spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Obsługa geodezyjna i kartograficzna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w 2010 roku (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Jan 25, 2010 at 02:33 PM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


„Obsługa geodezyjna i kartograficzna Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w 2010 roku"

 

3. NAZWY(FIRMY), SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘNr oferty


Nazwy (firmy)


Siedziby i adresy wykonawców

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za podział działki na dwie części

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za podział każdej następnej działki po podziale na 2 części

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za sporządzanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości nie podlegających podziałowi wraz z wykazami zmian gruntowych

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za wykazy zmian grunto-

wych

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za wznowienie granic nierucho-mości

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za trwałą stabilizację

Liczba punktów

w kryterium:

Cena za aktualizację użytku w formie operatu

Łączna liczba punktów

1

F.H.P.U.
„GEO-ART"

ul. Lipowa 5

26-110 Skarżysko-Kamienna

30,00

6,67

7,33

5,00

4,39

7,00

10,00

70,39

2

PRACOWNIA GEODEZYJNA

A. Wydmański
i S - ka

ul. Krakowska 14

28 - 200 Staszów

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

8,33

88,334. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


PRACOWNIA GEODEZYJNA

A. Wydmański i S - ka

ul. Krakowska 14

28 - 200 Staszów

tel. 015 864 20 00


Cena najkorzystniejszej oferty ogółem brutto: 130 174,00zł, (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 00/100) w tym:

a) podział działki na dwie części: brutto 86 376,00zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 00/100)

w tym: cena jednostkowa brutto 1 464,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery 00/100)

b) podział każdej następnej działki po podziale na 2 części: brutto 9760,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100)

w tym: cena jednostkowa brutto 244,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery 00/100).

c) sporządzanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości nie podlegających podziałowi wraz z wykazami zmian gruntowych: brutto 13 420,00zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100)

w tym: cena jednostkowa brutto 1342,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa 00/100)

d) wykazy zmian gruntowych brutto 1 464,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery)

w tym: cena jednostkowa brutto 244,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści cztery 00/100)

e) wznowienie granic nieruchomości: brutto 15 860,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100)

w tym cena jednostkowa brutto:

- pierwszy punkt dla każdego kolejnego wznowienia 488,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt osiem 00/100)

- kolejny punkt wznowienia 85,40 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć 40/100)

f) trwała stabilizacja brutto 2 562,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 00/100)

w tym: cena jednostkowa brutto 85,40 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć 40/100)

g) aktualizacja użytku w formie operatu brutto 732,00 zł (słownie złotych:siedemset trzydzieści dwa 00/100)

w tym: cena jednostkowa brutto 732,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści dwa 00/100)Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Staszów, dnia 25.01.2010 r.                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer