spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne 2009 arrow Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach (zakończony) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 30, 2009 at 02:07 PM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:  

                                                          

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

„Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach"

 

3. NAZWY(FIRMY), SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

 

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

Siedziby i adresy wykonawców

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych
Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41 b

32-200 Miechów

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów
Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

 

91,22

91,22

 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

ul. Racławicka 41 b

32-200 Miechów

tel. (041) 383 03 00 / fax. (041) 242 19 50

 

 

Cena najkorzystniejszej oferty: 141 175,96 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 96/100)

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryterium cena - 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Staszów, dnia 30.10.2009 r.                                     

 

                                                                       BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer