spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów.

Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Apr 20, 2009 at 08:53 AM

Staszów, 2009-04-10


IKMiOŚ.VI-7624/02/09P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie


p o s t a n a w i a m:


Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.


Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

U z a s a d n i e n i e


Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów.


Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,


W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych nr 003802T, 003804T, 003801T, 003799T w miejscowości Wiśniowa. Przebudowa ta będzie polegać na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonaniu utwardzonych poboczy, wykonaniu mijanek, zjazdów indywidualnych oraz skrzyżowań. Drogi gminne nr 003799T, 003801T, 003802T, 003804T stanowią dojazd mieszkańców miejscowości Wiśniowa, przysiółków Józefowo i Zakupniki do sieci dróg nadrzędnych. Drogi znajdują się w północno-wschodniej części gminy Staszów. Istniejące drogi posiadają jezdnię o nawierzchni gruntowej, lub gruntowej ulepszonej materiałem kamiennym (rumoszem skalnym niesortowanym grubości około 20cm). Szerokość jezdni waha się w granicach od 3,0 do 5,0m. Pod względem ukształtowania wysokościowego teren objęty granicami opracowania jest terenem równinnym z niewielkimi różnicami wysokości poszczególnych rzędnych terenu. Rozpatrywane odcinki dróg spełniają rolę dróg dojazdowych przeznaczonych głównie dla ruchu lokalnych mieszkańców. Po przedmiotowych drogach odbywa się głównie ruch pojazdów gospodarczych, maszyn rolniczych, samochodów osobowych, samochodów dostawczych z dopuszczeniem sporadycznym ruchu pojazdów ciężkich dostarczających ewentualne zamówienia dla lokalnych mieszkańców.


2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 3 km.


3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.


a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany) - przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego. Stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rytwiany" (gmina Rytwiany). Drzewostan grabowo-dębowy z domieszką lipy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa. Parki dworskie – krajobrazowe; Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów).

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się teren Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK). Planowane przedsięwzięcie docelowo nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, jednakże w trakcie realizacji inwestycji prace budowlane będą wykonywane tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby.


b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

Kras Staszowski- odległość ok. 3 km;

Ostoja Żyznów- odległość ok. 0,4 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.

OSO Dolina Nidy (PLB260001) – odległy o ok. 46 km, będący ostoją ptasią o randze

europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) – odległy o ok. 47 km, na terenie którego

zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20

gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz

jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 25 km, na terenie którego

chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.


c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

obszary wybrzeży,

obszary górskie lub leśne,

obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

obszary przylegające do jezior,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


   1. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

Staszów

    • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) – w odległości ok. 5 km;

    • Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 5 km;

    • Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami odległość ok. 5 km;

    • Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 5 km;

    • Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie - odległość ok. 5 km;

    • Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 5 km

    • Park miejski, w odległości około 5 km.

Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 6 km

Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 16 km

Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 11 km

Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 0,2 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego


Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 16 marca 2008 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/02/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów

Starosta Staszowski Postanowieniem z dnia 31 marca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/21/2009 wyrażającym opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na.: „Przebudowie odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 06 kwietnia 2009 roku znak: SE.V.-4470/19/09 uznał, że dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.


Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia powyższego postanowiono odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanej przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31; 28-200 Staszów pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa” Gmina Staszów.


Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.


Otrzymują:

1. Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.


Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.
<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer