spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI dot.Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego .....

Ogłoszenie DECYZJI dot.Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego ..... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jun 23, 2010 at 01:36 PM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

                                                 

                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów.


                                                                                                           

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  Art. 75. ust. 1. pkt 4, Art. 82 ust. 1, pkt 1 i Art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 Ustawy  z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227) i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w wyniku analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o informacje o planowanym przedsięwzięciu, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia;

2. Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na;

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b) dobra materialne,

c)  zabytki,

d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e)  dostępność do złóż kopalin;

3. Możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

4. Wymagany zakres monitoringu;

5. Oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

uwzględniając opinie i uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Staszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, po rozpatrzeniu wniosku 

 

Pani Danuty Kalita

28-200 Staszów

 

z dnia 13 lipca  2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów

 

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   1. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego budynku składowego          

       w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarsko -tapicerski na działce o nr ewi

       dencyjnym - 54, Obręb - Stefanówek. Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń 

       wewnętrznych budynku oraz wykonaniu przybudowy od strony północnej.

      Lokalizacja inwestycji: Stefanówek działka nr 54

      Powierzchnia zabudowy - docelowo          - 161 m2

      Kubatura po rozbudowie                           -  682 m3

   2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

       Faza realizacji przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego budynku składowego          

       w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarsko -tapicerski na działce o nr ewi

       dencyjnym - 54, Obręb - Stefanówek. Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń 

       wewnętrznych budynku oraz wykonaniu przybudowy od strony północnej.

     Technologia produkcji polegać będzie na:

-         obróbce polegającej na rozkrojeniu piłami tarczowymi na określony wymiar płyt wiórowych laminowanych oraz drewna,

-         klejeniu wykrojonych elementów według projektu na zamówione meble,

-         oklejaniu gotowych elementów krawędzią meblową typu ABS ( z tworzywa sztucznego, składaniu, montowaniu, oklejaniu i obijaniu tapicerką, mocowaniu do mebli uchwytów  i innych elementów ozdobnych,

-         skręcaniu przygotowanych elementów wkrętami do skręcania mebli w gotowy segment meblowy.

 

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 

     przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

     przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 

     terenów sąsiednich:

 

1. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji:

    Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

   a) Zaplecze budowy zlokalizować na podłożu utwardzonym, z uwzględnieniem zasady    

       minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac  

       teren uporządkować.

   b) Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń 

       wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności technicznej  

       celem zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze   

       spalania paliw. W czasie prac budowlanych ograniczyć jałową pracę silników pojazdów          

       i urządzeń spalinowych.

   c) Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych  wód 

       opadowych, substancji ropopochodnych, ścieków sanitarnych z terenu zaplecza budowy. 

       Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi natychmiast 

       neutralizować sorbentami.

   d) Wykonywane prace nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, 

       wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

   e) Prace budowlane prowadzić z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony    

       środowiska, wyłącznie w porze dziennej (600 - 2200).

   f) Powstające w trakcie budowy odpady sukcesywnie wywozić z placu budowy, a nadające 

       się do ponownego użytku wykorzystać.

   g) Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

   h) Po zrealizowaniu prac budowlanych i remontowych, produkcję mebli przenieść do  

       nowego zakładu, dotychczasowy budynek zakładu wykorzystać do magazynowania 

       odpadów oraz na miejsce do ekspozycji gotowych mebli.

   i) Dokonać dokładnego wyważenia statycznego i dynamicznego maszyn w celu

       zmniejszenia oddziaływania akustycznego.

   j) Wykonać pasy rzędowego nasadzenia zwartej roślinności zimozielonej, wysokiej                        

      i niskiej, wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki o nr ewid. 54 (od strony 

      istniejącej zabudowy zagrodowej).

 

2. Na etapie eksploatacji:

  Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

   a) Powstające na etapie eksploatacji budynku ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego   

       szczelnego zbiornika bezodpływowego o okresowo wywozić do oczyszczalni  przez  

       uprawnione w tym zakresie firmy.

   b) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż   

       niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych                             

       i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się  

       do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne 

       wykorzystanie lub unieszkodliwianie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne 

       decyzje administracyjne w tym zakresie.

   c) Wody opadowe i roztopowe zebrane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym 

       wykorzystywać na cele gospodarcze np. cele porządkowe, podlewanie terenów zielonych 

       na działce nr 54.

   d) Do ogrzewania zakładu stolarsko - tapicerskiego zastosować kocioł na paliwo stałe - 

       drewno. Zakazuje się stosowanie jako paliwo w kotle instalacji grzewczej odpadów 

       powstających w trakcie produkcji mebli.

   e) Prace w zakładzie, ruch samochodowy związany z obsługą techniczna obiektu, dostaw  

       surowców i odbioru gotowych produktów należy prowadzić w dni robocze od  

       poniedziałku do piątku, w porze dziennej.

   f) Prace w zakładzie winny być prowadzone przy zamkniętych oknach i drzwiach.

   g) Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń należy przeszkolić z zakresu prawidłowej ich  

       eksploatacji.

   h) Należy użytkować tylko sprawny technicznie sprzęt zmechanizowany, prowadzić stałą  

       kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu, oraz 

       utrzymać pełną ich sprawność.

 

3. Na etapie likwidacji:

W przypadku likwidacji zakładu teren należy uporządkować, a w miejscach posadowienia fundamentów docelowo przywrócić do stanu poprzedniego, odpady z rozbiórki przekazać odbiorcom odpadów posiadającym stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

 

4. Projektowane przedsięwzięcie nie może naruszać interesów osób trzecich.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji  

      wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, w    

      szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 

      ust. 1 pkt 1 i 10:

     1. Zastosować filtr na odciągu do oczyszczania powietrza ze stanowiska cięcia elementów  

         drewnianych o wysokiej skuteczności - min 95%.

     2. Parametry emitora - komin kotłowni, wysokość - 7,5m, średnica - 0,4514 m, moc kotła 

         na drewno - 20 kW.

     3. Nowoprzebudowany zakład tapicerski oraz budynek przeznaczony na magazyn  

         odpadów drzewnych i gotowych mebli (obiekt dotychczasowej produkcji) wyposażyć     

         w system szczelnych nawierzchni.

     4. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu i terenów utwardzonych odprowadzać 

         w sposób zorganizowany (rynnami i korytkami wzdłuż granic działek sąsiednich) do 

         szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 4000 dm3.

     5. Do prac związanych z produkcją mebli zastosować urządzenia o max. mocy  

         akustycznej:

- pilarka tarczowa - 87 dB

- odciąg wiór i trocin - 84 dB.

     6. Izolacyjność akustyczna ścian budynku winna wynosić min. 25 dB.

     7. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych, należy wykonać pasy rzędowego  

         nasadzenia zwartej roślinności zimozielonej, wysokiej i niskiej, wzdłuż wschodniej                  

         i zachodniej granicy działki o nr ewid. 54 (od strony istniejącej zabudowy zagrodowej),  

         której korzenie nie naruszą fundamentów budynków na działkach sąsiednich.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko  w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku o którym mowa w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (jeżeli z postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko , z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii stacji elektroenergetycznej oraz radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej  i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania).

 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację oraz zakres i zasięg możliwych oddziaływań na środowisko, przedsięwzięcie to nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VII. Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami projektowymi biorąc pod uwagę możliwości techniczne i obowiązujące przepisy.

           

VIII. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Pani Danuta Kalita zam. Stefanówek 36, 28-200 Staszów jako Wnioskodawca w dniu 13 lipca 2009 roku złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek.

 

            Zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o ile obowiązek jej przeprowadzenia zostanie stwierdzony.

 

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)  obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

i)   obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań    

    wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

W trakcie postępowania administracyjnego oceniono w/w uwarunkowania i ustalono:

 

1.      Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego budynku składowego   w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarsko -tapicerski na działce o nr ewidencyjnym - 54, Obręb - Stefanówek. Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych budynku oraz wykonaniu przybudowy od strony północnej.

     Lokalizacja inwestycji: Stefanówek działka nr 54

     Powierzchnia zabudowy - docelowo           - 161 m2

     Kubatura po rozbudowie                            -  682 m3

     Zakład przewiduje obróbkę elementów drewnianych, ich składanie, montaż,   

     oklejanie i obijanie tapicerką.

     Technologia produkcji polegać będzie na rozkrojeniu piłami tarczowymi na określony  

     wymiar płyt wiórowych laminowanych oraz drewna a następnie klejeniu wykrojonych  

     elementów według projektu na zamówione meble.

     Oklejanie elementów krawędzią meblową typu ABS ( z tworzywa sztucznego), 

     mocowanie do mebli uchwytów i innych elementów ozdobnych.              

     Skręcanie gotowych elementów wkrętami do skręcania mebli w gotowy segment 

     meblowy.

 

2.      Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało miejsce głównie w fazie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

            Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii:

1) starosty wykonującego zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

            Burmistrz Miasta i Gminy pismami z dnia 14 lipca 2009 r. znak IKMiOŚ.VI-7624/17/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek.

 

            Starosta Staszowski  postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 roku znak: OŚ.II-7633/49/2009  wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na: „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów, powiat staszowski, woj świętokrzyskie realizowanego przez Danuta Kalita Stefanówek 36, 28-200 Staszów.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w piśmie z dnia 27 lipca 2009 roku znak: SE V -4470/42/09 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce o nr ewidencyjnym 54, obręb Stefanówek" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakres sporządzonego raportu winien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.  z  2008 roku Nr 199, poz. 1227/  ze szczególna analizą:

1.      wpływu przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego (obliczenia wielkości emisji hałasu oraz analizą wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej),

2.      wpływu przedsięwzięcia na czystość powietrza (obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych oraz analizę wpływu na otoczenie w formie opisowej i graficznej) w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

3.      wpływu przedsięwzięcia na stan środowiska gruntowo-wodnego,

4.      bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

 

      Uwzględniając powyższe opinie oraz własne ustalenia i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia , natomiast posiadany materiał dowodowy nie wystarcza do określenia  wielkości i wpływu oddziaływania.

 

      Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizowanego przez Panią Danutę Kalita , 28-200 Staszów  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek. Określono, iż zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, powinien również odnosić się do zastrzeżeń i uwag wniesionych przez Panią Annę Belusiak , 28-200 Staszów.  

 

      Na wydane postanowienie Pani Anna  Belusiak , 28-200 Staszów wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wnosząc o wydanie decyzji o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego „(już obecnie istniejącego przedsięwzięcia, które znacząco oddziałuje na środowisko)".

 

      Odwołanie  Pani Anny  Belusiak , 28-200 Staszów zostało wraz  z kompletną dokumentacją sprawy wraz z pismem przewodnim z dnia 14 września 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Kielcach.

 

      O wniesionym odwołaniu przez Panią Annę Belusiak pismem z dnia 14 września 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 zostały poinformowane strony postępowania oraz organy opiniujące i uzgadniające w przedmiotowej sprawie.

      Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Postanowieniem z dnia 16 października 2009 roku Znak: SKO.OŚ-60/3157/129/2009 stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez Panią Annę Belusiak.

 

            Kompletny Raport oddziaływania na środowisko dla realizacji w/w przedsięwzięcia został złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie dnia 13 listopada 2009 roku.

 

            W dalszym toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pismami z dnia 18 listopada 2009 r. znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 zwrócił się do Starosty Staszowskiego  z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów, oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z prośbą  o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów.

 

            Starosta Staszowski  postanowieniem z dnia 24 listopada 2009 roku znak: OŚ.II-7633/69/2009 przekazał sprawę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce jako organowi właściwemu do załatwienia przedmiotowej sprawy.

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce postanowieniem z dnia 18 maja 2010 roku Znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-186/09/aw uzgodnił realizację i określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek gmina Staszów realizowanego przez Panią Danutę Kalita, , 28-200 Staszów:

 

„I. Zakres przedsięwzięcia:

W ramach inwestycji przewiduje się:

-         przebudowę pomieszczeń wewnętrznych w istniejącym budynku przeznaczonym pod działalność zakładu produkcyjnego. Docelowo obiekt ten stanowić będzie główną halę produkcyjną z częścią sanitarno-gospodarczą oraz kotłownią;

-         wykonanie przybudowy do w/w budynku od strony północnej o wymiarach 2,5 m x 10,0 m w której przewiduje się usytuowanie magazynu;

-         wyposażenie zakładu dla potrzeb prowadzenia produkcji mebli.

Planowana powierzchnia użytkowa przebudowanego budynku wyniesie ok. 161m2 a jego kubatura ok. 682 m3 .

Zakład pracować będzie 5 dni w tygodniu w godzinach 800 - 1600 , wielkość produkcji kształtować się będzie na poziomie max. 5 kompletów mebli na miesiąc.

 

II. Warunki realizacji przedsięwzięcia:

a/. na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.      Zaplecze budowy zlokalizować na podłożu utwardzonym, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkować.

2.      Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń ropopochodnych i ze spalania paliw. W czasie prac budowlanych ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i urządzeń spalinowych.

3.      Zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów opadowych, substancji ropopochodnych, ścieków sanitarnych z terenu zaplecza budowy. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi winny byc natychmiast neutralizowane sorbentami.

4.      Wykonywane prace nie mogą powodować wystąpienia zmian stanu wody na gruncie, wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

5.      Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (600 - 2200).

6.      Ziemię z wykopów pod fundamenty przebudowy do przedmiotowego zakładu wykorzystać do niwelacji terenu w obrębie terenu własności inwestora.

7.      Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po zawarciu stosownej umowy   z zarządzającym siecią wodociągową.

8.      Po zrealizowaniu prac budowlanych i remontowych, produkcje mebli przenieść do nowego zakładu, dotychczasowy budynek zakładu wykorzystać do magazynowania odpadów w tym drzewnych i przeznaczyć na miejsce do ekspozycji gotowych mebli.

9.      Powstające na etapie eksploatacji budynku ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego i okresowo wywozić do oczyszczalni  przez uprawnione w tym zakresie firmy.

10.  Zarówno na etapie realizacji, użytkowania lub likwidacji należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwianie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

11.  Wody opadowe i roztopowe zebrane w szczelnym zbiorniku bezodpływowym wykorzystywać na cele gospodarcze np. cele porządkowe, podlewanie terenów zielonych na działce nr 54.

12.  Do ogrzewania zakładu stolarsko - tapicerskiego zastosować kocioł na paliwo stałe - drewno. Zakazuje się ogrzewania zakładu powstającymi w trakcie produkcji mebli odpadami.

13.  Dokonać dokładnego wyważenia statystycznego i dynamicznego maszyn w celu zmniejszenia oddziaływania akustycznego.

14.  Eksploatacja zakładu (prace w zakładzie, ruch samochodowy związany z obsługą techniczna obiektu, dostaw surowców i ekspedycji gotowych produktów) winny być prowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku, w porze dziennej.

15.  Prace w zakładzie winny być prowadzone przy zamkniętych oknach i drzwiach.

16.  Po przeniesieniu produkcji (w tym maszyn i urządzeń) do przystosowanego budynku zakładu, dotychczas używany budynek gospodarczy wykorzystać jako magazyn odpadów drzewnych, częściowo do ekspozycji produkowanych mebli.

17.  W przypadku likwidacji zakładu teren należy uporządkować, a w miejscach posadowienia fundamentów docelowo przywrócić do stanu poprzedniego; elementy konstrukcji budowlanych selektywnie rozdzielić.

 

b/. wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1.      Filtr (odciąg) do oczyszczania powietrza ze stanowiska cięcia elementów drewnianych o wysokiej skuteczności - min 95%.

2.      Parametry emitora - komina kotłowni, wysokość 7,5m, moc kotła na drewno 20kW.

3.      W nowoprzebudowanym zakładzie tapicerskim oraz w budynku przeznaczonym na magazyn odpadów drzewnych i gotowych mebli (obiekt dotychczasowej produkcji) wyposażyć w system szczelnych nawierzchni.

4.      Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu i terenów utwardzonych odprowadzać w sposób zorganizowany (rynnami i korytkami wzdłuż granic działek sąsiednich) do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 4000 dm3.

5.      Do prac związanych z produkcja mebli zastosować urządzenia o max. mocy akustycznej:

- pilarka tarczowa - 87 dB

- odciąg wiór i trocin - 84 dB.

6.      Izolacyjność akustyczna ścian budynku winna wynosić in. 25 dB.

7.      W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych, należy wykonać pasy rzędowego nasadzenia zwartej roślinności zimozielonej, wysokiej i niskiej, wzdłuż wschodniej               i zachodniej granicy działki o nr ewid. 54 (od strony istniejącej zabudowy zagrodowej), które nie naruszają fundamentów budynków na działkach sąsiednich.

 

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko   w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz o pozwoleniu na wznoszenie robót budowlanych - wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)".

 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanowieniem z dnia 11 grudnia 2009 roku znak: SE V-4471/13/09 zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów, powiat staszowski i określił następujące warunki:

 

„I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Wszelkiego rodzaju prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi branżowymi oraz 

     przepisami BHP;

2. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane oraz prace związane                    

    z produkcja mebli prowadzić w porze dziennej (między 6.00 - 22.00);

3. Utrzymywać w należytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej;

4. Powstające w trakcie budowy odpady sukcesywnie wywozić z placu budowy, a nadające 

    się do ponownego użytku wykorzystać;

5. Należy podjąć działania zapobiegające powstawaniu uzasadnionych konfliktów  

    społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

6. Dokonać dokładnego wyważenia statycznego i dynamicznego maszyn w celu zmniejszenia   

     oddziaływania akustycznego;

7. Należy zminimalizować oddziaływanie hałasu do minimum by ewentualne przekroczenia 

    wartości dopuszczalnych nie wychodziły poza granicę działki inwestora;

8. Wyposażyć pracowników w odpowiedni sprzęt zabezpieczający;

9. Należy używać sprawnego technicznie sprzętu zmechanizowanego, prowadzić stałą  

      kontrolę stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń;

10. Osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń należy przeszkolić z zakresu prawidłowej ich  

       eksploatacji;

11. Odpady magazynować selektywnie, w oparciu o wewnętrzną instrukcję postępowania  

       z odpadami, w sposób bezpieczny dla środowiska;

12. Przekazywanie odpadów odbiorcy powinno się odbywać zgodnie z warunkami  

      ustalonymi w stosownej umowie, a odbiorca odpadów powinien posiadać stosowne   

      zezwolenia na usuwanie, w tym na transport odpadów;

13. Monitorować wpływ przedsięwzięcia na środowisko poprzez ścisłą ewidencje  

      powstających odpadów, ilości zużytej wody czy ilości odprowadzanych ścieków".

 

            W dniu 27 maja 2010 roku pismem znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek,  gmina Staszów  oraz o możliwości zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniami, o których mowa wyżej oraz możliwości wniesienia ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków, dotyczących projektowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 221).

 

            W każdej fazie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Społeczeństwo było informowane poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UMiG Staszów oraz w BIP tegoż Urzędu informacji o każdej czynności administracyjnej podejmowanej w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenia były dostępne dla społeczeństwa w terminie nie krótszym niż 21 dni. Każdorazowo zawierały informacje o :

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii
    i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym
    jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

 

Również strony postępowania były na bieżąco informowane o każdej czynności administracyjnej podejmowanej przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

            W trakcie prowadzonego postępowania Pani Anna Belusiak ,   28-200 Staszów będąca stroną postępowania pismem z dnia 22 lipca 2009 roku wniosła zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

      Wniesione uwagi i zastrzeżenia Pani Anny Belusiak , 28-200 Staszów będącej stroną postępowania zostały pismami z dnia 24 lipca 2009 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/17/09 przekazane do Starostwa Powiatowego w Staszowie , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie oraz Wnioskodawcy celem wykorzystania w dalszym toku postępowania administracyjnego.

 

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przyjętych przez wnioskodawcę rozwiązań technicznych   i technologicznych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227).

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,   o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. (Art. 72 ust. 3) Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227). Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 72 ust. 4) Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227).

3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów   w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.

 

Załączniki:

1.      Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Pani Danuta Kalita

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 

 

 


                                                                      

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku składowego na zakład stolarsko tapicerski" na działce nr 54 obręb Stefanówek, gmina Staszów.

 

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

   1. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego budynku składowego          

       w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarsko -tapicerski na działce o nr ewi

       dencyjnym - 54, Obręb - Stefanówek. Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń 

       wewnętrznych budynku oraz wykonaniu przybudowy od strony północnej.

      Lokalizacja inwestycji: Stefanówek działka nr 54

      Powierzchnia zabudowy - docelowo          - 161 m2

      Kubatura po rozbudowie                           -  682 m3.

 

   2. Charakterystyka przedsięwzięcia:

       Faza realizacji przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego budynku składowego          

       w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład stolarsko -tapicerski na działce o nr ewi

       dencyjnym - 54, Obręb - Stefanówek. Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń 

       wewnętrznych budynku oraz wykonaniu przybudowy od strony północnej.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się obróbkę elementów drewnianych, ich składanie, montaż, oklejanie i obijanie tapicerką.

     Technologia produkcji polegać będzie na:

-         obróbce polegającej na rozkrojeniu piłami tarczowymi na określony wymiar płyt wiórowych laminowanych oraz drewna,

-         klejeniu wykrojonych elementów według projektu na zamówione meble,

-         oklejaniu gotowych elementów krawędzią meblową typu ABS ( z tworzywa sztucznego), składaniu, montowaniu, oklejaniu i obijaniu tapicerką,

-         mocowaniu do mebli uchwytów i innych elementów ozdobnych,

-         skręcaniu przygotowanych elementów wkrętami do skręcania mebli w gotowy segment

meblowy.     

Do produkcji używane będą następujące materiały:

-   płyta wiórowa laminowana

-        klej

-        krawędź meblowa typ ABS - posiada atest higieniczny i certyfikat

-        wkręty metalowe

-        tapicerka materiałowa i skóropodobna

-        gąbka.

Aktualnie działka jest zagospodarowana, stanowi teren zabudowy jednorodzinnej.

Plac na działce utwardzony żużlem oraz wybetonowany.

Działka inwestora posiada dostęp do drogi powiatowej od strony drogi powiatowej nr 0843 T Sielec - Stefanówek.

Wjazd istniejący utwardzony kruszywem.

 

 

 


 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer