spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow DECYZJA o zatwierdzenie podziału działki Nr 1048/1.

DECYZJA o zatwierdzenie podziału działki Nr 1048/1. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Oct 16, 2009 at 09:23 AM

 

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 94 ust. 1 , art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku), § 3 , § 9 i § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. Nr 268 z 2004 roku, poz. 2663 ), oraz art. 104 kpa, z urzędu

o r z e k a m :

       1. Zatwierdzić projekt podziału nieruchomości położonej w Kurozwękach będącej we władaniu Wspólnoty wsi Kurozwęki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kurozwęki jako działka nr 1048 o pow. 10,1800 ha, przedstawionej na mapie przyjętej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staszowie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem 2788-23/09 w dniu 28 sierpnia 2009 r. stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji .

        2. W wyniku podziału nieruchomości przedstawionego na mapie uzupełniającej opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji dotychczasową nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Kurozwęki jako działka nr 1048 o pow. 10,1800 ha dzieli się na działki :


nr 1048/1 o pow. 0,0039 ha

nr 1048/2 o pow. 10,1761 ha

 

        3.   Zatwierdzenie projektu podziału działki nr 1048, następuje pod warunkiem ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki nr 1048/1 prze działkę 1048/2 przylegającą do drogi publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2009 roku nr PNG.II-7430-28/2009 pozytywnie zaopiniował wstępny projekt podziału działki oznaczonej nr

ewidencyjnym 1048. Działka ta nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia

 planu i nie znajduje się na obszarze objętym na mocy przepisów odrębnych obowiązkiem sporządzenia planów miejscowych.

W dniu 1 września 2005 roku została wydana decyzja nr 20/05 znak:PRG.II-7331/2-28/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kurozwęki.

Podział nieruchomości następuje z urzędu zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ), gdyż ma on na celu wydzielenie gruntu pod przepompownie, które w rozumieniu ustawy są celem publicznym.

Działka położona w Kurozwękach oznaczona w ewidencji gruntów nr 1048 posiada nieuregulowany stan prawny. W dniu 10 marca 2009 roku ukazało się w prasie o zasięgu ogólnopolskim („Gazeta Wyborcza") ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W wyznaczonym terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Decyzja podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zatwierdzenie projektu podziału działki nr 1048, następuje pod warunkiem ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do działki nr 1048/1 przez działkę nr 1048/2 przylegającą do drogi publicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w Księdze Wieczystej oraz w katastrze nieruchomości .

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji .

Otrzymują :

1. Sołtys wsi Kurozwęki

Pani Maria Górska

Kurozwęki

28-200 Staszów

2. Przewodniczący Rady Sołeckiej

Pan Janusz Wąsala

Kurozwęki

28-200 Staszów

3. a/a

Do wiadomości :

  1. Starostwo Powiatowe w Staszowie

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer