spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Aug 14, 2008 at 08:01 AM

I N F O R M A C J A
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz obszary wiejskie w gminie miejsko – wiejskiej”.


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach w/w programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej)

3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Staszów – obszaru wiejskiego

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1. w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. kwoty 1.123,20 zł). Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j. t. z 2008r. Nr 14, poz. 92)


Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny.


Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4 000 zł w ciągu jednego roku szkolnego


Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne)

3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),


Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.


4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.


W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1. opłaty za naukę (czesne),

2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),

3. dojazdów do szkoły


Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4. kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.


Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (wystawionych na ucznia niepełnosprawnego lub rodzica/opiekuna prawnego faktur VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty).


Uwaga! Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w czasie trwania zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego objętego dofinansowaniem.


Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „UCZEŃ NA WSI -...”należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w nie przekraczającym terminie do dnia 12 września 2008r.


Dodatkowe informacje na temat zasad realizacji w/w programu oraz wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce programy lub w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer