spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - Przebudowa ulicy Langiewicza - nadzór inwestorski (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Jul 22, 2010 at 01:05 PM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - Przebudowa ulicy Langiewicza - nadzór inwestorski"

3. NAZWY(FIRMY), ALBO IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ


Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto

[PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu ofert

1

Firma Projektowo-Budowlana

Henryk Kobryń

ul. M.C.Skłodowskiej 1/13

28-200 Staszów

15 250,00

96,00

96,00

2

2

Jacenty Szymczyk

ul. Kielecka 47

26-020 Chmielnik

14 900,00

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

„Ajko" Artur Kręcisz

ul. H.Sawickiej 11

28-200 Staszów

14 640,00

100,00

100,00

1


4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

„Ajko" Artur Kręcisz

ul. H. Sawickiej 11

28-200 Staszów

tel. 660 381 206 / fax. 015 864 56 34

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryterium cena - 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


                                                                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

 

Staszów, dnia 22.07.2010 r.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer