spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow POSTANOWIENIE nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675.

POSTANOWIENIE nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675. Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jul 12, 2006 at 02:24 PM
                                                         P O S T A N O W I E N I E

            Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt 2, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)  i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, biorąc również pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie


p o s t a n a w i a m:


Nie stwierdzam potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675” ze względu na charakter inwestycji nie powodujący pogorszenia stanu środowiska oraz na brak przewidywania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.


Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:


Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 KielceU z a s a d n i e n i e


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce jako Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w/w przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Jednakże, po przeanalizowaniu szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko tj:


1) rodzaju i skali przedsięwzięcia,

2) usytuowania przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska  i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

3) rodzaju i skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,


dokonano następujących ustaleń:


a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu; rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany), przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego, stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe; zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym; zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Rytwiany" (gmina Rytwiany) z drzewostanem grabowo-dębowym z domieszką lipy; zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa; parki dworskie - krajobrazowe: Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów).


ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń.b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 takie jak:

OSO Dolina Nidy (PLB260001) – odległy o ok. 35 km, będący ostoją ptasią o randze europejskiej E62, na terenie, którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) – odległy o ok. 33 km, na terenie, którego zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20 gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 13 km, na terenie, którego chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,


ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń.


c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- obszary ochrony uzdrowiskowej,


ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


d) przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem z dnia 05 lipca 2006 znak: SE.V.-4431/53/06 uznał, że nie widzi potrzeby sporządzania raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.


Również Starosta Staszowski w opinii wyrażonej pismem z dnia 20 czerwca 2006 roku znak: OŚ.II-7633/51/06 nie stwierdził potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko


Jak wynika z przeprowadzonego toku postępowania realizacja przedmiotowej inwestycji .: pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675” nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.


Wobec powyższego postanowiono odstąpić od wymogu sporządzania raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.


            Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.


            Opłata skarbowa od wniesienia zażalenia wynosi 5 zł + 0,50 zł od każdego załącznika.


Otrzymują:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.
2. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 3, 28-200 Staszów.
4. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer