spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie

Ogłoszenie POSTANOWIENIA dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Nov 17, 2009 at 08:44 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

 

zawiadamiam

           

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/22/09 z dnia 12 listopada  2009 roku stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie" oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji nie powodujący pogorszenia stanu środowiska oraz na brak przewidywania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 222).


                                                                                                         

 P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

wymienionych w pkt 1 i 2, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie   i Starostwa Powiatowego w Staszowie

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie" oraz brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Gmina Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie".

 

Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

i)   obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu budowy ulicy Polnej położonej na terenie miasta Staszów, gmina Staszów powiatu staszowskiego,  woj. świętokrzyskiego. Ulica Polna zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Szpitalną i ciągnie się do działki o nr ewidencyjnym 417/24.  Część ul. Polnej a mianowicie odcinek o długości ok. 150 m zaczynający się od skrzyżowania z ul. Szpitalna już istnieje. Posiada on nawierzchnię z kostki brukowej. Dalsza część ulicy Polnej jest przedmiotem niniejszego wniosku. Odcinek o długości ok. 350 posiada nawierzchnię utwardzaną materiałem żużlowym oraz tłuczniem. Szerokość pasa drogowego ma szerokość od 2,5 do 4,5. Droga nie posiada poboczy. 

Zakres inwestycji obejmuje:

-         budowę drogi klasy technicznej D z kostki betonowej lub asfaltobetonu o długości ok. 350 m

-         budowę ciągu pieszo-jezdnego

-         budowę placu o wym.12,5 x 12x5 m w celu umożliwienia zawracania pojazdów

-         budowę zjazdów indywidualnych;

-         budowę kanalizacji deszczowej;

-         budowę oświetlenia ulicznego;

-         przebudowę sieci wodociągowej;

-         w przypadku konieczności przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej

 

2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 1,8 km.

 

3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin     i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.

 

a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone  w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany) - przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego. Stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rytwiany" (gmina Rytwiany). Drzewostan grabowo-dębowy z domieszką lipy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa. Parki dworskie - krajobrazowe; Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów)

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz  

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

 

b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

● Kras Staszowski- odległość ok. 0,9 km;

● Ostoja Żyznów- odległość ok. 6 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.

●  OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 36 km, będący ostoją ptasią o randze  

     europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków 

     z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

●  SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) - odległy o ok. 36 km, na terenie którego 

    zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20 

    gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz 

    jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

●  Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 17 km, na terenie którego 

    chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

    ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz  

    charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

 

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

●  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

●  obszary wybrzeży,

●  obszary górskie lub leśne,

●  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

     wód śródlądowych,

●  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin                

     i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

     Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

●  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

●  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

●  obszary przylegające do jezior,

●  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

●  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

● obszary wybrzeży,

●  obszary górskie lub leśne,

● obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

    wód śródlądowych,

● obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

    Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

● obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

● obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

● obszary przylegające do jezior,

● uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

4. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

   ●   Staszów

-           Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 0,15 km;

-           Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 0,45  km;

-           Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi  bramami  odległość ok. 0,45 km;

-           Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 0,3 km;

-           Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie -  odległość ok. 0,5 km;

-           Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 1 km

-           Park miejski, w odległości około 0,7 km.

 ●  Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 6 km

 ●  Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 10 km

 ●  Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 7 km

 ●  Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 6 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 20 października 2009 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/22/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie".

 

Starosta Staszowski  Postanowieniem z dnia 04 listopada 2009 roku znak: OŚ.II-7633/65/2009 wyraził opinię o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie ulicy Polnej  w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie" powiat staszowski, realizowanego przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów .

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 29 października 2009 roku znak: SE V-4470/53/09 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie" - nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju  i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania postanowiono odstąpić od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie".

 

      Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 63 ust. 2 w oparciu o Art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie przysługuje zażalenie.

 

 Otrzymują:

1. Gmina Staszów

    ul. Opatowska 31

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Pan Artur Kręcisz

        28-200 Staszów.

2. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 

                                     

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer