spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Zawiadomienie o zgromadzonych materiałach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie.

Zawiadomienie o zgromadzonych materiałach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Nov 04, 2009 at 07:55 AM

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z Art. 7, Art. 9, Art. 10 § 1 i art. 77 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071- tekst jednolity z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a m

 

że w wyniku wznowionego Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07 października 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/21/09 postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2009-02-02, Znak: ROŚ.II-7624/22/08 dotyczącą wydania dla Gminy Staszów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie obarczoną wadą prawną polegającą na wydaniu decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby uchylenia decyzji dotychczasowej ze względu na fakt, iż co do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy oraz obowiązującej obecnie procedury nie nastąpiły zmiany wymagające dodatkowych czynności, a więc obecnie może zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

 

Wobec powyższego, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniem, o którym mowa wyżej oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

1.Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA. .

3. a/a

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer