spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032

Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032 Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 13, 2009 at 10:47 AM

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art.17 ust.4 ustawy dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zm.) oraz art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)


BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW


informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032


Z dokumentacją dotyczącą projektu przedmiotowego programu można się zapoznać w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 219 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (BIP) - www.bip.staszow.pl

Jednocześnie informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 03 kwietnia 2009.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


 • -PROJEKT -

   

PROGRAM USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU MIASTA I GMINY STASZÓW"

NA LATA 2009 - 2032

 

Spis treści:

 

1. WPROWADZENIE.

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE TERENU MIASTA I GMINY STASZÓW OBJETEGO DZIAŁANIEM PROGRAMU

3. AZBEST - PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

4. SZKODLIWOŚĆ AZBESTU DLA ZDROWIA LUDZKIEGO

5. CELE PROGRAMU

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I PROCEDURY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

7. INFORMACJE O ILOŚCI AZBESTU NA TERENIE MIASTA GMINY STASZÓW

8. REALIZACJA PROGRAMU.

9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU.

10. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU.

11. MONITORING PROGRAMU ORAZ JEGO AKTUALIZACJA

12. PODSUMOWANIE

   


Załączniki:

Nr 1 - Protokół odbioru azbestu

Nr 2 -Wniosek

 

1. WPROWADZENIE


Miasto i Gmina Staszów począwszy od 2009 roku przystępuje na podstawie niniejszego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032", zwanego dalej Programem, do realizacji zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku.

Program ten zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Ponadto program ten przewiduje:

 • opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym;
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,
 • monitoring powietrza w szczególnie zagrożonych miejscach publicznych oraz oczyszczenie takich miejsc.

W celu realizacji zadań przewidzianych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", niezbędnym jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na szczeblu centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Program nakłada na gminy następujące zadania:

1. Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.

2. Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem.

3. Przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu.

4. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań "Programu"2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE TERENU MIASTA I GMINY STASZÓW OBJĘTEGO DZIAŁANIEM PROGRAMU


Gmina Staszów położona jest w województwie świętokrzyskim, w południowo-wschodniej Polsce na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej nad rzeką Czarną Staszowską. Siedzibą gminy jest Staszów, miasto o bogatej historii, której początki sięgają XIII w. Jej świadectwem są liczne obiekty zabytkowe zarówno w samym mieście jak i na terenie całej gminy. Teren miasta i gminy pod względem rzeźby i pokrycia zalicza się do równinnego, leży na południowy wschód od podnóża Gór Świętokrzyskich - wzniesienie nad poziomem morza wynosi - 225 m.

Gmina Staszów jest gminą miejsko-wiejską i bezpośrednio graniczy z gminami Bogoria, Rytwiany, Szydłów, Tuczępy, Osiek, Raków. W jej skład wchodzi miasto Staszów i 35 sołectw: Czajków Południowy, Czajków Północny, Czernica, Dobra, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Jasień, Koniemłoty, Kopanina, Krzywołęcz, Krzczonowice, Kurozwęki, Lenartowice, Łaziska, Łukawica, Mostki, Niemścice, Oględów, Poddębowiec, Podmaleniec, Ponik, Sielec, Smerdyna, Stefanówek, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Mała, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Wola Osowa, Wola Wiśniowska, Wólka Żabna, Zagrody, Ziemblice.

Powierzchnia Gminy Staszów wynosi 226 km2, w tym miasto Staszów 29 km2.


3. AZBEST - PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE


Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp. wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. Trwałość płyt azbestowo - cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Z tego względu, produkcja oraz stosowanie wyrobów zawierających azbest zostały zakazane, co reguluje ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), a odpady zawierające azbest są odpadami szczególnie niebezpiecznymi.

Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.


Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

wyroby miękkie" - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy.

wyroby twarde" - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).


4. SZKODLIWOŚĆ AZBESTU DLA ZDROWIA LUDZKIEGO


Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3 : 1. Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

 

  5. CEL I ZADANIA PROGRAMU


Podstawowym celem Programu jest usuniecie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów , a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel, wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów, które go zawierają do końca 2032 roku.

Program zakłada realizacje następujących zadań:

1. Utworzenie i aktualizacje wykazów danych o lokalizacji wyrobów zawierających azbest.

2. Określenie uczestników Programu.

3. Edukacje mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobie bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania.

4. Mobilizowanie właścicieli budynków i obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

5. Pomoc w odbiorze i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych (w późniejszym terminie w miarę możliwości finansowych również z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych).

6. Podjecie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizacje Programu.

7. Przeznaczenie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (GFOS), zwanego dalej Gminnym Funduszem oraz ze źródeł zewnętrznych.

8. Eliminacje możliwości powstawania „dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.

9.Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

10. Okresowa weryfikacje i aktualizacje Programu.

   


6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I PROCEDURY W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

 

Sposób postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów prawa: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze. Wykaz aktów prawnych przedstawiono w załączniku nr 1.

   

Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:

 • po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym
  i nieuszkodzone,

 • po roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej oceny.


Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest - informacje o wyrobach zawierających azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;

2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wzory informacji według załączników:

 • nr 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 • nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

 • oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,

 • opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania
  i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

 • zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie") lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także, jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:


1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności:

1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

  

 

 

Obowiązki gminy


- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami ( z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami

zawierającymi azbest),


Transport odpadów zawierających azbest

 

 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy :

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego, dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a",

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawieraj..ce azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów - zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

 

Schemat procedury postępowania:

 

- Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

- Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza

- Karta przekazania odpadu

- Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania

- Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

- Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednich foli.

- Przygotowanie dokumentów: Dowód rejestracyjny pojazdu Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych


 

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST I OBOWIĄZKI Z NICH WYNIKAJĄCE


Od 1997 r., na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628 ). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

I. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 7) właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego

obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożeniebezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowocementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r.,a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Reguluje również postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.


4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008r Nr 25 poz.150 z późn. zm.)

Zgodnie z art. L1ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystaniaz jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie

państwowego monitoringu środowiska, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem

i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.


5. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm).

Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym

przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych. Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.


II. Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206): zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych

w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo- -azbestowych,

-150111* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

 

 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).


4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu

wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).


5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lutego 2006 r. sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 309, poz. 213)

 

III. ZARZĄDZENIA:

 

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).


Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa. Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.


7. INFORMACJE O ILOŚCI AZBESTU NA TERENIE MIASTA GMINY STASZÓW


Na podstawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz informacji zgłoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono szacunkową ilość oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie Miasta i Gminy Staszów. Inwentaryzacja objęła wszystkie nieruchomości osób fizycznych zlokalizowane na obszarze miasta Staszowa oraz 35 sołectw Gminy Staszów. Spis polegał na określeniu powierzchni płyt azbestowo - cementowych dla budownictwa. W większości są to płyty faliste azbestowo-cementowe.
Wykaz miejscowości oraz powierzchnia znajdujących się na ich terenie materiałów zawierających azbest

 

Lp

Miejscowość

Powierzchnia w m²

1

Staszów

55674

2

Czajków Południowy

5607

3

Czajków Północny

13199

4

Czernica

6352

5

Dobra

9945

6

Gaj Koniemłocki

6706

7

Grzybów

7835

8

Jasień

11697

9

Koniemłoty

23788

10

Kopanina

4039

11

Kurozwęki

10076

12

Krzywołęcz

9588

13

Krzczonowice

7106

14

Lenartowice

2539

15

Łaziska

10710

16

Łukawica

11913

17

Mostki

8067

18

Niemścice

16418

19

Oględów

36742

20

Poddębowiec

4783

21

Podmaleniec

8107

22

Ponik

12329

23

Sielec

14221

24

Smerdyna

24585

25

Stefanówek

11350

26

Sztombergi

17468

27

Wiązownica Duża

10925

28

Wiązownica Mała

11645

29

Wiązownica Kolonia

22324

30

Wiśniowa

24347

31

Wiśniowa Poduchowna

8558

32

Wola Osowa

16803

33

Wola Wiśniowska

7370

34

Wólka Żabna

4651

35

Zagrody

5221

36

Ziemblice

8963

RAZEM

4716518. REALIZACJA PROGRAMU


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów przeznaczony jest dla osób fizycznych, wszystkich właścicieli nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest, w szczególności dla tych, na których budynki pokryte są płytami azbestowo-cementowymi, popularnie zwanymi eternitem. Przewiduje się wzrost zainteresowania programem w miarę jego realizacji w kolejnych latach oraz prowadzonej edukacji. Gmina Staszów w pierwszych latach realizacji programu dofinansowywać będzie w 100 % koszty związane z usuwaniem azbestu. Program nie zakłada sztywnych norm w kontekście jego realizacji, realizatorzy będą starali się dostosowywać go w kolejnych latach do aktualnych potrzeb. Informacje o programie będą ogólnie dostępne, a jego uczestnicy stale informowani o przebiegu programu. Informacje zamieszczane będą w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Zakłada się, że w realizację włączą się również radni i sołtysi Gminy Staszów.


Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:

 

1. Odbiór odpadów zawierających azbest będzie następował na pisemny wniosek właściciela nieruchomości znajdujących się w bazie danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1.

2. Odbiór odpadów będzie realizowanych według kolejności złożonych wniosków i przygotowania odpadów do odbioru.

3. Przy odbiorze odpadów z nieruchomości sporządzony będzie protokół odbioru. Wzór stanowi Załącznik nr 2.


Nadzór nad realizacja programu pełniony będzie przez Urząd Miasta i Gminy. Dzięki zastosowanym procedurom ograniczony będzie do kontroli dokumentów koniecznych do skierowania do wypłaty środków refundacji.


Oczekuje się współpracy z Państwowym Inspektorem Pracy i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Prowadzona na bieżąco działalność kontrolna tych organów zapewni o prawidłowości wykonywania prac, co jest elementem niesłychanie istotnym i jednym z warunków wypłacenia refundacji. Środki mogą zasilać jedynie przedsięwzięcia wykonywane w pełnej zgodzie z prawem i regułami dobrych praktyk. Przestrzeganie tych zasad na każdym etapie pozwala na wyeliminowanie zagrożeń lub w najgorszym wypadku do ich zminimalizowania.


9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU


W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2009 - 2032. Wsparcie w pierwszych latach trwania projektu dotyczyć będzie sfinansowania 100 % kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

Średni koszt demontażu transportu i unieszkodliwiania jednego metra kwadratowego płyt falistych wynosi ok. 12 zł (brutto)

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, działających na terenie Gminy Staszów oraz powiatu kieleckiego.

Na terenie Gminy Staszów zinwentaryzowano ok. 471 650 m2 płyt azbestowych w formie pokryć dachowych . Zakładając, że realizacja programu potrwa do 2032 roku:

 

koszt usunięcia materiałów zawierających azbest wyniesie :


471 650 m2 x 12 zł/m2 = 5 659 800 zł


średni roczny koszt usunięcia materiałów zawierających azbest wyniesie:

5 659 800 zł : 23 = 246 078 złZasady udzielania dofinansowania oraz wymogi jakie właściciel nieruchomości powinien spełnić, aby uzyskać dofinansowanie określone będą odrębnie w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.10. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU

   


Lp

Zadanie

Termin realizacji

Koszty

1

Działalność informacyjna i edukacyjna

skierowana do właścicieli, zarządców i

użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest

2009 - 2032

Praca własna

2

Coroczna aktualizacja bazy danych o

obiektach zawierających azbest

2009 - 2032

Praca własna

3

Odbiór odpadów zawierających azbest z

nieruchomości osób fizycznych, wspólnot

mieszkaniowych i innych

2009 - 2032

50 000 zł w 2009 r.

następne lata - w miarę środków

uchwalonych przez

Radę Gminy

4

Monitoring i ocena realizacji programu

2009 - 2032

Praca własna

 

11.  PODSUMOWANIE 


Azbest występuje w środowisku naturalnym jako minerał w postaci rozwłóknionej i tak tez się go wydobywa. Z uwagi na liczne cenne własności użytkowe azbestu i stosunkowo niska cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal wszędzie na świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Szczyt popularności wyrobów zawierających azbest, a szczególnie wyrobów azbestowo-cementowych w Polsce przypada na lata 60, 70 i 80 XX wieku.

Szacuje się, ze w całym okresie produkcji tychże wyrobów wyprodukowano w Polsce i zabudowano ponad 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest.

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach

i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów

i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich

wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewiduje się, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.

Podstawa do powodzenia Programu jest aktywna polityka informacyjna Urzędu Miasta i Gminy, w tym rzetelne zarządzanie PROGRAMEM i współpraca z uczestnikami. Właściwe i profesjonalne firmy pracujące pod kontrola i nadzorem Zarządzającego i inspektorów z powołanych inspekcji. Jak również wola i chęć mieszkańców miasta dla zrozumienia idei i przystępowania do demontaży wyrobów zawierających azbest. Osobna sprawa jest zaangażowanie środków finansowych pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w celu refinansowania poniesionych nakładów na demontaż, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest.

 


 

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ ODBIORU

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

...........................................................................................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

............................................................................................................................................................................................................................................

/adres/

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:

............................................................. nr ew. działki:........................

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Ilość usuniętych odpadów (w m2):.......................................................................................................................................................................................

5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest ( jeśli tak podać szacunkowo ilość): ..................................................................................................................

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

7. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

........................................... ..........................................

/data i podpis właściciela działki/ /data i podpis przedstawiciela wykonawcy/

Uwagi:

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady celem

przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Staszów drugi dla właściciela nieruchomości.


 


Załącznik nr 2


WNIOSEK

o odebranie odpadów zawierających azbest


 1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:

............................................................. nr ew. działki:..................................................................................................................................................................................................


3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ilość odpadów (w m2):..............................................................................................................................................................................................................................................

5. Źródło powstania (określić skąd odpad pochodzi - wymiana pokrycia dachowego/elewacji

budynku):......................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Oświadczam, ze wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą............................................

/data i podpis właściciela działkiUwagi:

1. Wniosek należy złożyć w w Urzędzie Miasta Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31,


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer