spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 27, 2009 at 08:39 AM

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, Art. 75. 1. pkt 4, Art. 84 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) W wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku


Zakładu Usługowego- wymiana opon

Łukasz Glibowski

27-570 Iwaniska.

 

z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11

 

o r z e k a m

 1. Stwierdzić brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.


U z a s a d n i e n i e

 

Zakładu Usługowego- wymiana opon Łukasz Glibowski Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska jako Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:


1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:


a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;


3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:


a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Przedsięwzięcie obejmuje zmianę przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska.

Lokalizacja działalności:

Podmaleniec 113 28-200 Staszów, nr działki 707/11

Warsztat będzie czynny od godz. 800 do godz.1800 tj. 10 godzin dziennie.

Zakład będzie działał na zasadzie pracy jednozmianowej.

Działalność będzie polegała na wymianie opon. Kolejne czynności to:

1. Odkręcenie koła

2. Demontaż opony

3. Montaż nowej opony

4. Wyważenie koła

5. Zakręcenie koła.

Przy demontażu i montażu koła używa się: uszczelniacza np. Bead Sealer przeznaczonego do

uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych oraz pasty montażowej np. ECO WAX

PLUS przeznaczonej do montażu i demontażu wszystkich rozmiarów opon . Chemicznie

neutralna zarówno dla gumy jak i dla metalu. Jej stosowanie zapobiega powstawaniu

uszkodzeń podczas montażu i demontażu opon.


2. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny.


3. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 3 km.


4. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.


a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody/Dz. U. Nr 92, poz. 880/ tj. najbliższe obszary chronione prawem polskim: rezerwat przyrody „Dziki Staw" (gmina Rytwiany), przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego, stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe; zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Tarczyn (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym; zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Rytwiany" (gmina Rytwiany) z drzewostanem grabowo-dębowym domieszką lipy; zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa; parki dworskie - krajobrazowe: Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów).


b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 takiej jak:


  • OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 45 km, będący ostoją ptasią o randze europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi;

  • SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) - odległy o ok. 46 km, na terenie którego zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20 gatunków z załącznika II ( m. in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia oraz jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia);

  • Lasy Cisowsko - Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 25 km, na terenie którego chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich;

  • Ostoja Żyznów - planowany- odległość ok. 0,2 km;

  • Kras Staszowski - planowany - odległość ok. 4 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.


W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się teren Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK). Planowane przedsięwzięcie docelowo nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, jednakże w trakcie realizacji inwestycji prace budowlane będą wykonywane tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby.


c) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

  • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

  • obszary wybrzeży,

  • obszary górskie lub leśne,

  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

  • obszary przylegające do jezior,

  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 5. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

 

*Staszów

    • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 4 km;

    • Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 4 km;

    • Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami odległość ok. 4 km;

    • Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 4 km;

    • Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie - odległość ok. 3,5 km;

    • Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 5 km

    • Park miejski, w odległości około 1 km.

*Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 5 km

*Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 15 km

*Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 10 km

*Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 2 km

 

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :


1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 10 marca 2009 roku znak ROŚ.II-7624/06/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11.

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 25 marca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/18/2009 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 14 kwietnia 2009 roku znak: SE V-4470/14/09 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11" nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2009 roku Znak: ROŚ.II-7624/06/09 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Staszów, na działce Nr 707/11 , oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :


1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków,

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

 

W toku postępowania nie zgłoszono uwag do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

 

 

Otrzymują:

1.Zakład Usługowy- wymiana opon

Łukasz Glibowski

Łopatno 2A

27-570 Iwaniska.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.


Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer