia  i wnioski, dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 23 września 2010 roku.

 

            Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie tj. od dnia  16 września 2010 roku.

                                   

            Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu  o posiadane dowody i materiały.

 

 Otrzymują:

1. Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

    ul. Przemysłowa 128/2c

    76-200 Słupsk.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

 


 

Regionalna Dyrekcja

               Ochrony Środowiska w Kielcach

  ul. Szymanowskiego 6

                                                   25-361 Kielce                                                            

                                  

 

            Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,436/1".

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

ul. Przemysłowa 128/2c

76-200 Słupsk.

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Informuję również, że w prowadzonym postępowaniu przedmiotowe przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573) zostało zakwalifikowane do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) służyć ma uzyskaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  

    przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej    

    mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,  

    436/1", z wersją naniesioną na elektronicznym nośniku danych.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni   

    wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień,  

    działki nr 253,436/1" wraz z wersją naniesioną na elektronicznym nośniku danych.

3. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem poświadczonej przez właściwy organ 

    kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane   

    przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 25 lutego 2010 roku.

5. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 22 czerwca 2010 roku.

6. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 10 sierpnia 2010 roku.

7. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem bankowego potwierdzenia operacji 

    wpłaty kwoty 205 zł za wydanie decyzji.

8. Wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie z art. 28 k. p. a. przez organ prowadzący 

      postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

      realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 Otrzymują:

1. Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

    ul. Przemysłowa 128/2c

    76-200 Słupsk.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

 Otrzymują do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 


 

                                                                    Państwowy Powiatowy Inspektor

                                                                    Sanitarny w Staszowie

                                                                    ul. Szpitalna 37

                                                                    28-200 Staszów

  

            Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 2 i Art. 78 ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,436/1".

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

ul. Przemysłowa 128/2c

76-200 Słupsk.

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

            Informuję również, że w prowadzonym postępowaniu przedmiotowe przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573) zostało zakwalifikowane do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) służyć ma uzyskaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  

    przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni wiatrowych o łącznej    

    mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień, działki nr 253,  

    436/1", z wersją naniesioną na elektronicznym nośniku danych.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja dwóch małych siłowni   

    wiatrowych o łącznej mocy ≤ 1,8 MW na terenie Gminy Staszów, obręb ewidencyjny Jasień,  

    działki nr 253,436/1" wraz z wersją naniesioną na elektronicznym nośniku danych.

3. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem poświadczonej przez właściwy organ 

    kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane   

    przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 25 lutego 2010 roku.

5. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 22 czerwca 2010 roku.

6. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego wypisu ze skorowidza 

    działek z dnia 10 sierpnia 2010 roku.

7. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem bankowego potwierdzenia operacji 

    wpłaty kwoty 205 zł za wydanie decyzji.

8. Wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie z art. 28 k. p. a. przez organ prowadzący 

      postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

      realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Ekowat Robert Sprecht Sp.J.

    ul. Przemysłowa 128/2c

    76-200 Słupsk.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce

 

 

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer