spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dot.przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędza...

Ogłoszenie dot.przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędza... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
May 12, 2010 at 08:45 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

 

z a w i a d a m i a m

        

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA znak: IKMiOŚ.VI-7624/02/10 z dnia 11 maja 2010 roku stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/ ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia w warunki użytkowania terenu w fazie budowy         i eksploatacji lub użytkowania, z uwzględnieniem podstawowych parametrów:

a) zapory czołowej, budynku małej elektrowni wodnej, przepławki dla ryb oraz                                

    zbiornika wodnego, kanałów: doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz  

    urządzeń tj np. Turbiny,

b) stacji transformatorowej z uwzględnieniem lokalizacji, przebiegu trasy i sposobu 

    podłączenia przedmiotowego przedsięwzięcia do linii elektroenergetycznej,

c) towarzyszącej infrastruktury technicznej tj: dróg dojazdowych, placów 

    manewrowych,

 1. Uwarunkowań wynikających z budowy geologicznej, hydrogeologicznej i hydrologii terenu przedsięwzięcia w tym:

a) analiza wpływu elektrowni wodnej na przepływy rzeki Czarnej Staszowskiej                  

    z uwzględnieniem obiektów istniejących i projektowanych w tym elektrowni 

    wodnych oraz innych obiektów przewidzianych do realizacji w programie małej 

    retencji województwa świętokrzyskiego,

b) analiza uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

    20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

    budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579 ze zm.)., 

    tj. kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia do klasy budowli 

    hydrotechnicznych oraz analiza parametrów wynikających z powyższego,

c) analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę sytuacji powodziowej 

    występującej obecnie,

d) analiza wpływu przedsięwzięcia na skalę zmian stosunków wodnych na gruntach  

    sąsiednich.

 1. Opis środowiska przyrodniczego:

a) inwentaryzacja zwierząt wodnych ( ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

    chronionych) z terenu od przedpola planowanej inwestycji do końca zasięgu cofki 

    wraz z ocena wpływu zmiany uwarunkowań środowiskowych na przedstawione 

    gatunki,

b) inwentaryzacji roślin (w tym chronionych) koryta rzeki Czarnej Staszowskiej                 

    i najbliższego sąsiedztwa nowo powstałych brzegów zbiornika (zwłaszcza miejsca 

    które zostaną zalane i/lub podtopione) z terenu przedpola planowanej inwestycji do 

    końca zasięgu cofki wraz z ocena wpływu zmian środowiskowych na                           

    zinwentaryzowane gatunki,

c) opis zbiorowisk roślinnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska 

    „naturowe") w zasięgu oddziaływania inwestycji wraz z podaniem wpływu na w/w 

    siedliska,

d) przedstawienie wpływu inwestycji na najbliższe pomniki przyrody.

 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przedstawione elementy przyrodnicze środowiska.
 2. Opis technologii prowadzenia prac na etapie realizacji (fundamentowanie, budowa budynku, odwodnienie terenu budowy, regulacja rzeki, termin prowadzenia prac, lokalizacja zaplecza budowy, dróg dojazdowych i miejsc tankowania sprzętu budowlanego), oraz przewidywane środki/metody zabezpieczenia środowiska.
 3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń na etapie eksploatacji wynikające                     z eksploatacji urządzeń tj. emisja hałasu oraz generowanie pola elektroenergetycznego przez urządzenia prądotwórcze oraz działań konserwacyjnych tj. odpadów (według kodów).
 4. Analiza dotycząca możliwych konfliktów społecznych.
 5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków            i opiece nad zabytkami oraz określenie wpływu na powyższe obiekty.
 6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
 7. Opis analizowanych wariantów: wariantu proponowanego przez wnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
 8. Określenie przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym przyrodnicze analizowanych wariantów, również w przypadku wystąpienia awarii - przerwanie zapory czołowej, wystąpienie stanów powodziowych lub niskich stanów wody rzeki Czarnej Staszowskiej, ocenić ich skutki oraz zaproponować środki zapobiegawcze (np. Aparatura zabezpieczająca, sterownicza, pomiarowa lub ewentualne zabezpieczenia przed możliwością dokonania szkód przez bobry).
 9. Opis wpływu inwestycji na lokalny krajobraz.

Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Ponadto na czytelny podkład z map ewidencyjnych z zaznaczona forma zagospodarowania należy nanieść obszar na którym realizowane będzie przedsięwzięcie z zaznaczeniem obszaru oddziaływania. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Ponadto załącznik graficzny winien zawierać:

a) schematy technologiczne urządzeń (w tym zobrazować usytuowanie  

    poszczególnych elementów w całym systemie elektrowni wodnej).

b) przekroje poprzeczne urządzeń wodnych oraz rzeki.

      13. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki życia   

            ludzi.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Zespół Pałacowy Sp. z o. o.

Kurozwęki

ul. Zamkowa 3

28-200 Staszów.

 


 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się  środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2

 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  

 

p o s t a n a w i a m:

 

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów oraz określić zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku       i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/ ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia w warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, z uwzględnieniem podstawowych parametrów:

a) zapory czołowej, budynku małej elektrowni wodnej, przepławki dla ryb oraz                                

    zbiornika wodnego, kanałów: doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz  urządzeń tj np. Turbiny,

b) stacji transformatorowej z uwzględnieniem lokalizacji, przebiegu trasy i sposobu  podłączenia przedmiotowego przedsięwzięcia do linii elektroenergetycznej,

c) towarzyszącej infrastruktury technicznej tj: dróg dojazdowych, placów manewrowych,

 1. Uwarunkowań wynikających z budowy geologicznej, hydrogeologicznej i hydrologii terenu przedsięwzięcia w tym:

a) analiza wpływu elektrowni wodnej na przepływy rzeki Czarnej Staszowskiej  z uwzględnieniem obiektów istniejących i projektowanych w tym elektrowni 

    wodnych oraz innych obiektów przewidzianych do realizacji w programie małej  retencji województwa świętokrzyskiego,

b) analiza uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579 ze zm.).,  tj. kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia do klasy budowli hydrotechnicznych oraz analiza parametrów wynikających z powyższego,

c) analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę sytuacji powodziowej występującej obecnie,

d) analiza wpływu przedsięwzięcia na skalę zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

 1. Opis środowiska przyrodniczego:

a) inwentaryzacja zwierząt wodnych ( ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

    chronionych) z terenu od przedpola planowanej inwestycji do końca zasięgu cofki 

    wraz z ocena wpływu zmiany uwarunkowań środowiskowych na przedstawione 

    gatunki,

b) inwentaryzacji roślin (w tym chronionych) koryta rzeki Czarnej Staszowskiej                 

    i najbliższego sąsiedztwa nowo powstałych brzegów zbiornika (zwłaszcza miejsca 

    które zostaną zalane i/lub podtopione) z terenu przedpola planowanej inwestycji do 

    końca zasięgu cofki wraz z ocena wpływu zmian środowiskowych na                           

    zinwentaryzowane gatunki,

c) opis zbiorowisk roślinnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska 

    „naturowe") w zasięgu oddziaływania inwestycji wraz z podaniem wpływu na w/w 

    siedliska,

d) przedstawienie wpływu inwestycji na najbliższe pomniki przyrody.

 1. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przedstawione elementy przyrodnicze środowiska.
 2. Opis technologii prowadzenia prac na etapie realizacji (fundamentowanie, budowa budynku, odwodnienie terenu budowy, regulacja rzeki, termin prowadzenia prac, lokalizacja zaplecza budowy, dróg dojazdowych i miejsc tankowania sprzętu budowlanego), oraz przewidywane środki/metody zabezpieczenia środowiska.
 3. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń na etapie eksploatacji wynikające  z eksploatacji urządzeń tj. emisja hałasu oraz generowanie pola elektroenergetycznego przez urządzenia prądotwórcze oraz działań konserwacyjnych tj. odpadów (według kodów).
 4. Analiza dotycząca możliwych konfliktów społecznych.
 5. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz określenie wpływu na powyższe obiekty.
 6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
 7. Opis analizowanych wariantów: wariantu proponowanego przez wnioskodawce, racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
 8. Określenie przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym przyrodnicze analizowanych wariantów, również w przypadku wystąpienia awarii - przerwanie zapory czołowej, wystąpienie stanów powodziowych lub niskich stanów wody rzeki Czarnej Staszowskiej, ocenić ich skutki oraz zaproponować środki zapobiegawcze (np. Aparatura zabezpieczająca, sterownicza, pomiarowa lub ewentualne zabezpieczenia przed możliwością dokonania szkód przez bobry).
 9. Opis wpływu inwestycji na lokalny krajobraz.

Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Ponadto na czytelny podkład z map ewidencyjnych z zaznaczona forma zagospodarowania należy nanieść obszar na którym realizowane będzie przedsięwzięcie z zaznaczeniem obszaru oddziaływania. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzgledniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Ponadto załącznik graficzny winien zawierać:

a) schematy technologiczne urządzeń (w tym zobrazować usytuowanie  

    poszczególnych elementów w całym systemie elektrowni wodnej).

b) przekroje poprzeczne urządzeń wodnych oraz rzeki.

      13. Bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki życia  ludzi.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Zespół Pałacowy Sp. z o. o.

Kurozwęki

ul. Zamkowa 3

28-200 Staszów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zespół Pałacowy Sp. z o. o. Kurozwęki, ul. Zamkowa 3 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 19 marca 2010 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów.

 

            Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)     skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych  proporcji,

b)     powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 

        oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie,

c)     wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)    emisji i występowania innych uciążliwości,

e)     ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji              

           i stosowanych technologii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,      w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych                              i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)     obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)    obszary wybrzeży,

c)     obszary górskie lub leśne,

d)    obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

            zbiorników wód śródlądowych,

e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków  

                roślin  i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w  tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)    obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub  archeologiczne,

h)    gęstość zaludnienia,

i)     obszary przylegające do jezior,

j)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)    zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   

            przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)    transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)    wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)    prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Planowane Przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowie zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej  w Kurozwękach", gmina Staszów.

 

2. Skala przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie  w województwie świętokrzyskim,            w powiecie staszowskim, gmina Staszów, wieś Kurozwęki na obszarze Zespołu Pałacowego Sp. z o. o. w Kurozwękach na rzece Czarna Staszowska, 3 [km] poniżej zapory Chańcza.

Odbudowywana zapora wodna wraz z przyległą Małą Elektrownią Wodną napędzaną Kołem Młyńskim na Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach składać się będzie się                        z następujących elementów:

 • zapory czołowej,
 • obiektu przelewowo-upustowego, z niecką wypadową i odprowadzeniem do koryta Czarnej Staszowskiej poniżej zapory,

Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.          w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne            i ich usytuowanie" przyjęto IV klasę budowli hydrotechnicznej:

Rzędna wody górnej:             WG = 196,44 [m npm]

Rzędna wody dolnej:             WD = 195,31 [m npm]

                                               Spad = WG - WD= 1,13[m]

Pozostałe parametry obiektu:

Przepływy projektowe ze względu na IV klasę budowli:

 • Qm = Q 3% Qk = Q 1% Qb = Q 10%

Wartości przepływów charakterystycznych:

 • Qm = Q 3% Qm =33,5 [m3/s]
 • Qk = Q 1% Qk =45,2 [m3/s]
 • Qb = Q 10% Qb =20,92 [m3/s]
 • Normalny poziom piętrzenia

            NPP = 196,44 m n.p.m.

 • Napełnienie przy NPP

            HNPP = 1,13 m

 • Maksymalny poziom piętrzenia

            MaxPP = 196,74 m n.p.m.

 • Napełnieni przy MaxPP

            HMaxPP = 1,43 m

 • Objętość zbiornika przy NPP

            VNPP = 64694,17 [m3]

 

 • Małej Elektrowni Wodnej napędzanej kołem wodnym,

Rzędna wody w stanowisku górnym:           WG = 196,44 [m npm]

Rzędna wody w stanowisku dolnym:           WD = 195,31 [m npm]

He = WG - WD                     He = 1,13[m]

Średnica koła :           

                                                           D = 3,3 [m]

Moc:                           N=9[kW]

 

 • przepławki dla ryb,

W niniejszej inwestycji zastosowane będzie urządzenie techniczne służące do migracji ryb. Przepławka wkomponowana będzie w korpus stopnia. Progi, tworzące małe zbiorniczki, mają obniżenie na mała wodę, tak że ich głębokość max nie przekracza 0,4 [m]. W tym przypadku, gdy na piętrzeniu lokalizowana jest elektrownia, przepławka umieszczona będzie po stronie elektrowni tak by wejście górne było przed ujęciem wody do elektrowni, a wejście dolne za wylotem z elektrowni.

 

Odbudowywana zapora wodna wraz z przyległą Małą Elektrownią Wodną napędzaną Kołem Młyńskim na Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach nie jest elementem systemu ochrony przed powodzią.

 

3. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań  

     przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się kompleks pałacowy, na terenie którego rozpatrywane przedsięwzięcie jest zlokalizowane.

Ze względu na swoje położenie inwestycja jest pod wpływem jazu rozdzielczego na rzece Czarna Staszowska (ok. 1 km w górę rzeki) oraz zapory i zbiornika retencyjnego Chańcza zlokalizowanego w km 34.5 biegu rzeki, poniżej wodowskazu Raków zamykającego zlewnię o powierzchni 475 km2.

 W dalszym sąsiedztwie - w skali zlewni - można wskazać zbiorniki wodne głównie o przeznaczeniu retencyjnym, rolniczym oraz przeciwpożarowym.

Zlokalizowane są małe elektrownie wodne (MEW); w Kurozwękach , Staszowie, Niedziałkach oraz Połańcu (na odcinku ujściowym rzeki Wschodniej).

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

            Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

            Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 23 marca 2010 r. znak: IKMiOŚ.VI-7624/02/10 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów.

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-143/10/pw  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów, woj. Świętokrzyskie realizowanego przez Zespół Pałacowy Sp. z o. o. Kurozwęki, ul. Zamkowa 3 28-200 Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

Raport należy sporządzić stosownie do wymogów określonych w art. 66 ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia w warunki użytkowania terenu w fazie budowy i  

    eksploatacji lub użytkowania, z uwzględnieniem podstawowych parametrów:

a) zapory czołowej, budynku małej elektrowni wodnej, przepławki dla ryb oraz  zbiornika wodnego, kanałów: doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz urządzeń tj np. Turbiny,

b) stacji transformatorowej z uwzględnieniem lokalizacji, przebiegu trasy i sposobu podłączenia przedmiotowego przedsięwzięcia do linii elektroenergetycznej,

c) towarzyszącej infrastruktury technicznej tj: dróg dojazdowych, placów manewrowych,

2. Uwarunkowań wynikających z budowy geologicznej, hydrogeologicznej i hydrologii  

    terenu przedsięwzięcia w tym:

a) analiza wpływu elektrowni wodnej na przepływy rzeki Czarnej Staszowskiej                 z uwzględnieniem obiektów istniejących i projektowanych w tym elektrowni wodnych oraz innych obiektów przewidzianych do realizacji w programie małej retencji województwa świętokrzyskiego,

b) analiza uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579 ze zm.)., tj. kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia do klasy budowli hydrotechnicznych oraz analiza parametrów wynikających z powyższego,

c) analiza wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę sytuacji powodziowej występującej obecnie,

d) analiza wpływu przedsięwzięcia na skalę zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

3. Opis środowiska przyrodniczego:

a) inwentaryzacja zwierząt wodnych ( ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych) z terenu od przedpola planowanej inwestycji do końca zasięgu cofki wraz z ocena wpływu zmiany uwarunkowań środowiskowych na przedstawione gatunki,

b) inwentaryzacji roślin (w tym chronionych) koryta rzeki Czarnej Staszowskiej  i najbliższego sąsiedztwa nowo powstałych brzegów zbiornika (zwłaszcza miejsca które zostaną zalane i/lub podtopione) z terenu przedpola planowanej inwestycji do końca zasięgu cofki wraz z ocena wpływu zmian środowiskowych na zinwentaryzowane gatunki,

c) opis zbiorowisk roślinnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska „naturowe") w zasięgu oddziaływania inwestycji wraz z podaniem wpływu na w/w siedliska,

d) przedstawienie wpływu inwestycji na najbliższe pomniki przyrody.

4. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub  

    kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przedstawione elementy 

    przyrodnicze środowiska.

5. Opis technologii prowadzenia prac na etapie realizacji (fundamentowanie, budowa 

    budynku, odwodnienie terenu budowy, regulacja rzeki, termin prowadzenia prac, 

    lokalizacja zaplecza budowy, dróg dojazdowych i miejsc tankowania sprzętu 

    budowlanego), oraz przewidywane środki/metody zabezpieczenia środowiska.

6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń na etapie eksploatacji wynikające                    

    z eksploatacji urządzeń tj. emisja hałasu oraz generowanie pola elektroenergetycznego  

    przez urządzenia prądotwórcze oraz działań konserwacyjnych tj. odpadów (według  

    kodów).

7. Analiza dotycząca możliwych konfliktów społecznych.

8. Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego  

    przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków                 

    i opiece nad zabytkami oraz określenie wpływu na powyższe obiekty.

9. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania  

    przedsięwzięcia.

10. Opis analizowanych wariantów: wariantu proponowanego przez wnioskodawce,   

      racjonalnego wariantu alternatywnego, oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska  

      wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

11. Określenie przewidywanych oddziaływań na środowisko, w tym przyrodnicze   

      analizowanych wariantów, również w przypadku wystąpienia awarii - przerwanie zapory 

      czołowej, wystąpienie stanów powodziowych lub niskich stanów wody rzeki Czarnej 

      Staszowskiej, ocenić ich skutki oraz zaproponować środki zapobiegawcze (np. Aparatura

      zabezpieczająca, sterownicza, pomiarowa lub ewentualne zabezpieczenia przed

      możliwością dokonania szkód przez bobry).

12. Opis wpływu inwestycji na lokalny krajobraz.

Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień. Ponadto na czytelny podkład z map ewidencyjnych z zaznaczona forma zagospodarowania należy nanieść obszar na którym realizowane będzie przedsięwzięcie z zaznaczeniem obszaru oddziaływania. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzgledniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Ponadto załącznik graficzny winien zawierać:

a) schematy technologiczne urządzeń (w tym zobrazować usytuowanie poszczególnych elementów w całym systemie elektrowni wodnej).

b) przekroje poprzeczne urządzeń wodnych oraz rzeki.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w piśmie z dnia 31 marca 2010 roku znak: SE V-4470/14/10 wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku        o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególną analizą:

-        wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe, podziemne oraz środowisko gruntowo wodne,

-        bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki życia ludzi

            Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

            Wobec powyższego postanowiono o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Zespół Pałacowy Sp. z o. o. Kurozwęki ul. Zamkowa 3,28-200 Staszów

przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zapory wodnej z przyległą elektrownią wodną napędzaną kołem młyńskim na rzece Czarnej Staszowskiej w Kurozwękach", gmina Staszów.

 

            Na postanowienie niniejsze zgodnie z zapisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

 Otrzymują:

1. Zespół Pałacowy Sp. z o. o.

    Kurozwęki

    ul. Zamkowa 3

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z treścią postanowienia, o którym mowa wyżej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (parter, pokój nr 9a). 


 

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer