spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa drogi gminnej w Sielcu (zakończony) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
May 26, 2010 at 02:49 PM

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

           

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

„Przebudowa drogi gminnej w Sielcu"

 

3. NAZWY(FIRMY)  SIEDZIBY ALBO IMIONA I NAZWISKA,SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I  ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

Siedziby i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja

w rankingu ofert

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 STASZÓW

198 040,16

91,53

91,53

3

2

Usługi Remontowo-Budowlane

Zbigniew Dziuba,

Koniemłoty, ul. Szkolna 31

28-200 STASZÓW

181 268,82

100,00

100,00

1

3

„GENERICS" Maciej Baradziej

ul. Złota 11

28-200 STASZÓW

 

239 974,00

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona

4

Firma Transportowo - Budowlano -Drogowa „DYLMEX" Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 STASZÓW

183 854,00

98,59

98,59

2

 

4. NAZWA(FIRMY) ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31, Koniemłoty,

28-200 STASZÓW

tel./ fax (015) 866-70-81

 

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Staszów, dnia  26.05.2010 r.                                      BURMISTRZ MIASTA i GMINY STASZÓW

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer