spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedsz.,szkół podst. i gimnazjów oraz dzieci niepełnospr.(do Filii Przedsz. Nr8 w Staszowie i do Ośr. Rehab.-Edukac.-Wych. w Staszowie) na ter. MiG Staszów,real. w formie zakupu biletów mies., w 2010/2011r (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Aug 18, 2010 at 09:50 AM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:
 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych (do Filii Przedszkola Nr 8 w Staszowie i do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Staszowie) na terenie Miasta i Gminy Staszów, realizowany w formie zakupu biletów miesięcznych,  w roku szkolnym 2010/2011"

 

 

3. NAZWY(FIRMY) ALBO IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA IADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I  ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

 

ZADANIE NR 1

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto

 [PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu ofert

1

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

w Staszowie  Sp. z o. o.

ul. Krakowska 51

28-200 Staszów

646 760,00

100,00

100,00

1

ZADANIE NR 2

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto

 [PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu ofert

1

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

w Staszowie  Sp. z o. o.

ul. Krakowska 51

28-200 Staszów

13 200,00

100,00

100,00

1

 

4.NAZWA(FIRMY) ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

 

Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI

SAMOCHODOWEJ w Staszowie  Sp. z o. o.

ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

 tel./ fax. 15 864-26-65/ 15 864-23-42

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy - Pzp, na podstawie kryterium cena - 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Staszów, dnia 18.08.2010r.                       

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW                      

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer