spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Nov 16, 2006 at 08:37 AM

TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 03.192.1876) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:

  • załączniku nr 2 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; załączniku nr 3 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
  • Właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza informację w dwóch egzemplarzach:
  • jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;
  • drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają wyniki inwentaryzacji odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.


Jeżeli Pan/i/ jako osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości niedopełnił/a/ obowiązków wynikających z w/w rozporządzenia proszę o doręczenie do tut. Urzędu informacji o wyrobach zawierających azbest zlokalizowanych na Pana/i/ nieruchomości wg załączonego wzoru w w/w terminie.

 

Wzory druków

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer