spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow OBWIESZCZENIE dot.Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Staszów

OBWIESZCZENIE dot.Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Staszów Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jun 21, 2010 at 03:59 PM

 

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek Gminy Staszów, została wydana decyzja Nr 6/2010 znak: PNG.II-7331/2-5/2010 z dnia 18.06.2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Staszów ul. Poziomkowa

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22.06.2010 roku do dnia 05.07.2010 roku. W w/w terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 11) można zapoznać się z treścią decyzji.

 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 14 dni, tj. do dnia 19.07.2010 roku.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer