spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie"

Ogłoszenie POSTANOWIENIA w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 09, 2009 at 12:30 PM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA z urzędu prostującego oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 marca 2009 roku znak: ROŚ.II-7624/28/08 w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" polegającego na budowie drogi na odcinku 196 mb wraz z chodnikiem na działkach o numerach ewidencyjnych 5661, 922, 923, 924, 925, 926, 927/1, 5666, 3892, 930/2, 932/2, 950/2, 950/1, 5667, 934/3 gmina Staszów, województwo świętokrzyskie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 lipca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 222 ).


 

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie Art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m:


z urzędu sprostować oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 marca 2009 roku znak: ROŚ.II-7624/28/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" polegającego na budowie drogi na odcinku 196 mb wraz z chodnikiem na działkach o numerach ewidencyjnych 5661, 922, 923, 924, 925, 926, 927/1, 5666, 3892, 930/2, 932/2, 950/2, 950/1, 5667, gmina Staszów, województwo Świętokrzyskie w następujący sposób:

I. W sentencji decyzji, uzasadnieniu oraz w załącznikach do decyzji nazwa przedsięwzięcia winna brzmieć:

„Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" polegającego na budowie drogi na odcinku 196 mb wraz z chodnikiem na działkach o numerach ewidencyjnych 5661, 922, 923, 924, 925, 926, 927/1, 5666, 3892, 930/2, 932/2, 950/2, 950/1, 5667, 934/3 gmina Staszów, województwo Świętokrzyskie.

U z a s a d n i e n i e


W sentencji decyzji, uzasadnieniu oraz w załącznikach do decyzji pomyłkowo w nazwie przedsięwzięcia nie wpisano działki inwestycyjnej nr 934/3.

We wniosku złożonym przez inwestora oraz w załącznikach do wniosku w nazwie przedsięwzięcia działka o Nr 934/3 jest ujęta jako działka inwestycyjna.

Pomyłka dotycząca nieujęcia przedmiotowej działki w nazwie przedsięwzięcia nastąpiła w trakcie prowadzonego przez organ wiodący postępowania administracyjnego w sprawie wydania w/w decyzji.


Wymieniana w Decyzji oraz załącznikach nazwa przedsięwzięcia winna brzmieć:

„Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" polegającego na budowie drogi na odcinku 196 mb wraz z chodnikiem na działkach o numerach ewidencyjnych 5661, 922, 923, 924, 925, 926, 927/1, 5666, 3892, 930/2, 932/2, 950/2, 950/1, 5667, 934/3 gmina Staszów, województwo Świętokrzyskie.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.


Otrzymują:

1. Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer