spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.

Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jun 25, 2009 at 10:13 AM

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.


 DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, Art. 75. 1. pkt 4, Art. 84 i Art.85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

oraz uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku

 

Gminy Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

 

z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów

 

o r z e k a m

  1.  Stwierdzić brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.

2.  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

3.  Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

4.  Wykaz działek na których planuje się lokalizację w/w przedsięwzięcia obejmuje załącznik graficzny stanowi załącznik nr 3 do decyzji.


U z a s a d n i e n i e

 

Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów jako Wnioskodawca złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:


1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:


a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;


3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:


a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:


1. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki Gmina Staszów. Projektuje się drogę klasy D jednojezdniową o łącznej długości ok. 2150m. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, konstrukcja podbudowy i nawierzchni zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie.

Zestawienie parametrów ciągu komunikacyjnego

 1. łączna długość ok. 2150m;

 2. szerokość jezdni 3-5m;

 3. pobocze 0,75-1m;

 4. pas drogowy szerokości max. 15m;

 5. umacniane skarpy;

 6. częściowo rów odwadniający o szerokości 2- 3,5m;

 7. ewentualna przebudowa linii telekomunikacyjnej, jeżeli na etapie projektu budowlanego wystąpi taka konieczność.

Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą prowadzącą do kościoła parafialnego w Wiązownicy Kolonii. Rozpatrywany odcinek biegnie w kierunku wschodnim. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na odcinku ok. 210m. Pozostała część odcinka to droga gruntowa. Szerokość jezdni waha się w granicach od 2,5 do 4,0m. Wzdłuż drogi ciągną się instalacje wodociągowa, elektryczna napowietrzna eNN, telekomunikacyjna.

Następnie w km ok. 0+635 odcinek biegnie w kierunku północnym. W dawnych latach przebiegała nim droga jednak na stan dzisiejszy odcinek ten nie jest eksploatowany. Pod względem ukształtowania wysokościowego jest to teren zróżnicowany z dużymi różnicami wysokości poszczególnych rzędnych terenu. Około 250m drogi przebiega przez głęboki wąwóz zarośnięty krzewami oraz drzewami w ilości ok. 150 szt. Wykonanie drogi wiąże się z wykonaniem prac niwelacyjnych i wycinką drzew oraz wykonaniu rowów odwadniających

W km ok. 0+975 odcinek ponownie biegnie w kierunku wschodnim i ciągnie się poprzez zabudowę zagrodową do granicy gminy Osiek. Istniejąca droga posiada jezdnię gruntową częściowo ulepszoną. Pozostała część odcinka to droga gruntowa. Szerokość jezdni waha się w granicach od 2,5 do 3,0m. Wzdłuż drogi ciągną się instalacje wodociągowa, elektryczna napowietrzna eNN. Przebudowywane drogi stanowią połączenie między miejscowościami Wiązownica-Kolonia i Dzięki. Na stan obecny drogi posiadają nawierzchnię gruntową miejscami utwardzaną (żużel, tłuczeń) a odwodnienie jest odwodnieniem powierzchniowym o nieregularnym charakterze.


2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II, w Kurozwękach, w Sztombergach, w Woli Osowej i w Wiązownicy Małej . Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody w Wiązownicy Małej znajduje się w odległości ok. 1 km.


3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.


a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany) - przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego. Stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rytwiany" (gmina Rytwiany). Drzewostan grabowo-dębowy z domieszką lipy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa. Parki dworskie - krajobrazowe; Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów).

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się teren Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK). Planowane przedsięwzięcie docelowo nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, jednakże w trakcie realizacji inwestycji prace budowlane będą wykonywane tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby.


b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

● Kras Staszowski- odległość ok. 17 km;

● Ostoja Żyznów- odległość ok. 0,1 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.

● OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 53 km, będący ostoją ptasią o randze

europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

● SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) - odległy o ok. 51 km, na terenie którego

zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20

gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz

jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

● Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 30 km, na terenie którego

chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

● obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

● obszary wybrzeży,

● obszary górskie lub leśne,

● obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

● obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

● obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

● obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

● obszary przylegające do jezior,

● uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


5.Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to:

● Staszów

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama,

plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 19 km;

Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z

wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 19 km;

Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami

odległość ok. 19 km;

Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i

Parkowej - odległość ok. 19 km;

Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie - odległość

ok. 19 km;

Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 20 km

Park miejski, w odległości około 20 km.

● Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 25 km.

● Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 32 km.

● Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 28 km.

● Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 10 km.

● Wiązownica - kościół parafialny p. w. św. Michała, nr rej.: 602 - odległość ok. 100 m.

● Wiązownica - Dzięki - zespół pałacowo - parkowy, nr rej.: 281- odległość ok. 100 m.

- pałac,

- park, nr rej.: 718

● Wiązownica - Koloni - cmentarz parafialny, nr rej.: 410 - odległość ok. 100 m.

● Wiązownica Mała - cmentarz parafialny „stary" , nr rej.: 420 - odległość ok. 500 m.

 

W odległości ok. 200 m od projektowanej drogi znajduje się pałac eklektyczny z 1844 r. nazywany Dzięki wraz z zabudowaniami gospodarczymi. W sąsiedztwie pałacu rośnie 500-letni dąb szypułkowy - pomnik przyrody. W odległości ok. 200 m od planowanej inwestycji znajduje się cmentarz. Ponadto droga przebiega częściowo wzdłuż południowej granicy strefy ochrony krajobrazu i powiązań widokowych Zespołu Pałacowego oraz strefy ochrony konserwatorskiej Zespołu Kościelnego.


Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 09 kwietnia 2009 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.

 

Starosta Staszowski Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2009 roku znak: OŚ.II-7633/31/2009 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 24 kwietnia 2009 roku znak: SE V-4470/25/09 uznał, że dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ze względu na fakt, iż:

 • planowane przedsięwzięcie nie przewiduje budowy dodatkowych pasów ruchu, nie przewiduje się również zwiększenia natężenia ruchu samochodowego po wykonaniu przebudowy,

 • wymiana istniejącej nawierzchni drogi na nawierzchnię równą i porowatą zmniejszy uciążliwość hałasu w stosunku do istniejącego, zmniejszeniu ulegnie emisja spalin, drgań i wibracji,

 • roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z projektem budowlanym a stosowane materiały odpowiadać będą polskim normom określającym normatywy materiałowe dopuszczające je do obrotu na rynku,

 • powstałe w wyniku prac budowlanych odpady będą odpadami typowymi powstającymi w budownictwie drogowym i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska, przy zachowaniu właściwego składowania i powtórnego wykorzystania.


Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 05 maja 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/09 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwagi na ilość stron postępowania (powyżej 20) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :


1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

 

W toku postępowania nie zgłoszono uwag do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).


2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić

w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).


3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

   Otrzymują:

1.Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 37, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 3, 28-200 Staszów.


  Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 19 czerwca 2009 roku Znak:IKMiOŚ.VI-7624/05/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki" Gmina Staszów.


Inwestor : Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów


Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi klasy D jednojezdniową o łącznej długości ok. 2150m. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, konstrukcja podbudowy i nawierzchni zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1998 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie.


Zestawienie parametrów ciągu komunikacyjnego

 • łączna długość ok. 2150m;

 • szerokość jezdni 3-5m;

 • pobocze 0,75-1m;

 • pas drogowy szerokości max. 15m;

 • umacniane skarpy;

 • częściowo rów odwadniający o szerokości 2- 3,5m;

 • ewentualna przebudowa linii telekomunikacyjnej, jeżeli na etapie projektu budowlanego wystąpi taka konieczność


Początek odcinka zlokalizowany jest na skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą prowadzącą do kościoła parafialnego w Wiązownicy Kolonii. Rozpatrywany odcinek biegnie w kierunku wschodnim. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowo-żużlowej na odcinku ok. 210m. Pozostała część odcinka to droga gruntowa. Szerokość jezdni waha się w granicach od 2,5 do 4,0m. Wzdłuż drogi ciągną się instalacje wodociągowa, elektryczna napowietrzna eNN, telekomunikacyjna.


Następnie w km ok. 0+635 odcinek biegnie w kierunku północnym. W dawnych latach przebiegała nim droga jednak na stan dzisiejszy odcinek ten nie jest eksploatowany. Pod względem ukształtowania wysokościowego jest to teren zróżnicowany z dużymi różnicami wysokości poszczególnych rzędnych terenu. Około 250m drogi przebiega przez głęboki wąwóz zarośnięty krzewami oraz drzewami w ilości ok. 150 szt. Wykonanie drogi wiąże się z wykonaniem prac niwelacyjnych i wycinką drzew oraz wykonaniu rowów odwadniających.


W km ok. 0+975 odcinek ponownie biegnie w kierunku wschodnim i ciągnie się poprzez zabudowę zagrodową do granicy gminy Osiek. Istniejąca droga posiada jezdnię gruntową częściowo ulepszoną. Pozostała część odcinka to droga gruntowa. Szerokość jezdni waha się w granicach od 2,5 do 3,0m. Wzdłuż drogi ciągną się instalacje wodociągowa, elektryczna napowietrzna eNN.

Obszar, na którym planowane jest przeprowadzenie inwestycji, zalicza się do zabudowy zagrodowej. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się głównie użytki rolne, pastwiska, łąki, las. W odległości ok. 50 m od planowanej inwestycji znajduje się stacja paliw oraz sklep wielobranżowy. W sąsiedztwie planowanej drogi znajdują się grunty należące do Nadleśnictwa Staszów na której znajduje się Szkółka Leśna. W chwili obecnej jest ona nieużytkowana i przeznaczona do likwidacji. Ze względu na charakter terenów sąsiednich nie przewiduje się wystąpienia kumulowania oddziaływań.

 


<< czytaj   Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

  

 

 

 

 


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer