spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI ustal.środowiskowe uwarunkowania realizacji przeds. pn.:Budowa ulicy nr 101 ...

Ogłoszenie DECYZJI ustal.środowiskowe uwarunkowania realizacji przeds. pn.:Budowa ulicy nr 101 ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jun 17, 2010 at 07:54 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

 

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.


                                                                           

                                                                                            

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  Art. 75. 1. pkt 4, Art. 84 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,               

    w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się 

    środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych                                

    i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

    przestrzennego;

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do 

    uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2;

  oraz uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

  po rozpatrzeniu wniosku 

Gminy Staszów          `

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

 

z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy nr 101             w Staszowie"

   

o r z e k a m:

 

1.      Stwierdzam brak wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

 

2.      Zobowiązuję Inwestora do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia  „Budowa ulicy Nr 101 w Staszowie" przejścia dla małych zwierząt w obrębie stanowisk rozrodczych zlokalizowanych w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku - Staszów 2 - od ok. km 35+100 do ok. km 35+220 będącego kontynuacją przejścia pod drogą wojewódzką.

  3.      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

  4.      Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Gmina Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca dnia 19 stycznia 2010 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

 

Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

 

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii;

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i)  obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

 

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ulicy Nr 101 w Staszowie.

Projektowane  zadanie  zlokalizowanie  będzie  na działkach  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  gruntu 5921/9, 6192/3, 6192/7, 6192/6, 6192/5, 6192/4 położonych w miejscowości Staszów.

 

Budowa ul. Nr 101 w Staszowie obejmuje:

 1. wykonanie robót rozbiórkowych,
 2. wykonanie robot ziemnych,
 3. wykonanie urządzeń odwadniających (Przez wykonanie urządzeń odwadniających rozumie się wykonanie wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe systemem przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej.)
 4. wzmocnienie istniejącego podłoża,
 5. wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych,
 6. wykonanie warstwy wiążącej z BA,
 7. wykonanie warstwy ścieralnej z BA,
 8. wykonanie robot brukarskich,
 9. ustawienie znaków drogowych,
 10. wykonanie oświetlenia,

W ramach inwestycji projektuje się drogę o następujących parametrach technicznych:

Klasa drogi D - jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową,

Długość: ok. 390,00m

Prędkość projektowana drogi Vp=30km/h,

Kategoria obciążenia ruchem  KR 1,

Szerokość jedni 6,00m.

 

Inwestycja związana z budową przedmiotowej ulicy ma na celu połączenie ul. Komisji Edukacji Narodowej  z ul. Mickiewicza w Staszowie. Ulica ta stanowić będzie jeden  z elementów ciągu komunikacyjnego umożliwiającego prowadzenie ruchu lokalnego jednocześnie otwierając tereny pod przyszłe inwestycje. 

Roboty wykonywane będą na działkach przeznaczonych pod zabudowę drogową. Nie planuje się istotnych zmian w układzie sytuacyjnym terenu przeznaczonego pod inwestycję ani wpływu inwestycji na ukształtowanie terenu przyległego.

     Teren przyległy do drogi charakteryzuje się szatą roślinną występującą głownie na   

terenach niezagospodarowanych oraz użytkach zielonych  (trawy). 

      Po zakończeniu robót budowlanych zostanie wykonane obsianie trawą skarp.

Nie przewiduje się wycinki drzew w tym gatunków prawnie chronionych.

      Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,  

      tereny zieleni niskopiennej, oraz droga wojewódzka Nr 765 relacji Chmielnik - Osiek.

 

2. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ujęcia wody podziemnej w Staszowie: Radzików I i Radzików II oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej. Usytuowane są one w dużej odległości od planowanej inwestycji. Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 3,0 km.

 

3. W zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie tj.: obszarów parków narodowych i obszarów uzdrowiskowych. Nie ma również obszarów Sieci Natura 2000, oraz siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin  i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych prawem polskim.

 

a) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone  w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ to jest na najbliższe obszary chronione prawem polskim:

 

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu położony w województwie świętokrzyskim. Ma powierzchnię 284,69 km². Obejmuje tereny gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Rytwiany i Staszów. W rejonie Szydłowa łączy się z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Cześć terenu Nadleśnictwa Staszów wchodzi w skład Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:

 

Rezerwat częściowy "Zamczysko Turskie" położony jest w kompleksie Golejów obrębu Golejów, obejmuje oddział 332,  leśnictwa Strużki o powierzchni 2,45 ha. Jako pierwszy z rezerwatów w naszym nadleśnictwie powołany został 19 kwietnia 1979 roku. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu lipowego. Nazwa rezerwatu pochodzi od pozostałości wczesnośredniowiecznych fortyfikacji w postaci walów ziemnych o kształcie zbliżonym do prostokąta, otoczonych regularnym obniżeniem w kształcie fosy. Nie ma pewnych źródeł co do pochodzenia i znaczenia tych umocnień. Źródła historyczne (Długosz) mówią o potyczce z Tatarami w XIII wieku we wsi Wielkie Tursko. Drzewostan stanowi w 40 % sosna 72, 30 % sosna 35, 20 % lipa 200, 10 % grab 150, pojedynczo występuje wiąz górski i dąb. Najcenniejsze są sędziwe lipy, które rosną w skupieniu w centralnej części rezerwatu i graby rosnące jako element drzewostanu.

 

Rezerwat częściowy "Dziki Staw" położony jest w kompleksie Adamówka obrębu Golejów, obejmuje oddział oddz. 343,  leśnictwa Sichów o powierzchni 6,52 ha. Został utworzony 21 grudnia 1998 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny. Pierwszym obiektem chronionym jest drzewostan modrzewiowy w wieku 127 lat. Modrzew stanowi w całym rezerwacie 70 %, w 20 % występuje tu olcha 18 lat i 10 % osika 13 lat stanowiące element otoczenia jeziorka. Drugim obiektem ochrony jest wspomniane jeziorko będące zatorfionym lejkiem krasowym, który następnie wyeksploatowany z torfu ponownie jest jeziorkiem. Stwierdzono na nim chroniony gatunek paproci wodnej salwini pływającej Salvinia natans.  

 

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy położony w województwie świętokrzyskim na południowy wschód od Kielc. Utworzony dla zachowania wielkiej różnorodności biologicznej przejawiającej się m. in. obecnością większości nizinnych typów siedliskowych, a także bogactwem roślin i zwierząt.

 

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 569,99 km2 i obejmuje tereny gmin Gnojno i Szydłów, oraz częściowo gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Kije, Łagów, Morawica, Pierzchnica, Raków, Stopnica i Tuczępy. Obszar ten pełni funkcje łącznika pomiędzy parkami krajobrazowymi Ponidzia i Gór Świętokrzyskich.

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz  

charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

 

b) nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

 

Kras Staszowski-  (Powierzchnia 1743,5 ha, odległość 1 km  ). Obszar składający się z kilku fragmentów o różnym charakterze. Na wschód od Staszowa znajduje się kompleks leśny z licznymi lejkami i misami krasowymi. Wskutek gromadzenia się wody wytworzyły się tu różnego typu torfowiska. Po wielowiekowym wydobywaniu torfu na skalę przemysłową wykształciły się liczne jeziorka o stosunkowo czystej wodzie z niewielką domieszką związków siarki. Podlegają obecnie wtórnej sukcesji.

Zachodni fragment stanowi olbrzymi kompleks stawów rybnych wraz z rezerwatem przyrody - Dziki Staw. Stawy porozdzielane licznymi groblami są miejscem o dużej bioróżnorodności.

Część południowo wschodnia to głównie strumień bez nazwy oraz fragmenty lasów mieszanych z nielicznymi jeziorkami krasowymi. Dolina cieku poprzecinana jest licznymi dopływami częściowo zmeliorowanymi. Ostoja znajduje się na terenie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) (28 469 ha,1995).

 

Ostoja Żyznów-  ( Powierzchnia 5074,4 ha, odległość 5,0 km ). Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe znaczenie w Ostoi przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie świeże łąki, fragmenty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy grądów o wysokiej

bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu nagromadzenie gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. W rzece Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa Unio crassus. Ostoja jest ważna dla zachowania licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatunek znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Na terenie proponowanej ostoi występują także motyle: Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lycaena Helle i ważka Ophiogomphus cecilia.. Bardzo licznie występuje tutaj Bombina bombina. Stwierdzono także występowanie innych

gatunków z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Barbastella barbastellus, Castor fiber, Lutra lutra, Lampetra planeri, Cottus gobio oraz gatunki z I Załącznika Dyrektywy Ptasiej: Alcedo atthis, Dryocopus martius, Circus aeruginosus, Circus pygargus i

Crex crex. Dolina Koprzywianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe. Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu (J-SOChK) położony jest w środkowej części województwa

świętokrzyskiego, łącząc się od zachodu w okolicach Szydłowa z Chmielnicko - Szydłowskim OChK. Znajduje się on na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Rytwiany i Staszów i zajmuje powierzchnię 28 469 ha.

 

Lasy Cisowska- Orłowskie- (Powierzchnia 12676,5 ha, odległość 40 km ) Rozległy kompleks leśny, wraz z otaczającymi go wilgotnymi łąkami w dolinach rzecznych, stanowi bardzo bogaty przyrodniczo, zróżnicowany obszar. Ostoja zdominowana jest przez lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe) rzadziej grądy i łęgi, obejmuje też niewielkie płaty łąki trzęślicowych. Niezwykle cenne przyrodniczo są rozległe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi (łęgi i olsy. Występują także torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Jest to również ostoja, gdzie bardzo dobrze zachowane są suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum. Celem ochrony tej ostoi jest zabezpieczenie naturalnego lasu o charakterze górskim na niżu. W ostoi szacunkowo naliczono około 700 gatunków roślin naczyniowych, z tego 42 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 10 ochroną częściową. Na terenie obszaru występuje w sumie 19 typów siedlisk przyrodniczych                      z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Śródleśne torfianki i zabagnienia zasiedlają trzy gatunki traszek, w tym traszka grzebieniasta, gatunek z załącznika II Dyrektywy

Rady 92/43/EWG. Wypływające z lasów, czyste strumienie zamieszkują dwa gatunki minogów z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i trzy chronione gatunki ryb. Entomofaunę reprezentują jedne z najsilniejszych w regionie populacje przeplatki aurinii

(której południowa granica zasięgu w regionie przebiega przez obszar), modraszka telejusa  i czerwończyka nieparka oraz mniejsze, ale również istotne, czerwończyka fioletka, trzepli zielonej i zalotki większej. Jest to jeden z niewielu w regionie obszarów, gdzie stwierdzono występowanie wilków. O wartości przyrodniczej tego obszaru świadczy także najdłuższa w regionie lista pozostałych ważnych gatunków roślin i zwierząt, głównie tych związanych ze śródleśnymi torfowiskami i dobrze zachowanym drzewostanem. Jest to ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków - zarówno związanych ze środowiskiem leśnym, jak                    i wodno-błotnych. Obszar lasów Cisowsko-Orłowińskich wyróżnia się dużą (8) liczbą gatunków leśnych i górskich ślimaków lądowych. W tym karpackich, alpejskich i borealno górskich.

 

Uroczyska Puszczy Sandomierskiej-  (Powierzchnia 49299,3 ha odległość 45km ) Celem ochrony w obszarze jest zachowanie najbogatszych fragmentów Puszczy Sandomierskiej, które wykazują duże nagromadzenie siedlisk (23 typy) i gatunków (19) z Załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na poziomie regionalnym obszar pełni istotną rolę w ochronie siedlisk 2330, 3130, 4030, 6120, 6410 i 91F0, a także kilku gatunków zwierząt, m.in. wilka, kumaka nizinnego, modraszków, szlaczkonia szafrańca i pachnicy dębowej. Spośród siedlisk leśnych występują tu duże powierzchnie grądów i buczyn a także łęgi olszowo-jesionowe i

dębowo-wiązowo-jesionowe, bory bagienne oraz bory jodłowe. Znaczne powierzchnie w obszarze zajmują siedliska otwarte. Wrzosowiska i murawy napiaskowe występują przede wszystkim na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. Z tymi siedliskami związana jest liczna grupa rzadkich bezkręgowców. Łąki, rozproszone na całym obszarze, są silnie zróżnicowane ze względu na stopień uwilgotnienia i najczęściej użytkowane w sposób ekstensywny. W obszarze zlokalizowanych jest 5 dużych i znaturalizowanych kompleksów stawów hodowlanych, które są miejscem bytowania i rozrodu płazów oraz wielu rzadkich gatunków ptaków.

 

Ostoja Szaniecko-Solecka (Powierzchnia 8394,7 odległość 40km ) Obszar występowania najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i torfowisk węglanowych, łąk solniskowych oraz ciepłych grądów. Teren występowania aż czterech gatunków z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Ostericum palustre, Ligularia sibirica, Cypripedium calceolus, Liparis loeselii). Zestawienie różnorodności i jakości siedlisk i gatunków unikatowe w skali kraju i Europy. Szacunkowo około 1100 gat. roślin naczyniowych, w tym ok.70 gatunków chronionych, 200 gatunków zagrożonych w skali regionu i kraju. Niepowtarzalne układy krajobrazowe (w tym krasowe). Ostoja zabezpiecza najcenniejsze półnaturalne siedliska związane z występowaniem wapienia i gipsu.

Dolina Nidy (342.25 odległość ok. 39 km ) - kraina geograficzna w Polsce, na południu województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową  i dolną część doliny rzeki Nidy. Ma długość ok. 65 km i szerokość od 2 do 6 km, z trzema przewężeniami: pomiędzy miejscowościami Sobowice i Kopernia, między Młodzawami              i Krzyżanowicami oraz pomiędzy Brzeźnem i Sobkowem. Dno doliny jest podmokłe                i płaskie. Usłane jest glebami madowymi. Występują tu również torfy, głównie w dawnych starorzeczach. Miejscami zachowały się fragmenty tarasów piaszczystych. Wznoszą się one na wysokość ok. 12-15 m ponad tarasem zalewowym. W Dolinie Nidy występują liczne łąki    i pastwiska. Najważniejsze ośrodki regionu to Pińczów, Wiślica i Nowy Korczyn.

c) po szczegółowej analizie stwierdzono również, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

 

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

-  obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

-  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

-  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

-  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-  obszary przylegające do jezior,

-  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

d) planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na:

 

-  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,

-  obszary górskie lub leśne,

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

ze względu na brak takich obszarów wokół planowanego przedsięwzięcia.

 

4. Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to

   -   Staszów

1.      Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 2,5 km;

2.      Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycystycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 2,5  km;

3.      Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi  bramami  odległość ok. 2,5 km;

4.      Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakowskiej i Parkowej - odległość ok. 2,5 km;

5.      Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie -  odległość ok. 4,5 km;

6.      Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 4,5 km

7.      Park miejski, w odległości około 2,0 km.

  -  Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 4,0 km

  -  Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 10 km

-  Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 7 km

  -  Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 5 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii :

 

1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 22 stycznia 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/10 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie  z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce  Postanowieniem z dnia 12 maja 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-30/10/ikg wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ulicy nr 101 w Staszowie" zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 5921/9, 6192/3, 6192/7, 6192/6, 6192/5, 6192/4 nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W wydanej opinii Inwestor  został  zobowiązany do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Nr 101 w Staszowie" przejście dla małych zwierząt będącego kontynuacją przejścia pod drogą wojewódzką nr 765.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem z dnia 27 stycznia 2010 roku znak: SE V-4470/3/10 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie" nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia w zakresie rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania postanowieniem   z dnia 20 maja 2010 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/01/10 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

      

Strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności    administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla  społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :

 

1) wszczęciu postępowania;

2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
    i dokonania uzgodnień;

4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
    jest ona wyłożona do wglądu;

5) możliwości składania uwag i wniosków;

6) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków,

7) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

W toku postępowania nie zgłoszono uwag do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

            W związku z tym, że postępowanie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wykazało, iż przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko odstąpiono od konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w Art. 82 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.

 

            Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyjętych przez wnioskodawcę. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

  

Otrzymują:

1. Gmina Staszów

    ul. Opatowska 31

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6                                                                                                               

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 


     

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

pn.:  „Budowa ulicy nr 101 w Staszowie".

 

Inwestor :

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu ulicy nr 101 w Staszowie położonej na terenie miasta Staszów, gmina Staszów, powiat staszowski,  woj. świętokrzyskie.                                                           

 

Projektowane  zadanie  zlokalizowanie  będzie  na działkach  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  gruntu 5921/9, 6192/3, 6192/7, 6192/6, 6192/5, 6192/4 położonymi   w miejscowości Staszów.

 

Inwestycja związana z budową przedmiotowej ulicy ma na celu połączenie ul. Komisji Edukacji Narodowej  z ul. Mickiewicza w Staszowie. Ulica ta stanowić będzie jeden  z elementów ciągu komunikacyjnego umożliwiającego prowadzenie ruchu lokalnego jednocześnie otwierając tereny pod przyszłe inwestycje. 

 

Zakres inwestycji polegającej na Budowie ul. Nr 101 w Staszowie obejmuje:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie urządzeń odwadniających (Przez wykonanie urządzeń odwadniających rozumie się wykonanie wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe systemem przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej.)

- wzmocnienie istniejącego podłoża,

- wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych,

- wykonanie warstwy wiążącej z BA,

- wykonanie warstwy ścieralnej z BA,

- wykonanie robot brukarskich,

- ustawienie znaków drogowych,

- wykonanie oświetlenia,

 

W ramach inwestycji projektuje się drogę o następujących parametrach technicznych:

Klasa drogi D - jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową.

Długość drogi - ok. 390,00m.

Szerokość jedni 6,00m.

Prędkość projektowana drogi - Vp=30km/h.

Kategoria obciążenia ruchem -  KR 1.

 

Roboty wykonywane będą na działkach przeznaczonych pod zabudowę drogową. Nie planuje się istotnych zmian w układzie sytuacyjnym terenu przeznaczonego pod inwestycję ani wpływu inwestycji na ukształtowanie terenu przyległego.

Teren przyległy do drogi charakteryzuje się szatą roślinną występującą głownie na  terenach niezagospodarowanych oraz użytkach zielonych  (trawy). 

Po zakończeniu robót budowlanych zostanie wykonane obsianie trawą skarp.  Nie przewiduje się wycinki drzew w tym gatunków prawnie chronionych.

Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,  

tereny zieleni niskopiennej, oraz droga wojewódzka Nr 765 relacji Chmielnik - Osiek.

 


                                                                                                                            

 Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

zgodnie z art.3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

 

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada2004r listopada w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy./

Inwestycja związana z budową ul. Nr 101 w Staszowie realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 5921/9, 6192/3, 6192/7, 6192/6, 6192/5, 6192/4.

Budowa ul. Nr 101 w Staszowie obejmuje:

 • wykonanie robót rozbiórkowych,
 • wykonanie robot ziemnych,
 • wykonanie urządzeń odwadniających (Przez wykonanie urządzeń odwadniających rozumie się wykonanie wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe systemem przykanalików do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej.)
 • wzmocnienie istniejącego podłoża,
 • wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych,
 • wykonanie warstwy wiążącej z BA,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z BA,
 • wykonanie robot brukarskich,
 • ustawienie znaków drogowych,
 • wykonanie oświetlenia,

W ramach inwestycji projektuje się drogę o następujących parametrach technicznych:

 • Klasa drogi D - jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową,

Długość: ok. 390,00m

 • Prędkość projektowana drogi Vp=30km/h,
 • Kategoria obciążenia ruchem KR 1,
 • Szerokość jedni 6,00m,

 

Inwestycja związana z budową przedmiotowej ulicy ma na celu połączenie ul. KEN  z ul. Mickiewicza. Ulica ta stanowić będzie jeden z elementów ciągu komunikacyjnego umożliwiającego prowadzenie ruchu lokalnego jednocześnie otwierając tereny pod przyszłe inwestycje. 

  2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną

/W tym punkcie należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zastanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew, a jeśli tak to jaki jej %)./

 

Roboty wykonywane będą na działkach przeznaczonych pod zabudowę drogową. Nie planuje się istotnych zmian w układzie sytuacyjnym terenu przeznaczonego pod inwestycję ani wpływ inwestycji na ukształtowanie terenu przyległego.

 • Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

Teren przyległy do drogi charakteryzuje się szatą roślinną występującą głownie na terenach niezagospodarowanych oraz użytkach zielonych  (trawy).

 • Docelowe zagospodarowanie szatą roślinną na terenie planowanej inwestycji:

Po zakończeniu robót budowlanych zostanie wykonane obsianie trawą skarp.

 • Określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią:

Nie przewiduje się wycinki drzew w tym gatunków prawnie chronionych.

 

Projektowane  zadanie  zlokalizowanie  będzie  na działkach  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi 5921/9, 6192/3, 6192/7, 6192/6, 6192/5, 6192/4 położonymi w miejscowości Staszów. Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, tereny zieleni niskopiennej, oraz droga wojewódzka Nr 76 relacji Chmielnik - Osiek. Możliwe zagrożenia środowiska   - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność  samooczyszczania  się  środowiska i  odnawianie  się  zasobów naturalnych, walory   przyrodnicze   i   krajobrazowe   oraz   uwarunkowania   miejscowe - uwzględniające:

 

2.1 Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Projektowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie obszarów wodno-błotnych oraz Innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

2.2 Obszary wybrzeży

Projektowana inwestycja znajduje się w znacznej odległości od obszarów wybrzeży.

2.3 Obszary górskie i leśne.

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w znacznej odległości od obszarów górskich, zlokalizowane poza terenami leśnymi i nie kolidującymi z istniejącym drzewostanem na nieruchomościach objętych przedsięwzięciem.

2.4 Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane będzie w obrębie około 3,0 km od terenów strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Staszowie,

2.5 Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem jest poza obszarem wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000.

2.6 Obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie jest obszarem oraz nie znajduje się w sąsiedztwie obszarów na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

2.7 Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

2.8 Gęstość zaludnienia.

Gęstość zaludnienia w rejonie planowanego przedsięwzięcia wynosi około 3500 miesz./km2

2.9 Obszary przylegające do jezior.

W rejonie planowanej inwestycji nie występują duże jeziora. Mniejszymi zbiorniki wodnymi zlokalizowanymi w odległości przekraczającej 2km jest „Duży Stawa-Golejów"

2.10 Obszary ochrony uzdrowiskowej.

Projektowana inwestycja nie leży w pobliżu obszarów objętych ochroną uzdrowiskową.

  3. Rodzaj technologii

 /W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)./

 

Przyjęte technologie związane z realizacją inwestycji maja neutralny wpływ na środowisko. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni, w skład której wchodzą warstwy z kamienia naturalnego oraz lepiszcza bitumicznego. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

  4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

/Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się konieczne przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko). Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji ze sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). Nie jest to jednak wystarczająca analiza alternatyw. W wielu przypadkach np. inwestycji liniowych, wariantuje się ich lokalizację - przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski. Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku./

 

Wariant I

Wariant ten zakłada następującą technologię:

 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
 • Wykonanie poboczy z materiału kamiennego.
 • Stabilizację podłoża gruntowego.

Wariant II

Wariant zerowy (nie zrealizowana inwestycja)

      Za uzasadnieniem wariantu pierwszego jako bardziej korzystnego przemawiają następujące argumenty:

 • Funkcjonalne - zwiększenie prędkości przejazdu, zmniejszenie strat czasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
 • Ekonomiczne - zmniejszenie zużycia paliwa, kosztów eksploatacyjnych, kosztów utrzymania.
 • Środowiskowe - zmniejszenie poziomu hałasu, emisji spalin, zanieczyszczenia powietrza i wód.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

 

 • elektryczną: /.../ kW/MW
 • cieplną: /.../ kW/MW
 • gazową: /.../ m3/h


/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno  przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej(operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.)/

 

W trakcie realizacji inwestycji planuje się wykorzystanie jedynie niewielkiej ilości wody, która to zostania wykorzystana do zraszania bębnów walców stalowych oraz pielęgnacji betonu.

W trakcie eksploatacji drogi  nie przewiduje się stałego wykorzystania wody, energii, surowców i paliw przez zarządcę drogi z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg.

Wszystkie materiały wykorzystane do przebudowy drogi będą spełniały niezbędne wymagania jakościowe oraz będą posiadały niezbędne atesty i certyfikaty.

 6.Rozwiązania chroniące środowisko

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodnoprawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)./

 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji liniowych, których realizacja spowodować może niewielkie oddziaływanie na środowisko. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia inwestycji, a jego charakter jest chwilowy, nieciągły, o niewielkim natężeniu, skoncentrowany wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji. Praktycznie budowa nie będzie miała wpływu na walory przyrodnicze tego terenu gdyż wykorzystuje teren już zajęty pod komunikację.

W skład warstwy wiążącej i ścieralnej oprócz materiałów kamiennych wchodzą materiały ropopochodne - asfalty. Ze względu na zastosowanie nowoczesnych materiałów bitumicznych o zwiększonej odporności na starzenie ilość ich mogąca przedostać się do ekosystemu jest znikoma i nie ma zauważalnego wpływu na środowisko.

Realizacja prac budowlanych nie będzie powodowała kolizji z istniejącym drzewostanem, zatem nie będzie zachodziła konieczność wycinki drzew.

Całe przedsięwzięcie będzie się znajdowało w terenie zarezerwowanym pod linię komunikacyjną. Realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzona po istniejących pasach drogowych. Dlatego też projektowane prace nie będą powodowały zmian w istniejącym krajobrazie, nie nastąpi też pogorszenie walorów przyrodniczych.

Nie przewiduje się powstania odpadów. Powstający w trakcie materiał kamienny będzie ponownie wbudowany.

Nie przewiduje się wycinki drzew, a jedynie drobnych samosiejek.

 

 7.Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

  • ilość sposób odprowadzania ścieków bytowych: /.../
  • ilość sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /.../
  • ilość sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /.../
  • rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): /.../
  • ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): /.../

 

/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczenia uciążliwości (związanej choćby z odorami)./

 

 • W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i maja charakter odwracalny.
 • Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót budowlanych po tym okresie emisja hałasu będzie w granicach normatywnych, w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.
 • Na przewidywanym odcinku nie przewidziano odprowadzania ścieków bytowych.
 • W związku z realizacja inwestycji nie przewiduje się odprowadzania ścieków technologicznych.
 • Wody opadowe będą odprowadzane poprzez odwodnienie grawitacyjne ( rowy, przepusty oraz ścieki betonowe).
 • Odpady powstałe podczas prac budowlanych zostaną usunięte i zutylizowane na koszt Wykonawcy.
 • W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się montażu żadnych urządzeń lub maszyn.

 

 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999r Nr 96 poz.1110) i art. 58 -70 ustawy - Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków./

 

Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, nie będzie miał miejsca w projektowanej inwestycji.

 9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody:  parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.). które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, ponadto przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natury 2000 znajduje się 20km dalej./

 

Nie stwierdzono możliwości znacznego oddziaływania przedsięwzięcia na najbliższe proponowane i wyznaczone obszary sieci Natura 2000 w trybie ustawy o ochronie przyrody takie jak:

Kras Staszowski- odległość ok. 1 km;

Ostoja Żyznów- odległość ok. 5 km;

Zidentyfikowane obszary wymagają dopracowania zarówno pod względem zasięgu jak i opisu wartości przyrodniczych wykazywanych w standardowych formularzach danych (SDF). Przygotowanie ostatecznych projektów obszarów siedliskowych zostało powierzone zespołom specjalistycznym. Do czasu ukończenia prac niemożliwym jest wskazanie dokładnych granic tych obszarów oraz wartości przyrodniczych  tam występujących.

OSO Dolina Nidy (PLB260001) - odległy o ok. 39 km, będący ostoją ptasią o randze europejskiej E62, na terenie którego występuje co najmniej 30 gatunków ptaków

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi,

SOO Ostoja Nidziańska PLH260003 - odległy o ok. 39 km, na terenie którego zidentyfikowano łącznie 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 20 gatunków z załącznika II (m.in. jedyne w Polsce stanowisko Serratula lycopifolia, oraz jedna z najmocniejszych populacji Carlina onopordifolia),

Lasy Cisowsko-Orłowińskie (Shadow List) - odległy o ok. 40 km, na-terenie którego chronione będą kresowe, wyżynne stanowiska buczyn górskich,

ze względu na znaczne oddalenie tych obszarów od planowanego przedsięwzięcia oraz charakter przedsięwzięcia w kontekście możliwych zagrożeń dla tych obszarów.

Znajdujące się w sąsiedztwie zabytki prawem chronione to:

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja z 1342 r. (Kościół, kaplica, brama, plebania, dzwonnica, cmentarz przykościelny) - w odległości ok. 2,5 km; Zabytkowy Rynek będący centrum starego miasta z ratuszem w stylu klasycy­stycznym z wieżyczką zegarową, wybudowany w 1783 r - odległość ok. 2,5 km; Kamienice wokół Rynku z XVIII w. z charakterystycznymi arkadowymi bramami odległość ok. 2,5 km;

Parterowe domy z początku XIX w. wzdłuż ulic Kościelnej, Wschodniej, Krakow­skiej i Parkowej - odległość ok. 2,5 km;

Kapliczka z 1848 r. przy ulicy Opatowskiej, wzniesiona na dawnym kurhanie­odległość ok. 4,5 km;

Dworek Myśliwski z końca XIX w. przy ulicy Krakowskiej - odległość ok. 4 km Park miejski, w odległości około 4,5 km.

Zamek (szczątki) i Pałac (odrestaurowany) w Rytwianach - odległość ok. 6 km

Pałacyk w Sichowie (ruiny) odległość ok. 10 km

Pałac w Kurozwękach - odległość ok. 10 km

Pałac w Wiśniowej - odległość ok. 5 km

Jednakże planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki.

 

 

...................................................

/podpis wnioskodawcy/

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer