spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świę...

Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świę... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 16, 2009 at 02:17 PM

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.


 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, Art. 75. 1. pkt 4, Art. 84 i Art.85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

 oraz uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku


INTELSTER-STREFA Sp. z o. o.

GRZYBÓW 33

28-200 Staszów.

 

z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów

 

o r z e k a m

 1. Stwierdzić brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

3 Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

 


U z a s a d n i e n i e

 

INTELSTER-STREFA Sp. z o. o. GRZYBÓW 33, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.


Zgodnie z Art. 6 ust. 3 Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE.L z dnia 22 lipca 1992r Nr. 2006 poz. 7) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.


Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:


1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:


a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;


2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:


a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;


3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:


1. Przedsięwzięcie obejmuje działalność polegającą na rozbudowie budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski na działkach o nr ewidencyjnych - 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym.

Pow. zabudowy - 1 054,30 m2

Pow użytkowa - 1 629,27 m2

Kubatura - 7 092,50 m3

Powierzchnia chodników dróg i parkingów - ok. 1 800 m2

Powierzchnia terenów zielonych - ok. 3 346 m2

Liczba miejsc parkingowych projektowanych - ok. 12 szt.


2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 6 km.


3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.


a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany) - przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego. Stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rytwiany" (gmina Rytwiany). Drzewostan grabowo-dębowy z domieszką lipy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa. Parki dworskie - krajobrazowe; Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów)

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.


b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

● Kras Staszowski- odległość ok. 6 km;

● Ostoja Żyznów- odległość ok. 11 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.

● OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 39 km, będący ostoją ptasią o randze

europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

● SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) - odległy o ok. 40 km, na terenie którego

zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20

gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz

jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

● Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 15 km, na terenie którego

chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.


c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

● obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

● obszary wybrzeży,

● obszary górskie lub leśne,

● obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

● obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

● obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

● obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

● obszary przylegające do jezior,

● uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

● obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

● obszary wybrzeży,

● obszary górskie lub leśne,

● obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

● obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

● obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

● obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

● obszary przylegające do jezior,

● uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.


4. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

● Staszów

1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 5 km;

2. Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 5 km;

3. Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami odległość ok. 5 km;

4. Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 5 km;

5. Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie - odległość ok. 4 km;

6. Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 5 km

7. Park miejski, w odległości około 4 km.

● Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 5 km

● Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 15 km

● Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 12 km

● Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 16 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 24 lutego 2009 roku znak: ROŚ.II-7624/03/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162,163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

Starosta Staszowski Postanowieniem z dnia 06 kwietnia 2009 roku znak: OŚ.II-7633/25/2009 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie Opinią Sanitarną z dnia 12 marca 2009 roku znak: SE V-4470/13/09 uznał, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162,163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 19 maja 2009 roku Znak: ROŚ.II-7624/03/09 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez INTELSTER-STREFA Sp. z o. o. GRZYBÓW 33 28-200 Staszów, oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Zawierały informacje o :1) wszczęciu postępowania;

2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnień;

4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu;

5) możliwości składania uwag i wniosków;

6) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

7) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

 

W toku postępowania nie zgłoszono uwag do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).


2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić

w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).

Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).


3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

Otrzymują:

1. INTELSTER-STREFA Sp. z o. o.

GRZYBÓW 33

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 


Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 15 lipca 2009 roku Znak:ROŚ.II-7624/03/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA


pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" na działkach o nr ewidencyjnych 162, 163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.


Inwestor : INTELSTER-STREFA Sp. z o. o.

GRZYBÓW 33

28-200 Staszów


Przedsięwzięcie obejmuje działalność polegającą na rozbudowie budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski na działkach o nr ewidencyjnych - 162,163 i 1025 obręb Grzybów, gmina Staszów.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym.

Pow. zabudowy - 1 054,30 m2

Pow użytkowa - 1 629,27 m2

Kubatura - 7 092,50 m3

Powierzchnia chodników dróg i parkingów - ok. 1 800 m2

Powierzchnia terenów zielonych - ok. 3 346 m2

Liczba miejsc parkingowych projektowanych - ok. 12 szt.


 

      << czytaj     Załącznik nr 2

 

 


 


 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer