spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow OGŁOSZENIE inf. o zamiesz. w publ. dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środow. uwarunkowania real. przedsięw. pn.: Przeb. stanowisk transformat. mocy i potrzeb włas. na terenie GZP Grzybów

OGŁOSZENIE inf. o zamiesz. w publ. dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środow. uwarunkowania real. przedsięw. pn.: Przeb. stanowisk transformat. mocy i potrzeb włas. na terenie GZP Grzybów Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Feb 02, 2010 at 03:02 PM

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest:

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o.

ul. 8 Marca 6

35-959 Rzeszów.

 


DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, Art. 75. 1. pkt 4, Art. 84 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych

i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do

uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie

po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o.

ul. 8 Marca 6

35-959 Rzeszów.

z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów


o r z e k a m:


 1. Stwierdzić brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.

 2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

 3. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.


U z a s a d n i e n i e


PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów jako Wnioskodawca złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.

W dniu 12 marca 2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 16 marca 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/09 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów

Informacja o złożeniu wniosku została dnia 17 marca 2009 roku udostępniona do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.


W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

1. Przedsięwzięcie obejmuje działalność polegającą na wybudowaniu nowych szczelnych ekologicznych stanowisk pod istniejącymi transformatorami mocy i potrzeb własnych.

Na terenie istniejącej stacji zostaną wybudowane nowe stanowiska transformatorów mocy 110/30/15 kV TR1,TR2 i stanowiska transformatorów potrzeb własnych PW1, PW2. Stanowiska transformatorów mocy TR1,TR2 wykonane zostaną jako monolityczne żelbetowe wylewane na miejscu budowy. Wokół fundamentu przewiduje się wykonanie szczelnego zbiornika o pojemności do 100% oleju zawartego w transformatorze powiększonej o 20% na wody opadowe ze stanowisk transformatorów oraz wody gaśnicze.

Na stanowiskach transformatorów potrzeb własnych przewidziano wykonanie szczelnych mis olejowych. Konstrukcja misy olejowej stanowi betonową wannę wykonaną z betonu klasy B20 wylewanego na placu budowy. Objętość misy zapewni przyjęcie 100% oleju znajdującego się w jednostkach transformatorowych powiększonej o 20% na wody opadowe ze stanowiska oraz wody gaśnicze. Do odprowadzenia wody opadowej z w/w stanowisk transformatorów została zaprojektowana kanalizacja deszczowa połączona poprzez system separacji wody i oleju BundGuard z istniejącą kanalizacją deszczową znajdującą się na terenie stacji i podłączoną do rowu odwadniającego znajdującego się przy ogrodzeniu stacji.

System BundGuard ma za zadanie odseparowanie oleju od wody opadowej tak aby zanieczyszczenia nie przedostały się do kanalizacji deszczowej a następnie do rowu odwadniającego. System BundGuard zamontowany bezpośrednio za misą olejową zabezpiecza przed przedostaniem się innych mediów niż wody opadowe do kanalizacji. W przypadku wystąpienia awarii transformatora i przedostaniu się oleju do mis transformatorowych, system BundGuard nie dopuści do odprowadzenia oleju do kanalizacji. Jednocześnie system BundGuard wyśle informacją o awarii do dyspozytora zakładu energetycznego. Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji dopiero po całkowitym oczyszczeniu.

2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 5 km.

3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.

a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim: Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrody "Dziki Staw" (gmina Rytwiany) - przedmiotem ochrony jest siedlisko bociana czarnego. Stuletnie drzewostany modrzewiowe oraz jeziorko potorfowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Tarczyn" (gmina Rytwiany) ze starodrzewem sosnowym - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Rytwiany" (gmina Rytwiany). Drzewostan grabowo-dębowy z domieszką lipy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Golejów" (gmina Staszów) - lasy w obrębie Golejowa. Parki dworskie - krajobrazowe; Kurozwęki, Staszów, Wiśniowa oraz Wiązownica Kolonia (gmina Staszów).

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się teren Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK). Planowane przedsięwzięcie docelowo nie będzie miało negatywnego wpływu na obszar Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, jednakże w trakcie realizacji inwestycji prace budowlane będą wykonywane tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby.

b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

● Kras Staszowski- odległość ok. 5 km;

● Ostoja Żyznów- odległość ok. 9 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych tam występujących.

● OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 42 km, będący ostoją ptasią o randze

europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

● SOO Ostoja Nidziańska (PLH260003) - odległy o ok. 43 km, na terenie którego

zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej

i 20 gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz

jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

● Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 27 km, na terenie którego

chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

● obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

● obszary wybrzeży,

● obszary górskie lub leśne,

● obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,

● obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin

i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

● obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

● obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

● obszary przylegające do jezior,

● uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to:

● Staszów.

    1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 4 km;

    2. Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 5 km;

    3. Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami odległość ok. 5 km;

    4. Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 4 km;

    5. Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie - odległość ok. 6 km;

    6. Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 5 km

    7. Park miejski, w odległości około 4 km.

● Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 7 km

● Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 7 km.

● Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 14 km.

● Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 8 km .

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.


Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego


Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 16 marca 2009 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.


W trakcie prowadzonego postępowania w dniu 20 marca 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zgłosił się Pan Czesław Darowski składając w imieniu Pana Jana Darowskiego (jako strony postępowania) wnioski dotyczące planowanego przez PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów przedsięwzięcia w zakresie przebudowy stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów, gmina Staszów, nr. Działek 910/2, 911/2. Na w/w okoliczność została spisana notatka służbowa.

Wnioski złożone przez Pana Czesława Darowskiego dotyczyły usunięcia słupów energetycznych z nieruchomości Pana Jana Darowskiego, natomiast nie odnosiły się do planowanego przedsięwzięcia obejmującego jedynie przebudowę stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów, gmina Staszów, nr. Działek 910/2, 911/2. Planowane przedsięwzięcie nie dotyczy przebudowy przesyłowych linii energetycznych na działce inwestora i na działkach sąsiadujących.


Zgodnie z Art. 33. § 1, 2 i 3 kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednakże w takim przypadku Pełnomocnik winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, natomiast Pan Darowski Czesław nie dysponował takowym dokumentem.


Pan Jan Darowski zam. Grzybów 31, 28-200 Staszów pismem z dnia 23 marca 2009 roku Znak:IKMiOŚ.VI-7624/01/09 został poinformowany, iż wniesione przez Niego żądania nie są objęte zakresem postępowania administracyjnego prowadzonego przez tut. Urząd w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów i w związku z tym nie mogą być rozpatrzone w prowadzonym postępowaniu.


Starosta Staszowski Postanowieniem z dnia 02 kwietnia 2009 roku znak: OŚ.II-7633/22/2009 wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 14 kwietnia 2009 roku znak: SE.V.-4470/16/09 uznał, że dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów, gmina Staszów nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.


Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2009 roku Znak:IKMiOŚ.VI-7624/01/09 odstąpił od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.


Na przedmiotowe postanowienie Pan Jan Darowski zam. Grzybów 31, 28-200 Staszów dnia 23 kwietnia 2009 roku złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach postanowieniem z dnia 28 maja 2009 roku Znak:SKO.OS-60/1697/56/2009 stwierdziło niedopuszczalność zażalenia od w/w postanowienia.


Przedmiotowe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Pan Jan Darowski zam. Grzybów 31, 28-200 Staszów zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2009 roku oddalił skargę Pana Jana Darowskiego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku Znak:SKO.OS-60/1697/56/2009 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia.


Pismem z dnia 08 stycznia 2010 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/09 zawiadomiono strony postępowania, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.


Pismem z dnia 14 stycznia 2010 roku Pan Jan Darowski zam. Grzybów 31, 28-200 Staszów wniósł żądanie aby wstrzymać wydanie dla PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów do czasu usunięcia słupów i linii energetycznych zlokalizowanych na Jego nieruchomości.


Pismem z dnia 28 stycznia 2010 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/09 Pan Jan Darowski został poinformowany, iż wniesione przez Niego żądania nie są objęte zakresem postępowania administracyjnego prowadzonego przez tut. Urząd w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów i w związku z tym nie mogą być rozpatrzone w prowadzonym postępowaniu.


W każdej fazie postępowania zgodnie z treścią art. 9 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organ gminy zapewnił udział stron w postępowaniu, pouczając o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości składania uwag i wniosków we właściwych terminach.


W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :

1) wszczęciu postępowania;

2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
i dokonania uzgodnień;

4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
jest ona wyłożona do wglądu;

5) możliwości składania uwag i wniosków;

6) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków,

7) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;


W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji przez strony.

Otrzymują:

1. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o.

ul. 8 Marca 6

35-959 Rzeszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.


 

Załącznik nr 1 do Decyzji z dnia 01 lutego 2010 roku Znak:IKMiOŚ.VI-7624/01/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów .CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na terenie GPZ Grzybów", gmina Staszów.


Przewidziana pod przedsięwzięcie nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie i oznaczona jest w ewidencji gruntów: Obręb Grzybów - działki nr 910/2, 911/2, których powierzchnia łączna wynosi 1.416 ha.

Jest to stacja Elektroenergetyczna 110/30/15 kV której celem jest transformacja, rozdział i przesył energii elektrycznej. Stanowi ona główny punkt zasilania sieci terenowej 30 i 15 kV.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę nowych ekologicznych stanowisk dla istniejących transformatorów mocy 110/30/15 kV TR1,TR2 i stanowiska transformatorów potrzeb własnych PW1, PW2.

Stanowiska transformatorów mocy TR1,TR2 wykonane zostaną jako monolityczne żelbetowe wylewane na miejscu budowy. Wokół fundamentu przewiduję się szczelny zbiornik o pojemności do 100% oleju zawartego w transformatorze powiększonym o 20% na wody opadowe ze stanowisk transformatorów oraz wody gaśnicze.

Na stanowiskach transformatorów potrzeb własnych przewidziano wykonanie szczelnych mis olejowych. Konstrukcja misy olejowej stanowi betonową wannę wykonaną z betonu klasy B20 wylewanego na placu budowy. Objętość misy zapewni przyjęcie 100% oleju znajdującego się w jednostkach transformatorowych powiększonej o 20% na wody opadowe ze stanowiska oraz wody gaśnicze. Do odprowadzenia wody opadowej z w/w stanowisk transformatorów została zaprojektowana kanalizacja deszczowa połączona poprzez system separacji wody i oleju BundGuard z istniejącą kanalizacją deszczową znajdującą się na terenie stacji i podłączoną do rowu odwadniającego znajdującego się przy ogrodzeniu stacji.

System BundGuard ma za zadanie odseparowanie oleju od wody opadowej tak aby zanieczyszczenia nie przedostały się do kanalizacji deszczowej a następnie do rowu odwadniającego. System BundGuard zamontowany bezpośrednio za misą olejową zabezpiecza przed przedostaniem się innych mediów niż wody opadowe do kanalizacji. W przypadku wystąpienia awarii transformatora i przedostaniu się oleju do mis transformatorowych, system BundGuard nie dopuści do odprowadzenia oleju do kanalizacji. Jednocześnie system BundGuard wyśle informacją o awarii do dyspozytora zakładu energetycznego. Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanalizacji dopiero po całkowitym oczyszczeniu.

Nowoprojektowane stanowiska (fundament+misa) nie będą źródłem promieniowania elektromagnetycznego ani emisji hałasu. Na powyższych stanowiskach zostaną ponownie ustawione pracujące w obecnej chwili transformatory których parametry nie ulegną zmianie.

Oddziaływanie wystąpi jedynie podczas pracy stacji przy pracujących transformatorach. Ponadnormatywne oddziaływanie nie wystąpi poza granicami stacji. Teren stacji jest ogrodzony i stanowi własność inwestora. Dostęp osób trzecich jest uniemożliwiony.

 

 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIAZMIANY WE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI
<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer