spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Burmistrz

Burmistrz Print E-mail
Contributed by Andrzej Iskra   
Dec 05, 2006 at 01:08 PM

 

ANDRZEJ    ISKRA                       Data ur. 26-04-1956

 

Telefon: 015 864-83-30, pokój 103,          e-mail:

 

Do zakresu działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów należy kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.

 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu.

 3. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżących spraw Gminy.

 4. Wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 5. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

 6. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji organu i podpisywanie pism oraz innych dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu.

 7. Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy
  w obowiązującym trybie.

 8. Upoważnianie innych pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji.

 9. Nadzorowanie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, zawartych porozumień
  z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

 10. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji,
  o których mowa w pkt 6.

 11. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

 12. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności służbowej pracowników mianowanych Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu.

 13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

 14. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof..

 15. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd i jednostki organizacyjne.

 16. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej.

 17. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń objętych zakresem Izby Obrachunkowej.

 18. Pełnienie funkcji Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych spółek gminy.

 19. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa dla organu wykonawczego gminy.

 20. Określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie.

 21. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

 22. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Miasta i Gminy nie stanowi inaczej.

 23. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

 24. Wykonywanie innych kompetencji wynikających z przepisów prawa.

 

 

spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer