spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne na realizację przedsięwzięcia pn:Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie

Ogłoszenie POSTANOWIENIA wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne na realizację przedsięwzięcia pn:Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Oct 12, 2009 at 11:09 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/21/09 z dnia 07 listopada 2009 roku wznawiające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2009-02-02, Znak: ROŚ.II-7624/22/08 dotyczącą wydania dla Gminy Staszów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie obarczoną wadą prawna polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 222).


 
P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 145 § 1 pkt. 6 i art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

p o s t a n a w i a m:

Wznowić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2009-02-02, Znak: ROŚ.II-7624/22/08 dotyczącą wydania dla Gminy Staszów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie obarczoną wadą prawna polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.


U z a s a d n i e n i e

Gmina Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 roku nr 158, poz. 1105) zmieniającym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 roku, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 03 czerwca 2008 roku w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia został przeprowadzony screening zakończony wydaniem postanowienia stwierdzającego brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


Następnie została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia z pomyłkowym pominięciem wynikających z art. 56 ust. 1b pkt. 1 Prawa ochrony środowiska (POŚ) uzgodnień innych organów.


W takiej sytuacji art. 145 § 1 pkt. 6 KPA stanowi o wznowieniu postępowania administracyjnego.


Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. Art. 141. § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia, za moim pośrednictwem.


Otrzymują:

1. Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.


Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 3, 28-200 Staszów.


 

ZAWIADOMIENIE

O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zgodnie z Art. 145 § 1, pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 07 października 2009 roku zostało wznowione z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2009-02-02, Znak: ROŚ.II-7624/22/08 dotyczącą wydania dla Gminy Staszów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie obarczoną wadą prawna polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

 

Wobec powyższego strona może w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, (pokój nr 222).

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 


 


 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer