spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego ..

Ogłoszenie DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego .. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 06, 2009 at 12:42 PM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art.30, Art. 33 ust. 1 pkt 2 - 8 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Pani Danuty Kalita

28-200 Staszów


 

DECYZJA

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 105 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Kalita zam. Stefanówek 36, 28-200 Staszów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia postępowania


u m a r z a m


postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek.


Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Pani Danuty Kalita

28-200 Staszów

 

U z a s a d n i e n i e


Pani Danuta Kalita            , 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 27 marca 2009 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek.

W dniu 27 marca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego po uzyskaniu opinii Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz własnych ustaleniach opartych o posiadane materiały Burmistrz Miasta i Gminy Staszów postanowieniem z dnia 15 maja 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/06/09 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego realizowanego przez Panią Danutę Kalita zam. Stefanówek 36, 28-200 Staszów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie.

Na wydane postanowienie strony postępowania nie wniosły w terminie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

W dalszym toku postępowania pismem z dnia 22 czerwca Pani Danuta Kalita               , 28-200 Staszów zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie o umorzenie prowadzonego na Jej wniosek postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie uzasadniając wniosek tym, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie w zakresie wymienionym we wniosku stało się bezprzedmiotowe.

 

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 i 2 k. p. a.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony........................................ ..........................................................................

 

Otrzymują:

1. Pani Danuta Kalita

zam. Stefanówek 36

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.


 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer