spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na ...

Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Dec 22, 2009 at 08:05 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

 

zawiadamiam

           

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji mogący powodować pogorszenie stanu środowiska.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (parter, pokój nr 10a).


                                                                                                         

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,               

    w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

    środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych                                

    i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

    przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do 

    uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Paweł Serafin

28-200 Staszów

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pan Paweł Serafin  28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu  16 listopada 2009 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach  o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

            Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)         skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)         powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)         wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości,

e)         ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji              i stosowanych technologii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)         obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)         obszary wybrzeży,

c)         obszary górskie lub leśne,

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)         obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)         gęstość zaludnienia,

i)          obszary przylegające do jezior,

j)          uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)         zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)         transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)         wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)         czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Planowane Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu budynku warsztatu mechaniki pojazdów samochodowych.

 

2. Skala przedsięwzięcia:

Projekt obejmuje budowę:

-  budynku warsztatu o powierzchni 220 m2, kubatura budynku 1 000 m3,

-  wiaty na składowanie odpadów w pojemnikach w formie placu utwardzonego                         

   z zastosowaniem folii (geomembrany) z zadaszeniem o powierzchni 80 m2

-  drogi i placu utwardzonego - około 360 m2,

-  parkingu na 5 samochodów około 60 m2,

Naprawa samochodów dokonywana będzie sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, liczba naprawianych samochodów w tygodniu średnio wynosić będzie 15 samochodów -            w zależności przede wszystkim od stopnia uszkodzenia samochodu oraz nakładu pracy na naprawę.

W zakładzie planuje się wykonywanie następujących napraw:

-        obsługa układów elektrycznych - polegać będzie na wykonywaniu drobnych napraw układów elektrycznych pojazdów,

-        obsługa mechaniczna - polegać będzie na na wykonywaniu wszelkich napraw układów mechanicznych (silniki, skrzynie biegów, sprzęgła, układy jezdne, układy zawieszenia samochodu), wymiany olejów i płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, tłumików i świec zapłonowych.

 W zakładzie planuje się zainstalowanie następujących maszyn i urządzeń:

- podnośniki hydrauliczne - szt. 3,

- urządzenia ręczne:

1) wiertarki - szt.2,

2) szlifierki kątowe - szt. 2,

- urządzenia stacjonarne i inne:

1) szlifierka stołowa,

2) prasa hydrauliczna,

3) podnośnik do silników,

4) pompa do oleju,

-  instalacja powietrza sprężonego ze zbiornikiem 200 l.

 

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań  

     przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich

Na obszarze powstawania inwestycji jak również na terenie sąsiednich nieruchomości nie występują inne przedsięwzięcia mogące wiązać się z przedmiotową inwestycją                       w szczególności kumulując oddziaływania.

Na części nieruchomości przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

            Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

            Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 18 listopada 2009 r. znak: IKMiOŚ.VI-7624/25/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

            Starosta Staszowski  postanowieniem z dnia 24 listopada 2009 roku znak: OŚ.II-7633/68/2009 przekazał sprawę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce jako organowi właściwemu do załatwienia przedmiotowej sprawy.

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 10 grudnia 2009 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-188/09go  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów, realizowanego przez Pana Pawła Serafina zam. Podmaleniec 65, 28-200 Staszów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie opinią wyrażoną w piśmie z dnia 30 listopada 2009 roku znak: SE V-4470/55/09 postanowił uznać, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególną analizą:

-        wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

-        wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej  i graficznej),

-        wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego (bilans ścieków deszczowych, sanitarnych i technologicznych oraz sposób ich oczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika, bilans odpadów powstałych na terenie przedsiębiorstwa  i sposób ich unieszkodliwiania),

-        wpływu przedsięwzięcia na życie i zdrowie zamieszkujących obok ludzi.

 

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

            Wobec powyższego postanowiono o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Pana Pawła Serafina zam. Podmaleniec 65, 28-200 Staszów przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu naprawy samochodów złożonego z trzech stanowisk roboczych w Podmaleńcu, na działkach o numerach ewidencyjnych 616/3, 616/4" gmina Staszów.

 

            Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

 Otrzymują:

1. Paweł Serafin

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. Pan Tomasz Klimek

    29-200 Staszów.

4. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer