spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów Gmina Staszów.

Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów Gmina Staszów. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Dec 08, 2009 at 01:31 PM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

 

                                   Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów Gmina Staszów.


                                                                                                                                            

             DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  Art. 75. ust. 1. pkt 4, Art. 82 ust. 1, pkt 1 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy  z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o informacje  o planowanym przedsięwzięciu, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na;

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c)  zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e)  dostępność do złóż kopalin;

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Wymagany zakres monitoringu;

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

uwzględniając opinie i uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie po rozpatrzeniu wniosku 

INTER EKO INVEST Sp. z o. o.

Grzybów 77

28-200 Staszów

z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów

 

u s t a l a m

 

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji brykietów ze słomy.

Przewidziana pod przedsięwzięcie nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów w gminie Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie i oznaczona jest  w ewidencji gruntów numerem 1337/1.

Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa, a Wnioskodawca jest jej wieczystym użytkownikiem.

Teren przewidziany pod przedsięwzięcie położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 757 relacji Staszów - Stopnica, w odległości ok. 5,5 km (w linii prostej) na południowy-zachód od Staszowa.

W miejscu planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie omawianej nieruchomości znajdują się obiekty będące pozostałością po poprzedniej działalności. Zabudowę stanowią budynki murowane, parterowe, niepodpiwniczone w stanie nadającym się do użytkowania oraz zadaszone rampy. Budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki i będą wykorzystane: mniejszy - powierzchni ok. 325 m2 na cele administracyjne, socjalne oraz logistyczne, natomiast większy - powierzchni ok. 336 m2 będzie rozbudowany.

Przedmiotowy teren jest ogrodzony i oświetlony, drogi wewnętrzne oraz place są utwardzone kostką betonową - trylinką. Działka jest uzbrojona w wodę oraz energię. Budynki podłączone są do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej wyposażonej w oczyszczalnię ścieków.

 

1.      Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji brykietów ze słomy.

Powstanie zakładu brykietowania wymagało będzie adaptacji oraz rozbudowy istniejących budynków, a także budowy nowego obiektu. Wnioskodawca planuje również budowę fundamentów - podstaw dla silosów na zboże.

Dojazd do terenu planowanego przedsięwzięcia odbywał się będzie od strony południowo-wschodniej, istniejącą drogą wojewódzką nr 757 o nawierzchni asfaltowej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się powstanie miejsc postojowych dla sześciu samochodów, w tym trzech ciężarowych.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Faza realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

- niwelację terenu oraz usuniecie „samosiejek" drzew,

- adaptację istniejących budynków,

- rozbudowę jednego z istniejących budynków,

- budowę nowego budynku magazynowo - składowo - warsztatowego,

- budowę podstaw betonowych pod silosy na zboże.

Nowoprojektowany budynek ma mieć powierzchnię ok. 840 m2, zlokalizowany będzie w północnej części nieruchomości. Budynek będzie wysokości ok. 6 m w części frontowej oraz ok. 8 m w kalenicy, spadek dachu zaprojektowano w przedziale 15-30°. Obiekt pełnił będzie funkcje magazynowo - składowo - warsztatowe. Dobudowywana część produkcyjna

będzie miała wysokości ok. 6 m w kalenicy, szerokość jego będzie taka sama jak budynku istniejącego (10,5 m). Długość części dobudowywanej to ok. 15 m (długość części istniejącej wynosi 32 m), powierzchnia części dobudowanej wyniesie ok. 160 m2. Na działce przeznaczonej pod przedsięwzięcie Wnioskodawca planuje również budowę trzech betonowych podstaw pod silosy na zboże o pojemności ok. 150 Mg.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia produkowane będą brykiety ze słomy zbóż. Proces powstawania brykietu przedstawiał się będzie następująco:

- transport słomy w balotach z miejsca magazynowania na linię produkcyjną,

- dostarczenie surowca do urządzeń rozdrabniających,

- rozdrobnienie słomy,

- transport rozdrobnionego surowca do silos zasilających brykieciarki i dalej do brykieciarek,

- brykietowanie,

- stabilizowanie i odbiór brykietów z linii.

Skala przedsięwzięcia;

Roczne zapotrzebowanie na słomę przy założonym uzysku 90% i produkcji 2000 ton wyniesie około 2 250 ton słomy.

Wysokość uzysku słomy z 1 ha wynosi około 3 tony oznacza to konieczność pozyskania słomy z obszaru około 750 ha.

Około 10% zapotrzebowania będzie pokrywać słoma wyprodukowana we własnym gospodarstwie, pozostałość będzie zakupywana od okolicznych rolników.

 

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji:

a) Prace budowlane prowadzić z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony środowiska, w porze dziennej (w godzinach 6.00 - 22.00) w celu zmniejszenia do minimum uciążliwości hałasu.

b) Należy używać sprawnego technicznie sprzętu zmechanizowanego, prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń, ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane (niezbędne wyposażenie wykonawcy w sorbenty).

c)  Należy przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych.

d)  Powstające odpady winny być odbierane przez odpowiednie służby specjalizujące się w tego rodzaju działalności.

 

2. Na etapie eksploatacji:

a) Powstające odpady należy gromadzić selektywnie i przekazywać odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia na usuwanie, w tym na transport odpadów,

b) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie zakładu, oraz utrzymać pełną ich sprawność, ponieważ powstałe awarie i uszkodzenia mogą powodować podwyższony poziom hałasu w ich rejonie.

c) W okresie pracy Zakładu przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów w czasie wykonywania czynności rozładunkowo-załadunkowych i postojowych.

d) Cięcie oraz mielenie substratu prowadzić w zamkniętym cyklu; zassaną z sieczkarni sieczkę z pyłem kierować do cyklonu, gdzie po rozdzieleniu słomy, pyłu i powietrza cząstki stałe kierować do silosu zasilającego brykieciarki, natomiast oczyszczone powietrze kierować ponownie do sieczkarni.

e) Zastosować wentylację grawitacyjną.

f) Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewać z własnej kotłowni opalanej brykietem.

g) Nieczystości płynne odprowadzać do planowanej zbiorczej sieci kanalizacji a w przypadku braku takiej możliwości nieczystości te kierować poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną do istniejącego szczelnego podziemnego zbiornika o poj. ok 30 m3.

h) Do magazynowania olejów oraz smarów jak również olejów i smarów odpadowych należy zorganizować odpowiednie warunki eliminujące ich ewentualny wpływ na środowisko.

i) Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń winny być przeszkolone z zakresu prawidłowej ich eksploatacji.

j) Nieutwardzone tereny zagospodarować roślinnością zimozieloną o wysokości minimum  1,5 m pełniącą funkcję ochronną i estetyczną.

k) Monitorować wpływ przedsięwzięcia na środowisko poprzez ścisłą ewidencję powstających odpadów, ilości zużywanej wody czy ilości odprowadzanych ścieków.

 

3. Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

1. Nasadzić zieleń ochronną zimozieloną o wysokości min. 1,5 m.

2. Zastosować wentylację grawitacyjną.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jeżeli z postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko , z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii stacji elektroenergetycznej oraz radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej  i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania).

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VII. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegające na:

W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Art. 82 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy zobowiązuje się Wnioskodawcę do przedstawienia analizy porealizacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 3 miesięcy, po okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia produkcji w przedmiotowym zakładzie.

Analizę porealizacyjną należy przedstawić w zakresie:

- oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny z uwzględnieniem pracy urządzeń zakładu (sieczkarni, młyna, brykieciarki, transportu pneumatycznego)oraz ruchu pojazdów podczas transportu surowca, odbioru produktów, pojazdów pracowników.

- emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego podczas pracy zakładu.

 

Nałożony zakres analizy wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu technologii oraz skali zakładu, jak również przedłożonej w raporcie  analizy zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym hałasu, stwierdzono, że przy przyjętych założeniach techniczno-technologicznych imisja zanieczyszczeń do powietrza poza terenem przeznaczonym pod przedsięwzięcie może przekraczać aktualnie obowiązujące normy i w związku z tym  wykonanie analizy porealizacyjnej w w/w zakresie jest zasadne.

 

VIII. Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi biorąc pod uwagę możliwości techniczne i obowiązujące przepisy.

           

IX. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

INTER EKO INVEST Sp. z o. o. Grzybów 77, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 27 maja 2009 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów.

Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych   i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

i)   obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcji brykietu energetycznego z biomasy (słomy) na działce nr 1337/1 obręb Grzybów. 

a) Skala przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej będzie produkcja i sprzedaż brykietów energetycznych z materiałów roślinnych. Do celów niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że podstawowym surowcem  wykorzystywanym w produkcji będzie słoma zbożowa. Niemniej w późniejszym okresie przewiduje się przebadanie możliwości wykorzystania innych dostępnych materiałów roślinnych, takich jak siano czy materiał pozyskany z wykaszania nieużytków.  Do brykietowania i spalania może być użyta słoma prawie wszystkich gatunków zbóż. Słoma zbierana jest z pól w postaci różnego rodzaju i wymiarów balatów o stopniu zagęszczenia od 120 do 180 kg/m3. Taka postać słomy nie nadaje się do transportu na większe odległości ani do bezpośredniego brykietowania. W tym celu rozdrabnia się ją do postaci sieczki. Brykiety produkowane są w różnych kształtach, w różnej konsystencji i rozmiarach, zależnie od przeznaczenia, czyli od tego gdzie będą spalane.

Roczne zapotrzebowanie na słomę przy założonym uzysku 90% i produkcji 2 000 ton wynosi około  2 250 ton słomy.Wysokość uzysku słomy z 1 ha wynosi około 3 tony oznacza to konieczność pozyskania słomy z obszaru około 750 ha.

Całość planowanego procesu produkcyjnego obejmować będzie:

1.      Transport słomy w belotach ze składowiska na linię produkcyjną.

2.      Podanie surowca do urządzeń rozdrabniających.

3.      Rozdrobnienie wstępne słomy w balotach.

4.      Rozdrobnienie surowca do postaci nadającej się do brykietowania.

5.      Odpylenie i transport rozdrobnionego surowca do silosów zasilających brykieciarki i alej do brykieciarek.

6.      Brykietowanie.

7.      Stabilizowanie i odbiór brykietów z linii.

8.      Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) Starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 29 maja 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/13/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów.

 

Starosta Staszowski  postanowieniem z dnia 10 czerwca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/39/2009

wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez INTER EKO INVEST Sp. z o. o. Grzybów 77, 28-200 Staszów.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 25 czerwca 2009 roku znak: SE V -4470/32/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pod nazwą pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym   w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególna analizą:

1.      wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

2.      wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

3.      wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do    odbiornika, bilans odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa i sposób ich unieszkodliwiania),

4.      wpływu przedsięwzięcia na życie i zdrowie zamieszkujących obok ludzi.

 

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 05 czerwca 2009 roku Pan Sławiński Mariusz zam. Staszów 28-200 Staszów, Pan Sławiński Stanisław  28-200 Staszów, Pani Sławińska Krystyna, 28-200 Staszów, Pan Maj Wiesław  28-200 Staszów i Pani Maj Bożena  28-200 Staszów będący stronami postępowania wnieśli uwagi i zastrzeżenia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Wniesione uwagi i zastrzeżenia Pana Sławińskiego Mariusza zam. Staszów  28-200 Staszów, Pana Sławińskiego Stanisława  28-200 Staszów, Pani Sławińskiej Krystyny       28-200 Staszów, Pana Maja Wiesława  28-200 Staszów i Pani Maj Bożeny   28-200 Staszów będących stronami postępowania zostały pismami z dnia 09 czerwca 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 przekazane do Starostwa Powiatowego w Staszowie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz Wnioskodawcy celem wykorzystania w dalszym toku postępowania administracyjnego.

Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 01 lipca 2009 roku, Znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez INTER EKO INVEST Sp. z o. o. Grzybów 77, 28-200 Staszów przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie.

 

Kompletny Raport oddziaływania na środowisko dla realizacji w/w przedsięwzięcia został złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie dnia 14 października 2009 roku.

 

W dalszym toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 16 października 2009 r. znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego             z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii  w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

Starosta Staszowski postanowieniem z dnia 10 listopada 2009 roku znak: OŚ.II-7633/64/2009 uzgodnił niżej wymienione środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski określił następujące warunki:

 

I. Na etapie realizacji:

1. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach 6.00 - 22.00) w celu zmniejszenia do minimum uciążliwości hałasu.

2. Prace budowlane winny być wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp  i ochrony środowiska.

3. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane (niezbędne wyposażenie wykonawcy w sorbenty).

4. Należy przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych.

5. Powstające odpady winny być odbierane przez odpowiednie służby specjalizujące się w tego rodzaju działalnością

 

II. Na etapie eksploatacji:

1. Odpady należy gromadzić selektywnie i wywozić przez wyspecjalizowane firmy, z którymi należy podpisać stosowne umowy.

2. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń pracujących na terenie zakładu, oraz utrzymać pełną ich sprawność, ponieważ powstałe awarie i uszkodzenia mogą powodować podwyższony poziom hałasu w ich rejonie,

3. W okresie pracy Zakładu przestrzegać ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów w czasie wykonywania czynności rozładunkowo-załadunkowych i postojowych,

4. Cięcie oraz mielenie substratu prowadzić w zamkniętym cyklu; zapylone powietrze  z cyklonu winno być zawracane do procesu produkcji (skuteczność oczyszczania powietrza w cyklonie ok. 95%).

5. Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń winny być przeszkolone z zakresu prawidłowej ich eksploatacji.

6. Nieutwardzone tereny zagospodarować zielenią pełniąca funkcje ochronne i estetyczne.

7. Zastosować wentylacje grawitacyjną do wentylacji pomieszczeń zakładu.

8. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewać z własnej kotłowni opalanej brykietem.

9. Nieczystości płynne odprowadzać do planowanej zbiorczej sieci kanalizacji a w przypadku braku takiej możliwości nieczystości te kierować poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjna do istniejącego szczelnego podziemnego zbiornika o poj. ok 30 m3.

 

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Nasadzenia zieleni ochronnej,

2. Zastosowanie wentylacji grawitacyjnej.

 

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać;

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem z dnia 26 października 2009 roku znak: SE V-4471/12/09 zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski i określił następujące warunki:

 

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Przed przystąpieniem do realizacji w/w przedsięwzięcia należy uporządkować plac budowy.

2. Wszelkiego rodzaju prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz przepisami BHP.

3. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane, oraz produkcję brykietu prowadzić w porze dziennej (między 6.00 - 22.00).

4. Powstające w trakcie budowy odpady sukcesywnie wywozić z placu budowy, a nadające się do ponownego użytku wykorzystać.

5. Należy używać sprawnego technicznie sprzętu zmechanizowanego, prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń.

6. Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń należy przeszkolić z zakresu prawidłowej ich eksploatacji.

7. Wymiana oleju i smarów prowadzona może być przez odpowiednio przeszkolone osoby, posiadające odpowiedni poziom wiedzy.

8. Do magazynowania olejów oraz smarów jak również olejów i smarów odpadowych należy zorganizować odpowiednie warunki eliminujące ich ewentualny wpływ na środowisko.

9. Odpady magazynować selektywnie, w oparciu o wewnętrzną instrukcję postępowania z odpadami, w sposób bezpieczny dla środowiska.

10. Przekazywanie odpadów odbiorcy powinno się odbywać zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej umowie, a odbiorca odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia na usuwanie, w tym na transport odpadów.

11. Monitorować wpływ przedsięwzięcia na środowisko poprzez ścisłą ewidencję powstających odpadów, ilości zużywanej wody czy ilości odprowadzanych ścieków.

 

            W dniu 20 listopada 2009 roku pismem znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów,  gmina Staszów  oraz o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniami, o których mowa wyżej oraz możliwości wniesienia ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków, dotyczących projektowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 10a).

 

            W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
    i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
    jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

 

Również strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W toku postępowania zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia przez strony postępowania:

Pismem z dnia 05 czerwca 2009 roku Pan Sławiński Mariusz zam. Staszów  28-200 Staszów, Pan Sławiński Stanisław  28-200 Staszów, Pani Sławińska Krystyna zam. Grzybów 79 28-200 Staszów, Pan Maj Wiesław zam. Grzybów 80 28-200 Staszów i Pani Maj Bożena zam. Grzybów 80  28-200 Staszów będący stronami postępowania wnieśli zastrzeżenia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Wniesione uwagi i zastrzeżenia zostały pismami z dnia 09 czerwca 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/09 przekazane do Starostwa Powiatowego w Staszowie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz Wnioskodawcy celem wykorzystania w dalszym toku postępowania administracyjnego.

 

Pismem z dnia 30 listopada 2008 roku Pan Wiesław Maj , 28-200 Staszów oraz Pan Sławiński Stanisław 28-200 Staszów, Pani Sławińska Krystyna 28-200 Staszów i Pani Maj Bożena 28-200 Staszów będący stronami postępowania wnieśli uwagi i zastrzeżenia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie nasadzenia drzew zimozielonych jako ekranu ochronnego oraz monitorowania procesu produkcji pod katem zapylenia i przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Wnioski Pana Wiesława Maja , 28-200 Staszów, Pana Sławińskiego Stanisława  28-200 Staszów, Pani Sławińskiej Krystyny  28-200 Staszów i Pani Maj Bożeny  28-200 Staszów jako zasadne zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji poprzez  nałożenie obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie:

 

- oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny z uwzględnieniem pracy urządzeń zakładu (sieczkarni, młyna, brykieciarki, transportu pneumatycznego)oraz ruchu pojazdów podczas transportu surowca, odbioru produktów, pojazdów pracowników.

- emisji substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego podczas pracy zakładu.

 

Nałożony zakres analizy wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu technologii oraz skali zakładu, jak również przedłożonej w raporcie  analizy zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, w tym hałasu, stwierdzono, że przy przyjętych założeniach techniczno-technologicznych imisja zanieczyszczeń do powietrza poza terenem przeznaczonym pod przedsięwzięcie może przekraczać aktualnie obowiązujące normy i w związku z tym  wykonanie analizy porealizacyjnej w w/w zakresie jest zasadne.

 

W przedmiotowej analizie porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227).

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227).

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. NTER EKO INVEST Sp. z o. o.

    Grzybów 77

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów. 


 

Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia  07 grudnia 2009  roku  Znak:IKMiOŚ.VI-7624/13/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów.                                                                                             

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" na działce nr 1337/1 obręb Grzybów, gmina Staszów.

 

Przewidziana pod przedsięwzięcie nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów  w gminie Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie i oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 1337/1.

Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa, a Wnioskodawca jest jej wieczystym użytkownikiem.

Przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji brykietów ze słomy.

Powstanie zakładu brykietowania wymagało będzie adaptacji oraz rozbudowy istniejących budynków, a także budowy nowego obiektu. Wnioskodawca planuje również budowę fundamentów - podstaw dla silosów na zboże.

Dojazd do terenu planowanego przedsięwzięcia odbywał się będzie od strony południowo-wschodniej, istniejącą drogą wojewódzką nr 757 o nawierzchni asfaltowej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się powstanie miejsc postojowych dla sześciu samochodów, w tym trzech ciężarowych.

Faza realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

- niwelację terenu oraz usuniecie „samosiejek" drzew,

- adaptację istniejących budynków,

- rozbudowę jednego z istniejących budynków,

- budowę nowego budynku magazynowo - składowo - warsztatowego,

- budowę podstaw betonowych pod silosy na zboże.

Nowoprojektowany budynek ma mieć powierzchnię ok. 840 m2, zlokalizowany będzie  w północnej części nieruchomości. Budynek będzie wysokości ok. 6 m w części frontowej oraz ok. 8 m w kalenicy, spadek dachu zaprojektowano w przedziale 15-30°. Obiekt pełnił będzie funkcje magazynowo - składowo - warsztatowe. Dobudowywana część produkcyjna

będzie miała wysokości ok. 6 m w kalenicy, szerokość jego będzie taka sama jak budynku istniejącego (10,5 m). Długość części dobudowywanej to ok. 15 m (długość części istniejącej wynosi 32 m), powierzchnia części dobudowanej wyniesie ok. 160 m2. Na działce przeznaczonej pod przedsięwzięcie Wnioskodawca planuje również budowę trzech betonowych podstaw pod silosy na zboże o pojemności ok. 150 Mg.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia produkowane będą brykiety ze słomy zbóż.    

              Proces powstawania brykietu przedstawiał się będzie następująco:

- transport słomy w balotach z miejsca magazynowania na linię produkcyjną,

- dostarczenie surowca do urządzeń rozdrabniających,

- rozdrobnienie słomy,

- transport rozdrobnionego surowca do silos zasilających brykieciarki i dalej do brykieciarek,

- brykietowanie,

- stabilizowanie i odbiór brykietów z linii.

 

Surowcem w omawianym procesie produkcji brykietu będzie słoma, zbierana  i magazynowana w walcowych balotach. Po dostarczeniu surowca do budynku produkcji baloty, z pomocą ładowarki teleskopowej umieszczane będą na taśmie stołu transportowego.

Wstępne rozdrabnianie balotów prowadzone będzie w zespole tnącym, gdzie następowało będzie rozrywanie ich na całej wysokości przez noże tnące. Przewiduje się montaż zespołu tnącego pięciobębnowego.

Po rozerwaniu balotu słoma grawitacyjnie spada do umiejscowionej poniżej sieczkarni.

Podczas opadania słoma natrafia na obracający się wał z czterema rzędami bijaków, który zabiera ją i rzuca na stalnicę. Kiedy bijaki przechodzą pomiędzy położonymi naprzeciw siebie rzędami ostrzy stalnicy rozrywają słomę na krótsze odcinki. Poszatkowana słoma dostaje się na sito (umieszczone poniżej wału obrotowego) skąd transportem pneumatycznym kierowana jest na cyklon, a następnie do silosu. Pozostałe na sicie kawałki słomy (o wymiarach większych niż oczka sita) zawracane są do sieczkarni i powtórnie rozdrabniane. Dostarczanie rozdrobnionej słomy do brykieciarek planuje się za pomocą podajnika ślimakowego, z silosu o pojemności 2 m3.

Zapylone powietrze z cyklonu kierowane jest z powrotem do sieczkarni co zapewnia jego stały obieg. Produkcja brykietu odbywa się w układzie zamkniętym. Gotowa sieczka kierowana jest z silosów magazynowych za pomocą podajnika do brykieciarki. W procesie produkcji nie będzie używane żadne lepiszcze. Po sprasowaniu objętość surowca zmniejsza się w proporcji 8/10 - objętość surowca/objętość brykietu.

Przewiduje się montaż dwóch brykieciarek BT-60 w sposób umożliwiający ewentualną rozbudowę linii w przyszłości. Wydajność pojedynczej brykieciarki wynosi w przypadku słomy 350-500 kg/h.

Roczną wydajność linii przewiduje się na poziomie 2 000 Mg. Wiąże się to z rocznym zapotrzebowaniem na słomę rzędu 2 250 Mg. Przyjmując średnio zbiór słomy zboża  w wysokości 3 Mg/ha dla zaspokojenia potrzeb zakładu konieczna jest dostawa słomy  z ok. 750 ha.

Charakterystyka podstawowych elementów zakładu

Podstawowe urządzenia przedmiotowego zakładu produkcji brykietów ze słomy to:

- stół transportowy, napędzany mechanizmem łańcuchowym; długość stołu to 7,04 m z możliwością wydłużenia oraz regulowania kąta nachylenia;

- zespół tnący bębnowy, bębny ustawione w jednej płaszczyźnie, każdy wyposażony w 24 noże tnące; napęd dla zespołu przenoszony jest poprzez łańcuchy osłonięte blaszaną obudową, w której zamontowane są drzwi rewizyjne oraz okna wziernikowe ze szkła hartowanego, zabezpieczeniem są wyłączniki krańcowe blokujące pracę maszyny w przypadku otwarcia drzwi rewizyjnych;

- sieczkarnia mocy 30 kW, napęd z silnika trófazowego przekazywany jest za pomocą pasów klinowych na wały z bijakami, pasy zabezpieczone są osłoną, sterowanie pracą sieczkarni oraz rurociągów transportowych i cyklonu odbywa się ze szafy sterowniczej;

- silos, zbiornik o pojemności 2 m3 z zamontowanym wygarniaczem - przekładnia ślimakowa napędzana silnikiem o mocy 2,2 kW,

- dwie mimośrodowo-tłokowe brykieciarki BT-60 każda o wydajności 350-500 kg/h, napędzane silnikiem mocy 18,5 kW, praca brykieciarek sterowana będzie za pomocą szaf sterowniczych;

Charakterystyka powstałego produktu

Powstały na opisanej linii brykiet posiadał będzie następujące parametry:

- wymiary o 60 mm, długość 25-200 mm,

- wartość opałowa 13 000-17 600 kJ/kg,

- popił 7,400-7,800 %,

- chlor 0,014-0,045 %,

- siarka 0,246-0,276 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer