spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów arrow ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. Zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodar ...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. Zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodar ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Aug 05, 2010 at 09:12 AM

 

                                 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie Art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16, Art.30, Art. 33 w związku z art. 79 , Art. 34 i Art. 35 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

                                   Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na wniosek 

 

„Serwis Auto"

Jacek Cieślik

28-20 Staszów

                       

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego,  z przeznaczeniem na naprawę pojazdów samochodowych" na działce nr. 319  w miejscowości Wola Wiśniowska, gmina Staszów, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie jako organ właściwy do wydania decyzji w dniu 29 kwietnia 2010 roku przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Na obecnym etapie prowadzonego postępowania organami właściwymi do:

 -  uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor  

    Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce,

-  wydania opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest 

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy zawartymi w niezbędnej dokumentacji sprawy znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 221), gdzie jest ona wyłożona do wglądu. Do w/w dokumentacji należą:

-         wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,

-         stanowisko organów właściwych do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to jest: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów,

-         postanowienie organu wiodącego stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu  o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

-         raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,

 

            Ewentualne uwagi i wnioski zainteresowani mogą zgłaszać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 25 sierpnia 2010 roku.

            Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

 

            Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwagi i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów.

 

            Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu Burmistrz Miasta i Gminy Staszów pozostawi bez rozpatrzenia a sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

            Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie(www.staszow.pl)  w ogłoszeniach o podaniu do publicznej wiadomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer