spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dotyczące Rozbudowie i modernizacji ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym

Ogłoszenie dotyczące Rozbudowie i modernizacji ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jul 31, 2009 at 07:42 AM

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/16/09 z dnia 23 lipca 2009 roku stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny, oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji mogący powodować pogorszenie stanu środowiska.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 222).

P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego:

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2:

oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.


Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych

Adam Grzegorz Dyl,

28-200 Staszów.U z a s a d n i e n i e

 

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Adam Grzegorz Dyl, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 07 lipca 2009 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny.


Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

  1. Planowane Przedsięwzięcie polega na rozbudowie obiektu głównego o część magazynową, ubojową,

W zakładzie wykonywane będą następujące procesy :

a) ubój zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła do 30 miesiąca życia),

b) rozbiór , składowanie i wprowadzanie na rynek mięsa zwierząt o których mowa wyżej,

c) przetwórstwo mięsa w/w zwierząt.

Pochodzenie zwierząt przeznaczonych do uboju w rzeźni - ze skupu bezpośrednio od indywidualnych rolników. Zwierzęta do uboju rolnicy dowozić będą własnym środkiem transportu.


2. Skala przedsięwzięcia:

- powierzchnia zabudowy : ok. 750 m2

- powierzchnia użytkowa : ok. 690 m2

- kubatura : ok. 2500 m3


Ubój prowadzony będzie przemiennie;

- cztery dni w tygodniu - ubój trzody ( 40 szt. dziennie)

- jeden dzień w tygodniu - ubój bydła ( 10 szt. dziennie)

Tygodniowo - 160 szt. trzody oraz 10 szt. bydła


Rozbiór, przetwórstwo sprzedaż mięsa:

- rozbiór mięsa - 12 ton tygodniowo

- przetwórstwo - 8,5 tony tygodniowo

- sprzedaż - 3,5 tony tygodniowo


  1. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 08 lipca 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/16/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny.

 

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 14 lipca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/48/2009

  1. Wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji ubojni polegającej m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny, 28-200 Staszów.

  2. Stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 14 lipca 2009 roku znak: SE V -4470/41/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pod nazwą pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny, 28-200 Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/ ze szczególna analizą:

  • wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizą wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

  • wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

  • wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika, bilansu odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa i sposobu ich unieszkodliwiania),

  • wpływu przedsięwzięcia na istniejącą zabudowę mieszkalną a w szczególności na życie i zdrowie zamieszkujących je ludzi.

 

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia wielkości i wpływu oddziaływania.

 

Wobec powyższego postanowiono o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Ubojnię Zwierząt Rzeźnych Adama Grzegorza Dyla, 28-200 Staszów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny, 28-200 Staszów gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie.

 

Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych

Adam Grzegorz Dyl

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer