spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie WNIOSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem...

Ogłoszenie WNIOSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego, z przeznaczeniem... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 01, 2010 at 10:13 AM
 
O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art.30, Art. 33 ust. 1 pkt 2 - 8 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

                Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

    
podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek 

„Serwis Auto"
Jacek Cieślik
Wola Wiśniowska 24
28-20 Staszów  

     
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego,  z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jako organ właściwy do wydania decyzji w dniu 22 lutego 2010 roku wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 
    W prowadzonym postępowaniu organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.
    Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora zawartymi w dokumentacji znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 9a), gdzie jest ona wyłożona do wglądu, oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia  18 marca 2010 roku.  
    Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pozostawi bez rozpatrzenia a sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer