spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow DECYZJA o zatwierdzenie podziału nieruchomości nr 1621 w Staszowie.

DECYZJA o zatwierdzenie podziału nieruchomości nr 1621 w Staszowie. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Oct 09, 2009 at 02:02 PM

 

 

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 94 ust. 1 , art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku), § 3 , § 9 i § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. Nr 268 z 2004 roku, poz. 2663 ), oraz art. 104 kpa, z urzędu


o r z e k a m :


  1. Zatwierdzić projekt podziału nieruchomości położonej w Staszowie stanowiącej współwłasność S-ców Kazimiery i Edwarda Gawrońskich w ½ części oraz Pani Aurelii Jadwigi Teteli w ½ części, objętej Post. Sąd. Sygn.akt I Ns 156/99 z 19 maja 1999 r., Post. Sąd. Sygn.akt I Ns 101/96 z 19 kwietnia 1996 r., Post. Sąd. Sygn.akt NS. 224/72 z 23 stycznia 1973 roku, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Staszów jako działka nr 1621 o pow. 0,1168 ha, przedstawionej na mapie przyjętej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staszowie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem 2789-83/09 w dniu 8 września 2009 r. stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji .

  2. W wyniku podziału nieruchomości przedstawionego na mapie uzupełniającej opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji dotychczasową nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Staszów jako działka nr 1621 o pow. 0,1168 ha dzieli się na działki :


nr 1621/1 o pow. 0,0200 ha

nr 1621/2 o pow. 0,0968 ha


U Z A S A D N I E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2009 nr PNG.II-7430-22/09 pozytywnie zaopiniował wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w Staszowie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1621.

 

 

Nieruchomość ta nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia planu i nie znajduje się na obszarze objętym na mocy przepisów odrębnych obowiązkiem sporządzenia planów miejscowych.

W dniu 6 października 2008 roku wydana została decyzja nr 5/08 znak:PNG.II-7331/2-4/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZSPSP nr 2 i PG nr 2 na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 5856/4, 5856/2 oraz części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 5856/10, 1621 w Staszowie

Podział nieruchomości następuje z urzędu zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ), gdyż ma on na celu wydzielenie gruntu pod budowę hali sportowej, które w rozumieniu ustawy są celem publicznym.

Działka położona w Staszowie oznaczona w ewidencji gruntów nr 1621 posiada w części nieuregulowany stan prawny. W dniu 10 marca 2009 roku ukazało się w prasie o zasięgu ogólnopolskim ( „Gazeta Wyborcza'' ) ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyznaczonym terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości. Decyzja podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1621/2 posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nr 1621/1 przeznaczona jest na powiększenie działki sąsiedniej oznaczonej nr 5856/4, która posiada dostęp do drogi publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji .

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w Księdze Wieczystej oraz w katastrze nieruchomości .

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji .


Otrzymują :

  1. S-cy Kazimiery i Edwarda Gawrońskich

           Pan Marek Gawroński

             28-200 Staszów

 

    2.   Pan Stanisław Gawroński

         28-200 Staszów

 

    3.   Pani Teresa Gawrońska - Królak

          58-100 Świdnica

 

      4.  Pani Aurelia Tetela

           28-200 Staszów

 

        5.   a/a

 

 

Do wiadomości :

         1.   Starostwo Powiatowe w Staszowie

         2. a/a

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer