spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51

Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Jul 05, 2010 at 01:44 PM

                                                             

                                                         O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie Art.30, Art. 33 ust. 1 pkt 2 - 8 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227)

 

                                             Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek 

 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

w Staszowie

ul. Krakowska 51

28-200 Staszów

                       

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 (przebudowa istniejącej stacji paliw PKS Staszów)" gmina Staszów, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jako organ właściwy do wydania decyzji w dniu 01 lipca 2010 roku wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

            W prowadzonym postępowaniu organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora zawartymi w dokumentacji znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 221, II piętro), gdzie jest ona wyłożona do wglądu, oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 22 lipca 2010 roku.  

            Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pozostawi bez rozpatrzenia a sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

   


  Dołączono pismo  na stronę: 23.07.20010

 

                                                              Państwowy Powiatowy Inspektor                     

                                                              Sanitarny w Staszowie

                                                              ul. Szpitalna 37

                                                              28-200 STASZÓW

 

 

            W nawiązaniu do pisma z dnia 07 lipca 2010 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/10  w sprawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 (przebudowa istniejącej stacji paliw PKS Staszów)" gmina Staszów, dla którego Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Staszowie, ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów, Urząd Miasta  i Gminy w Staszowie w załączeniu przedkłada uaktualniony na dzień 20 lipca 2010 roku wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie z art. 28 k. p. a. przez organ prowadzący postępowanie w /w/ sprawie.

 Załączniki:

1. Uaktualniony na dzień 20 lipca 2010 roku wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie                

    z art. 28 k. p. a. przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji                           

    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

    w Staszowie

    ul. Krakowska 51

    28-200 Staszów.

2. Biuro Projektów NAFTOPROJEKT KIELCE Sp. z o. o.

    ul. Jagiellońska 74

    25-734 Kielce.

3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

4. a/a.


      Dołączono pismo  na stronę: 23.07.20010                        

                                          Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

                                                                      ul. Szymanowskiego 6

                                                                      25-361 Kielce

 

W nawiązaniu do przesłanego pisma z dnia 07 lipca 2010 roku Znak: IKMiOŚ.VI-7624/13/10 w sprawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 (przebudowa istniejącej stacji paliw PKS Staszów)" gmina Staszów, dla którego Wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

w Staszowie, ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w załączeniu przedkłada uaktualniony na dzień 20 lipca 2010 roku wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie z art. 28 k. p. a. przez organ prowadzący postępowanie w /w/ sprawie.Załączniki:

1. Uaktualniony na dzień 20 lipca 2010 roku wykaz stron postępowania wyznaczony zgodnie z art.

28 k. p. a. przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.


 

Otrzymują do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

w Staszowie

ul. Krakowska 51

28-200 Staszów.

2. Biuro Projektów NAFTOPROJEKT KIELCE Sp. z o. o.

ul. Jagiellońska 74

25-734 Kielce.

3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

4. a/a.

 


   Dołączono pismo  na stronę: 29.07.20010

                                                                                                   Państwowy Powiatowy Inspektor   

                                                                                                   Sanitarny w Staszowie

                                                                                                   ul. Szpitalna 37

                                                                                                    28-200 STASZÓW

           

 

            W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lipca 2010 roku Znak: SE V-4470/24/10 w sprawie uzupełnienia wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Staszowie, ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 (przebudowa istniejącej stacji paliw PKS Staszów)" gmina Staszów, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w załączeniu przedkłada uzupełnienie do wniosku przesłane przez Biuro Projektów NAFTOPROJEKT KIELCE Sp. z o. o.,  ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce pismem z dnia 23 lipca 2010 roku.

            Wobec powyższego Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z Art. 64 ust. 1 pkt 2 i Art. 78 ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Załącznik:

1. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uzupełnienia do wniosku o wydanie 

    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.:  

    „Stacja paliw w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 (przebudowa istniejącej stacji paliw PKS 

    Staszów)" gmina Staszów.

 

Otrzymują wraz z załącznikiem nr 1:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6

    25-361 Kielce.

Otrzymują do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

    w Staszowie

    ul. Krakowska 51

    28-200 Staszów.

2. Biuro Projektów NAFTOPROJEKT KIELCE Sp. z o. o.

    ul. Jagiellońska 74

    25-734 Kielce.

3.  Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.  

4. a/a.

 

 

 

 


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer